Żydowskie manipulacje Biblii


Według słów Boga obietnica  dana przez Boga Abrahamowia obejmowała wiele narodów, a ziemia kananejska - Ziemia Obiecana miała być w posiadaniu wiecznym. Abraham nie był Żydem ani żaden z jego potomków nie był nazywany Żydem. W Pięcioksięgu Mojżesza w ogóle nie występuje słowo - Żyd! Słowo Żyd głównie występuje w Nowym Testamencie.

Ten fakt całkowicie eliminuje Żydów jako dziedziczących Ziemię Obiecaną przez Boga, ponieważ Bóg im nigdy niczego nie obiecał. Narodem wybranym byli i nadal są Izraelici, a nie Izraelczycy. Najwyraźniej nawet nazwa - Izraelici - jest zastrzeżona wyłącznie dla... rzeczywistych Izraelitów i Bóg zabronił używania tego imienia komukolwiek innemu. Dlatego nie ma narodu, którego członkowie są nazywani Izraelitami. Żydzi nazywają siebie Izraelczykami, a nie Izraelitami.

Sprawdźmy wiele biblijnych dowodów, które ujawnią nam prawdę o wiarygodności tzw. współczesnego Izraela, który z rzeczywistymi Izraelitami, wbrew powszechnemu mniemaniu nie ma absolutnie niczego wspólnego.

Największym problemem w poszukiwaniach biblijnej prawdy jest nasza niechęć do dokładnego sprawdzenia tekstów Biblii oraz ich kontekstu. Nie zawsze jest to łatwe i to jest zasadnicza przyczyna niechęci do sprawdzania wielu doktryn czy proroctw. Autorzy chrześcijańskich publikacji liczą na to, że uwierzysz w ich manipulacje i nigdy ich nie sprawdzisz. Sprawdzanie tekstów biblijnych jest uważane za olbrzymi  nietakt oraz widoczny brak zaufania do pastorów czy księży używających owe teksty.

Największą przyczyną braku konfrontacji doktrynalnej jest przeświadczenie, że ludzie studiujący Biblię nie mogą się mylić i posiadają oni Prawdę. Jest to bardzo dalekie od Prawdy. Księża i starsi u Świadków Jehowy bardzo zniechęcają do samodzielnego czytania Biblii, bez ich pomocy. Jest to dla nich niebezpieczne z powodu możliwości odkrycia manipulacji.

Najczęściej kłamstwo powtarzane przez wiele religii wygląda tak.

Izraelici to dzisiejsi Żydzi, potomkowie Abrahama i wszelkie słowa i proroctwa skierowane do Abrahama dotyczą Żydów.

Jest to nieprawda! Gdyby to było faktem, podważałoby to Biblię oraz samego Boga, który nie przewidział zmiany imienia Narodu Wybranego, czyli Izraela. Sprawdźmy więc pierwszy tekst i nieco go przeanalizujmy.

Rodzaju 17:(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. (5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. (6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. (7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. (8) Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. (BM)

W tym proroctwie Bóg najpierw zmienia imię Abramowi na... Abraham. Od tego momentu Biblia konsekwentnie nazywa Abrama, Abrahamem. Oznacza to, że zmiana imienia była niezwykle ważnym działaniem Boga. Szczegółów Bóg nam nie podał. Kolejną zmianą imienia była zmiana imienia Jakuba - któremu Bóg zmienił imię na Izrael - a nie na Żyd - a potomstwo Jakuba (Izraela) będzie tak liczne jak proch ziemi.

Ostatnio zauważyłem, że wiele wypowiedzi Boga trzeba traktować bardzo poważnie, ponieważ zawierają one niezwykle detaliczne wyjaśnienia. Ze względu na niezwykłą inteligencję Boga możemy pominąć coś niezwykle ważnego. Tak jest z powyższym tekstem.

Zwróćmy uwagę na werset 6-ty. Bóg mówi o potomstwie Abrahama, czyli... wielu narodów, a nie jednego. I już ten werset jest dowodem na to, że Żydzi nie są narodem wywodzącym się od Abrahama. Ale są jednym z wielu narodów, które wywiodły się z rodu Abrahama.

Praktycznie mamy także olbrzymi dowód na to, że Bóg nigdy niczego Żydom nie obiecał i nazwa ta nie była znana nikomu w tamtych czasach. Nazwa Żydzi pojawiła się w Europie w XVII wieku.

Rodzaju 28:(10) Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. (11) A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. (12) I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. (13) A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. (14) Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. (15) A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. (19) I nazwał to miejsce Betel.

Ten fragment biblijny także zupełnie wyklucza Żydów, jako narodu wybranego przez Boga ze względu na małą ich liczebność i podobnie Bóg powtarza termin - wszystkie plemiona ziemi.

Mamy więc dowód na to, że obietnice dane Abrahamowi oraz Jakubowi obiecywały wszystkie narody, (plemiona) ziemi, a nie jeden naród. Mowa o jednym Narodzie Wybranym pojawiła się później. Żydzi jako naród wybrany nie jest zapowiedziany ani Abrahamowi, ani Jakubowi.

Powtórzonego Prawa 28:58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, 59 Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. 60 Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. 61 Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. 62 Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. 63 Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. 64 Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. 65 Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. 66 Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. 

Bóg zapowiedział proroczo, że Izraelici staną się bałwochwalcami. Co jest jeszcze wyjątkowo ciekawe, Bóg zapowiedział służbę bałwanom nie znanym im wcześniej. Żydowska masoneria uprawia po części bałwochwalstwo wielbiąc Bahometa oraz Baala, czyli 'bogów' znanych z czasów świetności Izraela. Ale dzisiejsi Izraelici, czyli Słowianie wielbią krzyże, Matkę Boską oraz Jezusa na obrazach, Mikołaja czy inne postacie przedtem im nieznane.

Powtórzonego Prawa 29: (23) I będą mówić wszystkie narody: Za co Pan uczynił tak tej ziemi? Co za przyczyna tego wielkiego żaru jego gniewu? (24) I odpowiedzą: Za to, że opuścili przymierze z Panem, Bogiem swoich ojców, które z nimi zawarł, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej, (25) a oni poszli i służyli innym bogom i oddawali im pokłon, bogom, których nie znali i których im nie przydzielił. (26) Rozgorzał więc gniew Pana przeciwko tej ziemi, tak iż przywiódł na nią wszelkie przekleństwo, zapisane w tej księdze. (27) I wyrwał ich Pan z ich ziemi w gniewie, w zapalczywości i w wielkiej popędliwości, i wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest dzisiaj. 

Ponownie mamy karę za opuszczenie Bożego Przymierza i ponownie wersety te wykluczają Żydów. Jak w poprzednim fragmencie mieli oni czcić nie znanych sobie bogów. Ale jest nowy element proroctwa Boga. Bóg zapowiedział wyrzucenie ich do innej ziemi. Żydzi nie są potomkami tych, którzy wyrzuceni z Izraela zamieszkali na początku w Asyrii a po upadku Asyrii, podbitej przez Medo-Persów udali się na Kaukaz. Żydów Chazarów jeszcze wtedy nie było na ziemi. A był to rok 722 p.n.e. A królestwo Chazarów powstało niemal 1000 lat później. Wersety te także wykluczają Żydów jako Naród Wybrany.

Jeremiasza 3:(10) Po tym wszystkim niewierna Juda nie powróciła do mnie ze swym sercem, lecz obłudnie. (11) I rzekł Pan do mnie: Izrael okazał się sprawiedliwszy niż niewierna Juda. (12) Idź i czytaj te słowa ku północy, i powiedz: powróć do mnie o domu Izraela - mówi Pan - nie stanę przeciwko wam z surowym obliczem, gdyż Ja jestem miłosierny - mówi Pan - i nie będę się na was gniewał na wieczność! (13) Tylko rozpoznaj swoją winę, że zgrzeszyłaś przeciwko Panu, twemu Bogu, skierowałaś swe drogi ku obcym pod każdym zacienionym drzewem, a mojego głosu nie usłuchałaś - mówi Pan. (14) Nawróćcie się zbuntowani synowie - powiedział Pan - bo Ja będę rządził nad wami a zbiorę was po jednym z miasta i dwóch z rodziny i wprowadzę cię do Syjonu. (15) I dam wam pasterzy według mojego serca, a oni na pewno napełnią was wiedzą. (16) I stanie się, kiedy rozmnożycie się i rozplenicie się na ziemi - mówi Pan - w tych dniach oni już nie będą mówić: Skrzynia Przymierza Świętego Izraela: nie przyjdzie im to na myśl, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odwiedzana ani też nie będzie sporządzona nowa. (17) W tych dniach i w owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana: i zgromadzą się ku niej wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według zamiaru ich złego serca. (18) W owych dniach przybędzie do domu Izraela dom Judy i oni przyjdą razem z ziemi północnej i ze wszystkich krajów do ziemi, którą dałem waszym ojcom w posiadanie. (19) Powiedziałem: Niech tak się stanie, Panie, postawię cię pomiędzy dziećmi dam ci wybór ziemi, dziedzictwo Wszechmogącego Boga pogan i powiedziałem; będziecie mnie nazywać Ojcem i nie odwrócicie się ode mnie.

Kolejne wersety udowadniające wybór Narodu Wybranego ale nie Żydów. Proroctwa Boże są niesamowite z powodu wielu szczegółów, które tylko Bóg mógł przewidzieć po to, abyśmy mieli do Niego zaufanie i uwierzyli w Jego plany.

Pierwszym sygnałem jest wprowadzenie Izraela do Syjonu czyli do Ziemi Obiecanej, w której jest wzgórze Syjon. Bóg zapowiada, że nie będzie na Syjonie Skrzyni (Arki) Przymierza. Brak Arki oznacza także brak świątyni jerozolimskiej, w której Arka była w najświętszym miejscu, w sanktuarium. Świątynia była zbudowana właśnie dla Arki, aczkolwiek w drugiej świątyni Arki już nie było.

Arka nie miała się już pojawić na ziemi! Dzisiejsze wysiłki Żydów, aby odbudować świątynię są zupełnie daremne, ponieważ obie świątynie Izraela były wybudowane z polecenia samego Boga! Bóg nie zaplanował trzeciej świątyni na dzisiejsze czasy! Ewentualna budowa przez syjonistów jest niezgodna z proroctwami Boga. Nasuwa się interesujące pytanie.

Czy Bóg pozwoli, aby w Jego Ziemi Obiecanej fałszywy syjonistyczny Izrael, który odrzucił Syna Bożego i Go brutalnie zamordował, odbuduje świątynię, której Bóg nie polecił odbudować? Odbudowa bez autoryzacji Boga będzie olbrzymim ryzykiem dla narodu żydowskiego, który nie jest posłuszny Bogu Biblii ale jest posłuszny autorom szatańskiego Talmudu!

Co jest jeszcze ciekawsze, wersety od 18-tego rozdziału mówią nam, że Bóg sprowadzi Izrael wraz z Judą z ziem północnych, czyli Polski, Rosji, i reszta Słowian. Ziemie północne z pozycji widzianej z... Ziemi Obiecanej.

Poniższy tekst jest używany przez Żydów oraz przez chrześcijan syjonistycznych, jako proroctwo zapowiadające atak szatana na Żydów mieszkających w dzisiejszych czasach w Izraelu. Wersety te są zawsze wyrwane z kontekstu i kłamcy liczą, że tego nie sprawdzisz, lub sprawdzając nie zorientujesz się w tym oczywistym kłamstwie.

Narracja syjonistów - z chrześcijańskimi syjonistami włącznie mówi o wielkiej wojnie o Izrael, który za pomocą armii zwycięży owych wrogów oraz po zwycięstwie odbuduje świątynię. Mówi się także, że do zwycięstwa przyczyni się pojawiający się żydowski mesjasz.

Ezechiela 38:9 Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą.10 Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, 11 I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram, 12 Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata. 13 Seba i Dedan i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup? 14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz 15 I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.16 Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.

Owszem, wersety te mówią o narodzie zgromadzonym z innych narodów ale zamieszkujący pokojowo Ziemię Obiecaną, błogosławieni przez Boga, majętni i żyjący w pokoju z błogosławieństwem Bożym, bez zamków czy jakichkolwiek środków bezpieczeństwa czy armii uzbrojonej po zęby.

Najwyraźniej jest to zapowiedź ataku szatana wypuszczonego ponownie, aby spróbował zaatakować... całą ziemię, a w szczególności zaatakować po raz ostatni Naród Wybrany. Odbędzie się to pod koniec 1000 letniego Królestwa Bożego na ziemi, w którym będą właśnie takie warunki życia, jak opisane w tym fragmencie. To samo wydarzenie opisuje nam Objawienie.

Objawienie 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego 8 I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. 9 I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Termin - w dniach ostatecznych - oznacza lata tuż po zakończeniu 1000 letniego Królestwa.

W ten sposób Żydzi i chrześcijanie (ewangeliczni) tłumaczą wersety z Ezechiela 38 rozdziału, czyli zupełnie błędnie. Co jest szczególne przy tym proroctwie, to Bóg poprowadzi szatana i jego olbrzymią armię i On sam rzeczywisty Izrael ochroni. Ogień z nieba pochłonie wrogów Królestwa Bożego.

Owe detale całkowicie wykluczają atak Islamu na dzisiejszy Izrael, ponieważ  rzeczywisty Izrael nie będzie nawet posiadał broni, i sam Bóg stanie w jego obronie, a nie armia USA! Przeczytajmy proroctwa i przeanalizujmy je głębiej.

Opis wojny Goga jest także w rozdziale 39 Ezechiela, aczkolwiek są one rzadziej cytowane! Powody są oczywiste, kiedy je już poznamy.

Ezechiela 39:1 A ty, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal. 2 I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie. 3 I wytrącę miecz z twojej lewej ręki, i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. 4 Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi hufcami i ludami, które są z tobą; wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. 5 Na otwartym polu padniesz, gdyż Ja tak powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan. 6 Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan. 7 I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.

Jest to opis ataku na Izrael, który będzie już w Ziemi Obiecanej, także bez broni.

Jakie są dowody na to, że w drugim opisie nie chodzi o tę samą wojnę?

Występują wielkie różnice pomiędzy tymi proroctwami, które wykluczają możliwość opisu tej samej wojny. Główną różnicą jest sposób ataku Goga, czyli szatana.

W 38 rozdziale Gog zaatakuje Izrael z własnej woli i z własnego zamysłu.

Ezechiela 38:10 Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, 11 I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram,

Ale w rozdziale 39 sytuacja jest zupełnie inna.

Ezechiela 39:1...Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal. 2 I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie.

Tutaj Bóg mówi, że to On wystąpi przeciwko szatanowi, który nie będzie chciał atakować Izraela w obecności Boga. Bóg go zmusi do ataku w bitwie... Armagedonu i szatan doskonale wie, że nie ma szans na walkę przeciwko Stwórcy i jego mocy. Zwłaszcza, że Bóg specjalnie przygotował się do tej wojny.

Objawienie 16:14 A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.15 Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. 16 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Armagedon oznacza - Dolina Hinnoma, a także Dolina Jehoszafata. Po tej przegranej wojnie szatan i upadli aniołowie będą zamknięci w Otchłani na 1000 lat.

Jak sami widzimy, nieco bliższa analiza tych fragmentów Ezechiela 38 oraz 39 natychmiast ukazuje nam, że nie chodzi o ten sam okres czasu. Na domiar złego, obie wojny są zupełnie błędnie rozumiane przez 'ekspertów' biblijnych.

Ostatnie wersety 39 rozdziału w pełni potwierdzają inny okres i inną sytuację.

Ezechiela 39:27 Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. 28 I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. 29 Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan.

Jest ewidentne, że 39 rozdział mówi nam o niechętnym ataku szatana na świeżo zgromadzony lud Boży w Ziemi Obiecanej. Widać wyraźnie olbrzymie różnice pomiędzy obydwoma proroctwami i Objawienie obydwa proroctwa w pełni potwierdza. Ezechiel pisząc o tym nie wiedział o księdze Objawienia czyli Apokalipsy.

A chrześcijanie powtarzają owe kłamstwa fałszywych religiantów nie zdając sobie sprawy z tego, że są w tak oczywisty sposób wprowadzani w błąd.

Daniela 12:1 W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Kolejny fragment eliminujący Żydów z naszych analiz. Powstanie Michał, wielki książę, który jest obrońcą Izraela. Potwierdzenie tego jest w Objawieniu.

Objawienie 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, 8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

W ten sposób powstanie w obronie Narodu Wybranego Michał, książę anielski. I to będzie jego pierwsza wielka akcja. Szatan będzie wyrzucony z upadłymi aniołami z nieba na zawsze, bez możliwości powrotu!

Ezechiela 20:(33) (BWP v.1.2) Na życie moje - wyrocznia Pana i Boga - silnym ramieniem i wyciągniętą prawicą jako wasz Władca zacznę wami rządzić, dając przy tym upust mojemu na was zagniewaniu!

Niezwykły werset, w którym Bóg składa przysięgę na samego siebie. Zwróćmy szczególną uwagę na te słowa Najwyższego. On zaprzysiągł to na siebie - publicznie i na papierze. Mamy w Biblii dokument prawny Boga, w którym Bóg deklaruje się, że dokona On osobiście wyzwolenia z niewoli Narodu Wybranego oraz osądzenia jego uczynków.

Jest to najważniejszy plan Boga i Bóg w kwestii swego planu składa przysięgę na samego siebie!

Nie wykonanie takiego zamierzenia będzie dla Boga, zwłaszcza w oczach jego wrogów, czyli szatana i upadłych aniołów bardzo nieprzyjemną porażką. Oznacza to, że Bóg przysięgający na samego siebie nie przewiduje porażki czy zmiany planów i Jego plan na pewno zostanie zrealizowany.

W żadnej innej sytuacji Bóg w taki uroczysty sposób nie zapowiedział swego zamiaru i planu. Uwolnienie Narodu Wybranego jest dla Boga... wszystkim i nie ma ważniejszej dla Niego rzeczy! Także w Objawieniu anioł zaprzysiągł wyzwolenie Izraela na samego Boga.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Taka postawa Boga oznacza Jego niezwykłą wolę, aby dotrzymać słowa. W takim oświadczeniu nie ma mowy o jakiejkolwiek szansie na porażkę.

Jeżeli Bóg przysiągł to na swoje życie, oznacza to gotowość Boga do uczynienia wszystkiego, aby dotrzymać danego nam słowa.

Nic dziwnego, że wersety mówiące o Bożej przysiędze są raczej niezgrabnie tłumaczone. Ową determinację Stwórcy Wszechświata klika szatana stara się za wszelką cenę przed nami ukryć.

Jest jeszcze inna przyczyna ukrywania tego przed nami.

Sataniści nie chcą, abyśmy byli świadomi tego, że Bóg aż tak się o nas troszczy!

Poniższy werset w pełni potwierdza miłość Boga do nas oraz Jego determinację do wyratowania nas.

Zachariasza 2:12 Gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.

Syn Boży posiadający cechy swego Ojca oddał świadomie za nas swoje życie!

Jeremiasza 33:5 Przystępując do walki z Chaldejczykami, co napełni je trupami ludzi, których Ja zabiłem w moim gniewie i oburzeniu, ponieważ zakryłem moją twarz przed tym miastem z powodu całej ich złości. 6 Oto ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. 7 I odmienię los Judy i los Izraela, i odbuduję ich jak niegdyś, 8 I oczyszczę ich z wszelkiej ich winy, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i odstąpili ode mnie. 9 A Jeruzalem będzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im wyświadczam, ulękną się i zadrżą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, które Ja im przygotowuję.

Kolejny fragment, który upewnia nas, że Bóg wyświadczy swemu narodowi wielkie dobro i dobrobyt, które przyprawi narody  o strach. Nie będą się bali z powodu dóbr materialnych, ale ze strachu przed Izraelem, którego Bóg aż tak publicznie miłuje!

Jest oczywiste, że fałszywy Izrael w Palestynie wielkiego dobrobytu nie posiada, poza rezultatami stosowania lichwy zabronionej przez Boga oraz masowych oszustw, knowań i mordów Palestyńczyków.

Izajasza 32:(14) Bo pałace są opuszczone, ustała wrzawa miasta, zamek i baszta strażnicza stały się na zawsze jaskiniami, miejscem uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód, (15) Aż będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. (16) I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. (17) I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. (18) I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. (17) Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy, będą patrzeć na rozległy kraj. (18) Twoje serce będzie wspominać straszne czasy: Gdzie jest ten, który liczył, gdzie ten, który ważył, gdzie ten, który spisywał wieże? (19) Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem.

Niestety w tym fragmencie Izajasza Bóg najwyraźniej mówi o Żydach. To ten tekst na niebiesko!

Ozeasza 3:4 Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. 5 Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Ciekawy werset zapowiadający zwrócenie się Narodu Wybranego do Pana. Także ciekawe jest stwierdzenie, że Izrael będzie bez króla i księcia. Jak to jest możliwe? Tak właśnie się dzieje.

Narody Słowian nie mają króla i księcia. Jak to zrozumieć? Jesteśmy w niewoli lichwiarzy. Nie mamy króla czy księcia. Owi królowie czy premierzy nie są naszymi, słowiańskimi królami. W powyższym tekście mamy niezwykle ciekawe ukazanie nam naszej syjonistycznej niewoli, która nas grabi lichwą oraz wyniszcza fizycznie całe Słowiaństwo (obejrzyj ten film po polsku) oraz rasę białą, która pochodzi ze Słowiaństwa.

Daniela 2:43 A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. 44 Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Te wersety mówią o niewoli pod władzami złożonymi z ludzi oraz... upadłych aniołów, którzy nie zawsze się ze sobą zgadzają i nie są lojalni wobec siebie. Chodzą pogłoski o Trumpie, że może on być synem Apolla lub nawet samym Apollem, który może się wkrótce ujawnić.

To oznacza, że Królestwo Boże zostanie ustanowione podczas takich właśnie rządów i będzie trwało na wieki.

Izajasza 2:(2) I w dniach ostatnich góra Pana będzie chwałą a dom Boży będzie wyniesiony na szczytach wzgórz i będzie wywyższony ponad pagórki i wszystkie narody do niego przyjdą. (3) I pójdzie wiele narodów i powiedzą: Chodźcie i pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, a On będzie nas uczył dróg swoich, a my będziemy chodzić jego drogami, gdyż z Syjonu wyjdzie Prawo, a słowo Pana z Jeruzalemu. (4) Wtedy będzie sądził pomiędzy narodami narody i zgromi wiele ludów: i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy: żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.

Kolejne wersety negujące supremację żydowską. Ani słowa o jakimś żydowskim Noachickim prawie.

Rządy Narodu Wybranego nad resztą świata? Tak, ale w pokoju, sprawiedliwości według Prawa Bożego a nie z księgi czarów Kabały czy szatańskiego Talmudu. Sam Bóg będzie pouczał oraz strofował narody.

Jeremiasza 16:(14) Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! (15) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

Bardzo oczywisty werset nawiązujący do wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Mamy w nim to porównanie i zapewnienie, że wyprowadzenie z ziemi północnej będzie potem także celebrowane i o owej chwale Boga będzie się często mówić.

Jeremiasza 23 (1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (2) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie to też ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi Pan. (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne. (4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie - mówi Pan. (5) Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. (6) Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. (7) Dlatego nadchodzą dni - powiedział Pan - że już nie będą mówili: żyje Pan, który wyprowadził dom Izraela z ziemi Egiptu, (8) Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemi 

Ponownie Bóg zapewnia o swoim planie zebranie z ziemi północnej całego 12 pokoleniowego Izraela. Mamy tutaj także dodatkowy i niezwykle ważny element. Bóg wyraźnie mówi o złych pasterzach Izraela, którzy złymi uczynkami doprowadzili Izraelitów  do usunięcia ich  z Ziemi Obiecanej i umieszczenia ich w niewoli asyryjskiej

Ale Bóg zaznacza, że następuje zmiana i 12 pokoleń będzie podobnie zjednoczonei przyprowadzone przez Boga do własnej ziemi.

Micheasza 2:(12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi. (13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Bardzo ciekawy fragment. Bóg ponownie imienne zapewnia nas o zgromadzeniu całego Jakuba (Izraela).

Bóg podkreśla, że nie obecny syjonistyczny Izrael - sam w mocy Mossadu czy sił armii żydowskiej - przy pomocy masowych mordów  i rzezi Palestyńczyków zdobędzie Palestynę ale to Bóg osobiście zbierze swój Naród Wybrany wraz ze wszystkimi 12 pokoleniami Izraela i On osobiście wprowadzi Słowian do Ziemi Obiecanej. Naród Wybrany nie będzie walczył o Palestynę, ale wprowadzenie Izraelitów spowoduje osobiście sam Bóg.

Ezechiela 34:(8) l jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, (9) Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! (10) Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. (11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. (12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. (13) Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. (14) Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. (15) Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi Wszechmocny Pan. (16) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie. (17) Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. (18) Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami? (19) I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi, i pić to, co zmąciły wasze nogi. (20) Dlaczego tak mówi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi. (21) Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i odtrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz, (22) Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą, (23) Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem. (24) A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich - Ja, Pan, to powiedziałem. (25) Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. (26) I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. (27) Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemięzców. (28) Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. (29) I wywiodę dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami głodu w kraju ani nie będą już znosić zniewag narodów. (30) I poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, i że oni, dom izraelski, są moim ludem - mówi Wszechmocny Pan. (31) Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem - mówi Wszechmocny Pan.

Powyższe wersety ukazują nam w detalach, że Bóg osobiście będzie zbierał członków Narodu Wybranego z całego świata. ponownie Bóg przysięga na samego siebie. Będzie to osobiste dzieło Boga a nie jakiekolwiek armii!

Izajasza 53:(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Przynieśliśmy wieść jako dziecię przede Nim, jako korzeń w spragnionej ziemi. Nie miał on postawy ani urody, i widzieliśmy Go, ale nie miał On postawy ani piękna. dokładnie potwierdzenie tego co mówisz. (3) Jego postawa była nędzna, gorsza od takiej jak dzieci ludzi, człowiek w cierpieniu, zapoznany w znoszeniu choroby, jego twarz jest odwrócona od [nas], wzgardzony, nie szanowany. (4) Lecz on nasze grzechy nosił, i cierpiał dla nas, a my widzieliśmy że jest w kłopocie, w cierpieniu i w ucisku. (5) Lecz on zraniony jest za grzechy, zdruzgotany z powodu naszych nieprawości: kaźń naszego pokoju była na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan wydał Go za nasze grzechy. (7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak jagnię prowadzone na rzeź i jak owca milcząca przed tymi, którzy ją strzygą, nie otworzył swoich ust. (8) W upokorzeniu wyrok został wydany: któż obwieści Jego pokolenie? Jego życie zostało zabrane z ziemi: ponieważ nieprawości mego ludu On był prowadzony na śmierć. (9) I dam mu grób grzesznika i bogatego na jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełniał ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale wolą Pana było oczyścić Go ze jego ran. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Także wolą Pana było wyrwać z męki jego duszę. Aby wskazać mu światło i przyodziać Go zrozumieniem; aby usprawiedliwić jednego, który dobrze służy wielu i on będzie dźwigał ich grzechy. (12) Dlatego On odziedziczy wielu, i podzieli łupy mocarzy, bo Jego dusza została wydana na śmierć., a On do przestępców był zaliczony. On poniósł grzechy wielu i był wydany z powodu ich win.

Cały 53 rozdział Izajasza rozbija w puch syjonistycznego mesjasza. Ten rozdział występujący w każdym przekładzie Biblii w każdym języku mówi wyraźnie o śmierci Mesjasza (Chrystusa) za nasze grzechy. Żydowski mesjasz tego nigdy nie zrobi z powodu typowej wyniosłej żydowskiej rasistowskiej natury i o takim poświęceniu Żydzi nawet nie mówią! Owe wersety są przezornie przez Żydów unikane.

Izajasza 56:(3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. (4) Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, (5) Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. (6) Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, (7) Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. (8) Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

Królestwo Boże jest dla wszystkich ludów świata. Naród Wybrany jest wybrany z powodu przestrzegania Przykazań oraz Bożej obietnicy, ale powyższe wersety świadczą wymownie o tym, że Bóg nie jest rasistą, ale każdy człowiek przestrzegający Jego Prawa jest według Boga równy potomkom Izraela. Z czasem po zaprowadzeniu Prawa Bożego na całej ziemi podział na Naród Wybrany a plemiona pogan zostanie zniesiony.

Ale owo Królestwo musi najpierw zastąpić rządy szatana i zjednoczyć całą ziemię w wielbieniu Boga i posłuszeństwie wobec Jego Przykazań. Zabierze to niemal 1000 lat!

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Żydzi nigdy nie mówią ani słowa o Królestwie Boga! Dążą oni do światowej władzy, ale nie pod berłem Boga i nie czekają na Boże wyzwolenie z szatańskiego królestwa ale dążą do królestwa właśnie szatańskiego. Przy pomocy szatana, którego potajemnie wielbią, chcą zdobyć całkowitą władzę nad światem i traktować wszystkie narody gojów jako swych niewolników.

Ale Bóg ma inne plany. Zbierze on dla Syna 144 000 współkróli, którzy wraz z Chrystusem stoczą bitwę Armagedonu z wojskami szatana.

Apokalipsa 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.  (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.

Apokalipsa 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Poniżej wersety z Ezechiela, które dobitnie wyjaśniają obecny stan Narodu Wybranego.

Warto bardzo uważnie przeczytać i przeanalizować ten niezwykły tekst!

Ezechiela 37:(1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości. (2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe. (3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz. (4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! (5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia. (6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan. (7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie, a kości zbliżyły się, każda do swego stawu. (8) I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia. (9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją. (10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka. (11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani. (12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. (13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów. (14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan. (15) I doszło mnie słowo Pana mówiąc: (16) Synu człowieczy, weź sobie laskę i napisz na nim: Juda i dzieci Izraela, jego popleczników, i weź sobie także drugą laskę i napisz na nim: Józef, laska Efraima, i wszystkie dzieci Izraela należące do niego. (17) połączysz razem je obydwa, tak, że one powinny się połączyć w jeden pręt w twoim ręku. (18) A gdy to się wydarzy, wtedy dzieci twego ludu odezwą się do ciebie: Dlaczego nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? (19) Wtedy im powiesz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wezmę plemię Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i dodam ich do pokolenia Judy, i oni staną się jedną laską w ręce Judy. (20) Laski, na których napisałeś, będą w twoim ręku na ich oczach . (21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela. (22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. (23) Nie będą się więcej kalać swoimi bałwanami; wyzwolę ich z wszelkich ich przestępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja, Pan będę dla nich Bogiem. (24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. (25) I będą mieszkać w swej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi i ustanowię moje sanktuarium pośród nich na wieki. (27) I mój przybytek będzie pośród nich; będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem. (28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który ich uświęca, gdy moje sanktuarium będzie wśród nich na wieki.

Jest to szczególnie dobitny fragment proroctwa, opisujący ustami Boga martwy duchowo cały lud Boży, który nie zdaje sobie sprawy z tego, kim on w ogóle jest.

Jest to śmiertelnie przerażony lud nie widzący szansy na normalne życie z powodu gnębienia ich przez wrogów Boga. Bóg stwierdza, że ten martwy lud jest ludem bałwochwalczym, który pomimo owego bałwochwalstwa będzie wyzwolony: nie za pomocą własnej armii czy powstania zbrojnego, ale uczyni to Bóg osobiście. Wybierze ich i sprowadzi do Izraela, czyli Ziemi Obiecanej Abrahamowi.

Jest oczywiste, że Żydzi nie mają żadnego pojęcia którym są plemieniem Izraela, nigdy nie zajmowali się bałwochwalstwem i zawsze wiedzieli, że są Żydami oraz dzisiaj wiedzą, że są... Izraelczykami.

Dlatego Bóg najprawdopodobniej nie pozwolił im na użycie nazwy Izraelici, ponieważ Żydzi Izraelitami nie są.

Bóg nigdy nie nazywał Narodu Wybranego... Żydami. Zwróćmy uwagę na to, że Syn Boży także nigdy nie nazwał Izraelitów Żydami, podobnie jak jego Ojciec, Bóg Wszechmocny.

Ale Chrystus nazywał Żydów wężami i plemieniem żmijowym ponad 2000 lat temu z powodu ich manipulacji Słowa Bożego dla ich niecnych celów.

Zwróćmy uwagę na religię Żydów za czasów Chrystusa, ich manipulacje Prawem oraz 10-ciu Przykazaniami. Zwróćmy także uwagę na sprawiedliwość sądu Sanhedrynu, który wydał wyrok śmierci na zupełnie niewinnego Syna Bożego - za mówienie o nich prawdy. Wtedy prawdę nazwano bluźnierstwem. Dzisiaj Żydzi nazywają prawdę antysemityzmem, chociaż Semitami oni nie są.

Objawienie także mówi nam o Żydach w bardzo niepochlebny sposób.

Objawienie 2:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Co jest najciekawsze, Jezus (Isus) także wydał wyrok na Żydów - totalne zniszczenie Jerozolimy oraz świątyni. Według żydowskiego życzenia, którzy ochoczo krzyczeli - krew Jego na nas i na dzieci nasze. (Mateusza 27:25)

Czytając owe dowody manipulacji Biblii nie można oprzeć się wrażeniu, że od ponad 2000 lat nic się absolutnie nie zmieniło, poza zwiększonym zasięgiem manipulacji Słów Boga oraz wielu milionów pomordowanych sług Isusa Mesjasza.

 


Napisano: 1 Maja 2019

Ostatnie uaktualnienie: 1 Maja 2019


Powrót