Powrót

Hebraizacja świata - potop kłamstw i oszustw

Ostatnie uaktualnienie: 1 Stycznia 2013.(Mat 10:26) ... albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Precyzja powyższego proroctwa jest niezwykła. Dopiero od roku 1995 owo proroctwo zaczęło się wypełniać na światową skalę. W tym właśnie roku Internet rozpoczął swój tryumfalny pochód trafiając do niemal każdego domu.

Głównym celem powstania Internetu była i jest pornografia. Jest to najpopularniejsza jego gałąź i gwarantuje dostęp do pornografii dla najmłodszych. Jest to praktycznie najważniejsze medium, którego celem jest niszczenie naszej cywilizacji. Zniszczenia moralne są tak olbrzymie, że niewygodna strona Internetu, artykuły jak ten, który czytasz są tolerowane ponieważ szkody są znacznie większe.

Internet - nie ocenzurowane medium ukazuje tym, których to interesuje najciemniejsze mroki największych światowych sekretów, spędzając sen z powiek kłamców i manipulatorów. Z uwagi na porn, władze dotychczas nie są w stanie ocenzurować Internetu a główną przyczyną jest porn. Najbardziej ucierpiałaby pornografia. Dlatego stosuje się masową dezinformację, połączoną z hebraizacją, której celem jest minimalizacja szkód, jakie powodują witryny ujawniające Prawdę. Niestety owa taktyka zdaje doskonale egzamin. Porn jest bezspornym królem na necie.

Od wieków trwa także hebraizacja Biblii, czyli walka mediów, władz oraz wielu religii chrześcijańskich z Watykanem na czele o przekonanie nas, że największymi ekspertami Biblii są Żydzi, ponieważ wszystkie wydarzenia biblijne działy się w Izraelu i dotyczyły Żydów. Jezus był Żydem oraz wszystkie księgi Biblii zostały spisane w języku hebrajskim.

Jeżeli to wszystko prawda - to rzeczywiście wygląda to logicznie. Większości ludzi tak właśnie myśli.

Niestety niemal wszystko powyższe to kłamstwa. Jest w tym tekście jedna półprawda. Wydarzenia biblijne dotyczyły częściowo także Żydów.

Żyd - pojęcie wyjątkowo mylące, ponieważ Żyd nie powinien być utożsamiany z Izraelitą.

Jakub, czyli Izrael miał dwunastu synów. Jeden z nich miał na imię Juda, a jego pokolenie to Judejczycy. Chrystus urodził się w pokoleniu Judy, w Judei z pokolenia Judy - tak ze strony Marii, matki Jego jak i przybranego ojca, Józefa. Teoretycznie można by Go nazwać Judejczykiem. Jest jednak kwestia, która wyklucza tę opcję. Jego Ojcem jest Bóg, więc Isus nie był Judejczykiem ale jest i był zawsze Synem Bożym.

Nie był On nigdy Żydem.

Według Biblii to mężczyzna zrodził tę osobę  czy inną. Adam zrodził Seta, Jesse zrodził Dawida - typowe biblijne wersety, które są w konflikcie żydowskiej percepcji, że matka stanowi o pochodzeniu swego dziecka. Biblia mówi, że ojciec!

Mateusza 1:2 Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. 3 A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zerę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. 4 A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. 5 A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.

Wszelkie rodowody przedstawiają ojca, jako sprawcę urodzin oraz kontynuację rodu. Trzeba także wyraźnie podkreślić, że Isus nie przyszedł do Żydów, ale do zagubionych owiec z domu Izraela. Dlatego do większości z nich mówił jedynie w przypowieściach.

Od syna Izraela - Judy wzięła się nazwa Żydzi, ale i to nie jest prawdą. Nazwa ta jest zniekształcona. Współcześni Żydzi nie są Judejczykami. Przeważająca ich część to potomkowie Chazarów, reszta to Edomici, którzy zostali podbici przez Judejczyków około 125 lat przed narodzeniem Isusa. Edomici zostali zmuszeni do przejścia na Judaizm. Zniekształcili go z czasem oraz aktywnie zwalczali wszelkie formy Chrześcijaństwa. Król Herod był Edomitą (syn Idumejczyka) oraz znaczna część faryzeuszy.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło -http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea

Ich religia...

The nature of Edomite religion before their conversion to Judaism is largely unknown. As close relatives of other Levantine Semites, they may have worshiped such gods as El, Baal, Kaus and Asherah. The oldest biblical traditions place Yahweh as the deity of southern Edom, and may have originated in "Edom/Seir/Teman/Sinai" before being adopted in Israel and Judah.[41] Źródło - ^ Mark S. Smith, "The origins of biblical monotheism", (Oxford University Press, 2001) pp.140–145

Tłumacząc luźno - Edomici wielbili (zgodnie z Biblią) El, Baala, Kaus i Aszerę. Najstarsze tradycje wskazują na Yahweh jako główne bóstwo południowego Edomu. Takich informacji jest znacznie więcej w literaturze i staje się jasne, że Yahwe był bogiem Kanaanu oraz Idumei - z pewnością nie był bogiem Izraela! Yahweh jest także utożsamiany z Baalem. I w tym miejscu mamy problem.

Imię Yahweh jest manipulacją. Żydzi twierdzą, że Tetragram to imię. Jest to nieprawdą. Tetragram  jest rzeczownikiem - znaczy - Bóg. To właśnie o Edomitach podających się za Żydów mówi nam Objawienie:

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Werset ten wskazuje niedwuznacznie, że ludzie nazywani Żydami są wielbicielami szatana. Isus określił ich także w ten sposób:

Mateusza 23:33 (NWT PL) "Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"

Rzeczywisty naród - Izrael zawierał 12 pokoleń synów Izraela. Tymczasem dzisiejszy fałszywy Izrael posiada zaledwie niewielką cząstkę ludzi, których można nazwać Judejczykami. A gdzie reszta z 11-ciu pokoleń?

Narodem wybranym przez Boga był 12 pokoleniowy Izrael - nie tylko Judejczycy czy Żydzi!

Niemal wszystkie oficjalne informacje o Żydach to stek kłamstw. Tzw. język hebrajski jest także wielkim kłamstwem.

Język hebrajski

Język nazywany obecnie hebrajskim jest w rzeczywistości językiem judeo-aramejskim, czyli jednym z dialektów języka aramejskiego, odziedziczonego przez Żydów podczas niewoli w Babilonie. Babilon i Asyria posługiwały się właśnie tym językiem. Za czasów Heroda  alfabet aramejski - spółgłoskowy uproszczono i tak powstał obecnie używany kwadratowy alfabet aramejski, nazywany dzisiaj kłamliwie alfabetem hebrajskim.

Herod Wielki

Nowoczesny język i alfabet hebrajski to w rzeczywistości język i alfabet judeo-aramejski.

Oryginalnym językiem Starego Testamentu jest tzw. paleo-hebrajski, który według dzisiejszej nomenklatury nie jest językiem semickim. Dlatego mamy w tej kwestii wielki problem. Jeżeli paleo-hebrajski sklasyfikujemy jako język semicki oraz jako hebrajski - nowoczesny hebrajski czyli judeo-aramejski nie jest ani językiem semickim, ani hebrajskim.

Używany obecnie przez Żydów judeo-aramejski nie jest więc ani hebrajskim, ani semickim.

Biblia nie była pisana językiem judeo-aramejskim

W tym momencie większość znających nieco Biblię zauważy, że ani Stary Testament, ani Nowy Testament nie był nigdy pisany językiem judeo-aramejskim, oraz nie używano kwadratowych liter tzw. nowoczesnego hebrajskiego. Litery te powstały dopiero tuż przed narodzeniem się Chrystusa.

Mojżesz nie był więc ich w stanie użyć, ponieważ żył on 1500 lat wcześniej i posługiwał się językiem staro (paleo)-hebrajskim oraz paleo-hebrajskim alfabetem, który wbrew panującej opinii posiada on samogłoski. Samogłoski także posiada judeo-aramejski.

Zaledwie garstka Żydów w czasach Isusa posługiwała się judeo-aramejskim a zdecydowana większość ludzi tego całego regionu świata mówiła językiem greckim.

Tetragram aramejski nie mógł być częścią Starego Testamentu, ponieważ Stary Testament ten był pisany alfabetem paleo-hebrajskim oraz  językiem paleo-hebrajskim. Wiadomo także, że Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku. Stąd jego druga nazwa - Chrześcijańskie Pisma Greckie.

Niestety paleo-hebrajski nie przetrwał burzliwych dziejów Izraela i został on przetłumaczony na grekę koine.

Powstało więc tłumaczenie ze staro (paleo) hebrajskiego na grekę koine, zwane...

Septuaginta LXX

Historia jej powstania jest niezwykle interesująca.

Powstanie jej nazwano - legendą. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie. Tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. Król Ptolemeusz II zebrał 72 tłumaczy, umieścił ich w osobnych pomieszczeniach i polecił każdemu z osobna przetłumaczenie Pentateuchu, bez możliwości konsultowania się z pozostałymi tłumaczami. Po 72 dniach okazało się, że wszystkie 72 kopie tłumaczeń były identyczne i bezbłędne.

Owa rzekoma legenda jest doskonale udokumentowana w zachowanych do dzisiaj 22 manuskryptach listu Aristeasa do Filokratesa. List ten opisuje ową historię. Mało tego, inne zachowane manuskrypty także potwierdzają list Aristeasa!

Wiele kopii owych dowodów istniej do dzisiaj! http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_Aristeas

[EN] W Talmudzie mamy także interesującą informację. Jest tam zdanie, które mówi, że to Bóg natchnął 72 tłumaczy aby wykonali Jego dzieło. (BT Megilla 9a, Sof 35.)

Czy to wygląda na legendę, czy raczej na bezpośrednią interwencję samego Boga?

Tetragram w Septuagincie oraz ich kopiach pojawił się za sprawą chrześcijańskich 'ojców kościoła', takich jak Orygenes, który złamał zasadę "nie dotykajcie tego, co nieczyste" i w roku 240 n.e. tworząc swoją Heksaplę czyli przeróbkę LXX zwrócił się do Żydów o radę! Korzystając z tekstów przed masoreckich przeredagował  Septuagintę  według wskazówek żydowskich i umieścił tam częściowo Tetragram.

Znakomity uczony teolog Orygenes zwrócił się do Żydów o radę, i rada ich była oparta na ich tekście, i ich interpretacji tekstu. Orygenes postanowił ulepszyć Septuagintę i zredagował ją z uwzględnieniem przekładów żydowskich ze współczesnych jemu pism. Te poprawki, i poprawki innych redaktorów pozostały w wielu manuskryptach LXX. Lecz mimo to, pomimo takiego przeredagowania, Septuaginta pozostawała tekstem podstawowym, i wykorzystywał ją cały mówiący po grecku Wschód od Konstantynopola do Aleksandrii. Źródło - http://www.israelshamir.net/Polish/Translate-Bible-pl.htm

Kolejnym 'edytorem' był Hieronim. On także złamał zasadę "Nie dotykajcie tego, co nieczyste" i wyrzucił Septuagintę zastępując ją tekstami proto masoreckimi, które stanowiły podstawę przekładu łacińskiej Wulgaty.

Pośród innych obowiązków, Hieronim podjął się również rewizji łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego, mając za podstawę Nowy Testament napisany w języku greckim oraz Stary Testament powstały w języku hebrajskim. W ten sposób chciał usunąć wyraźne rozbieżności obecne w ówczesnych tekstach zachodnich. Przed dokonanym przez niego tłumaczeniem wszystkie przekłady Starego Testamentu opierały się na Septuagincie. Jednakże, wbrew apelom innych chrześcijan (łącznie z Augustynem) Hieronim zadecydował, że nie oprze swego tłumaczenia na Septuagincie, lecz na hebrajskim Starym Testamencie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu

Anty chrystusowa postawa... św. Hieronima! Warto przestudiować nieco życiorysy tzw. ojców Kościoła, ponieważ oni są odpowiedzialni za skład naszych Biblii.

Proszę zwrócić uwagę, że cytowane źródła zgodnie nazywają judeo-aramejski językiem hebrajskim. Tymczasem w czasach Isusa posługiwano się masowo językiem greckim. Jedynie elita i faryzeusze posługiwali się judeo-aramejskim. Język staro-hebrajski był w całkowitym zapomnieniu.

Gdyby staro-hebrajski był w użytku - najprawdopodobniej Nowy Testament mielibyśmy także w tym języku.

Źródłem Tetragramu błędnie rozumianego słowa - Bóg były tylko i wyłącznie teksty masoreckie. Septuaginta cytowana przez Isusa - oczywiście przed 'poprawkami Orygenesa oraz Hieronima - nie zawierała Tetragramu ale zawierała jego tłumaczenie na Pan oraz Bóg..

Nowy Testament nie posiada Tetragramu, jako imienia, pomimo wielu cytatów z Septuaginty LXX.

Dzisiaj podaje się jako dowody - zdjęcia zwojów Septuaginty, która zawiera aramejski Tetragram.

Klasyczny przykład zainfekowania Septuaginty aramejskim Tetragramem.

Skąd się wziął Tetragram w Septuagincie? Za czasów Isusa Tetragramu tam nie było!

Najbardziej znanymi tekstami biblijnymi w dzisiejszym świecie chrześcijańskim są judeo-aramejskie teksty Masoretów, które pojawiły się około VI-X wieku naszej ery, głównie Kodeks Leningradzki.

Oto, co na temat tego kodeksu mówi Wikipedia:

Kodeks Leningradzki (Codex Leningradiensis) – uważany za najważniejszy i najwierniejszy rękopis hebrajskiego tekstu Biblii hebrajskiej pochodzący z około roku 1008 roku n.e.[1] Zawiera tekst masorecki i jest podstawą tłumaczenia tekstu Starego Testamentu na inne języki. Od połowy XIX wieku przechowywany jest w Petersburgu (Rosja). Nazwa kodeksu nawiązuje do starej nazwy miasta. W czasie gdy Ancient Biblical Manuscript ctr and West Semitic Research wykonało fotokopię kodeksu w 1990 roku nazywało się ono jeszcze Leningrad. Kodeks ten został prawdopodobnie sporządzony w Kairze a później sprzedany komuś mieszkającemu w Damaszku.

Źródło artykułu Wikipedii - http://www.biblia.wortale.net/68-Co-to-jest-Kodeks-Leningradzki.html

Zwróć uwagę na to, że według tych źródeł nie wiadomo gdzie został sporządzony i komu został on sprzedany.

Na dokładkę mamy po lewej zdjęcie okładki tego kodeksu, z wyraźną gwiazdą szatańską, stosowaną masowo w magii Kabały. Oczywiście tekst ten jest uważany za tekst w języku hebrajskim, a nie w rzeczywistym języku, czyli judeo-aramejskim. Najwyraźniej Kodeks ten jest... koszerny! Czy Kodeks Leningradzki - podstawa do tłumaczeń większości Biblii budzi nasze zaufanie oraz szacunek?

 Teksty tego Kodeksu są co najmniej 1285 lat młodsze, niż tekst Greckiej Septuaginty, która jest datowana na rok 285 p.n.e.

Dlaczego tłumaczy się Biblię ze skażonych tekstów judeo-aramejskich (teksty masoretów - wrogów Chrześcijaństwa), skoro istnieją znacznie starsze i dokładniejsze kopie greckiej Septuaginty LXX, której używał sam Isus Chrystus ?
Współcześni teologowie uznają 1000 lat młodsze od Septuaginty teksty masoreckie w języku aramejskim Starego Testamentu jako ten sam hebrajski język, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy.
Jest to świadome oszustwo!

Paleo hebrajski a nowoczesny hebrajski, czyli aramejski to dwa zupełnie odmienne języki i alfabety. Języki te nie mają ze sobą nic wspólnego, a ich alfabety są także zupełnie odmienne i czytane są także odmiennie. Brew powszechnej opinii paleo hebrajski posiada samogłoski a judeo-aramejski także je posiada.

Nowoczesny hebrajski to język judeo-aramejski. W tym przypadku Wikipedia kłamie i jest to łatwe do udowodnienia.

Z Wikipedii:

Język judeo-aramejski był dialektem języka aramejskiego, którym Żydzi posługiwali się w okresie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, czyli w latach 587 p.n.e.-70 n.e. Był najprawdopodobniej językiem ojczystym Jezusa. Był to język aramejski z wpływami języka hebrajskiego. Napisano nim Talmud.
Czyż Chrześcijańskie Pisma Greckie napisano po grecku dlatego, że Isus, cała Judea i cały ten region mówił po aramejsku?

Zupełny nonsens i oczywista manipulacja. Oczywiście, że mówiono TAKŻE po aramejsku - głównie elita.

Dzisiaj w Polsce mówi się także po aramejsku (Żydzi), po angielsku, rosyjsku, niemiecku, francusku i wielu innych językach. Wspólnym językiem w Polsce jest język polski, dlatego piszę do wszystkich po polsku!

Jest jeszcze jeden problem z tym tekstem Wikipedii. Podaje ona, ze aramejskim mówiono do roku 70 n.e.

Czyżby potem Żydzi zmienili język? Na który?

Dlatego grecka Septuaginta LXX była używana w synagogach od roku 285 p.n.e - z powodu powszechności greki, którą także posługiwali się Rzymianie. Używał  jej Isus oraz apostołowie. Mamy więc grono niezwykłych świadków, którzy tak słowem jak i czynem poświadczyli wiarygodność Septuaginty LXX. Szczególnie wymowne jest świadectwo Isusa Chrystusa.

Warto dodać, że Chrystus nigdy nie wypowiedział  rzekomego imienia Boga, Yahweh - ani On, ani Jego apostołowie.

Kiedy Żydzi zorientowali się, że Isus zmartwychwstał a powszechnie używana Septuaginta LXX dobitnie wskazywała na Isusa Chrystusa,  Mesjasza, rozpoczęto zaciekłą walkę z Septuagintą.

W świetle powyższych materiałów jest ewidentne, że aby poznać dokładnie Biblię, należy znać język grecki a nie hebrajski, ponieważ tak Septuaginta LXX (Stary Testament) jak i Nowy Testament czyli Chrześcijańskie Pisma Greckie były pisane po grecku. Judeo- aramejski, kłamliwie nazywany nowoczesnym hebrajskim nie miał praktycznie z Biblią wiele wspólnego.

Po cóż tłumaczyć cokolwiek z Septuaginty na judeo-aramejski, skoro można tłumaczyć wprost na konkretny język danego narodu.

Z drugiej strony, ohydne zwyczaje Izraelitów doprowadziły do zerwania Przymierza z Bogiem oraz utracenia statusu Narodu Wybranego.

Mówiąc jeszcze dobitniej - unikaj wszystkiego, co żydowskie odnośnie Biblii i Boga. Wyjątki stanową Hebrajczycy jak Abraham oraz wielu wiernych sług Bożych wymienionych w Biblii z większością apostołów włącznie ale i tak pomiędzy nimi był fałszywy apostoł - Paweł, którego szatan umieścił w zamian za Judasza..

Samarytanie

Co jest wręcz oszałamiające - istnieje do dzisiaj forma języka paleo-hebrajskiego - istnieje alfabet pochodny od paleo-hebrajskiego.Istnieje także Pięcioksiąg Mojżeszowy w tym języku - liczący ponad 3000 lat! Wszystko to można znaleźć w Gazie, a ludzie ci, to Samarytanie. Żyje ich ponad siedmiuset.

Tutaj jest najciekawszy fragment Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Samarytanie

Jedyna święta księga Samarytan – Pięcioksiąg (podobny do żydowskiego, a nazywany przez nich Zwojem Abisza) jest spisana w języku samarytańskim hebrajskim w alfabecie samarytańskim. Jego najstarsza wersja ma mieć podobno znacznie ponad 3000 lat i została spisana 12 lat po zawładnięciu ziemią Kanaan przez Żydów. W liturgii Samarytanie używają sporadycznie również języka samarytańskiego aramejskiego oraz hebrajskiego standardowego i arabskiego (te dwa ostatnie nie są uznawane za "języki święte"). Co ciekawe najbardziej wyraźne różnice w wymowie samarytańskiej i hebrajskiej dotyczą imion i określeń Boga.

Pomimo kilku błędów w tym tekście - ogólnie wszystko jest zgodne z rzeczywistością. Mam angielskie tłumaczenie Pięcioksięgu i jest to najdoskonalsze tłumaczenie Pentateuchu na świecie. Niemal doskonale pasujące do Septuaginty LXX. Ostatnie cytowane zdanie na czerwono ujawnia, że są różnice nie tylko w wymowie imion ale i określeń Boga.

Autor artykułu w Wikipedii nie podaje, że owe różnice wynikają z fałszerstw masoretów, wrogów Chrześcijaństwa, którzy 'przetłumaczyli' Stary Testament z Septuaginty LXX dodając Tetragram jako fałszywe imię Boga, dodając także egipsko aramejski Amen - kolejne imię szatana, dodali Allelu-Yah oraz wiele innych fałszerskich zmian.

Powyższa rycina pozwala nam zrozumieć stopniowy pochód języków i ukazuje ona nam, że tzw. nowoczesny hebrajski, czyli judeo-aramejski nie miał nigdy niczego wspólnego z Septuagintą oraz paleo-hebrajskim. Zupełnie inny alfabet. Wymowa jest także zupełnie odmienna.

Oczywiście w samarytańskim Pięcioksięgu jest Tetragram w ponad 1600 miejscach! Ale jest jeden problem z owym Tetragramem. Wymawia się go inaczej ponieważ zamiast W czy V ma on literę B i czyta się on Jabe.

Odnośnie języka Pięcioksięgu - nie jest on podobny do współczesnego hebrajskiego, oraz alfabet nie ma nic wspólnego z alfabetem  nowoczesnym hebrajskim, ponieważ jest to język i alfabet paleo-hebrajski, który z nowoczesnym hebrajskim czyli judeo-aramejskim nie ma niczego wspólnego. Jak podaje Wikipedia, najbardziej najstarsza wersja ma ponad 3000 lat.

Naciśnij myszką na obrazek po prawej, aby zobaczyć dużo większą wersję. Walka o światowy potop kłamstw nie dotyczy jedynie Biblii. Walka ta trwa na wszystkich możliwych frontach.

Współczesna walka z Synagogą Szatana o prawdę

Owa walka z nią toczy się w szczególnie zacięty sposób właśnie na naszych oczach.

Na wszystkich forach, większość religiantów pomiotu żmijowego  stara się za wszelką cenę torpedować wiarygodność Septuaginty LXX i w zamian podstawia się nam sfałszowane teksty masoreckie, które zawierają, Amen, zniekształcone imię Zbawiciela - z Isusa zmieniono na Jezus, dodaje się Hallelu-Yah, i wiele innych zniekształceń, których wszystkie cele nie są jeszcze jasne. Zmusza się nas także do akceptacji fałszywego imienia Boga - Jahwe lub Jehowa.

W tych tekstach jest wiele celowych błędów, których wyraźnym celem jest zachwianie zaufania do Biblii. Agenci Synagogi Szatana starają się nam założyć 'żmijowe okulary', aby przez nie czytać i opatrznie rozumieć Biblię, opartą na wyraźnie skażonych i młodszych od Septuaginty LXX manuskryptach żydowskich wrogów Chrześcijaństwa, czyli masoretów.

Usuwa się nadal wszelkie adnotacje o LXX a podstawia się nam fałszywki masoreckie z Amenem, JHWH i innymi szatańskimi pomysłami.

Walka o Prawdę nie kończy się na walce z Septuagintą

Owa walka trwa na wszystkich medialnych frontach z Internetem włącznie. Władze, Kościół Katolicki oraz mas media, żydomasoneria walczą z Chrześcijaństwem oraz wszelkimi objawami Prawdy - tak biblijnej, jak prawdy o tym szatańskim świecie. Wszelkie próby ukazania ich boga. czyli szatana są torpedowane i owa apokaliptyczna Bestia, czyli międzynarodowy syjonizm - aka synagoga szatana stopniowo otrzymuje od szatana coraz większa władzę, którą cały niemal świat coraz dotkliwiej odczuwa - nie tylko z powodu masowego fałszu i pochwał zboczeń w  pro syjonistycznych mass mediach, ale lichwiarze uderzają nas coraz częściej i coraz boleśniej po naszych portfelach.

Szukanie prawdy o Biblii i Bogu u 'pomiotu żmijowego' można porównać do szukania Prawdy u... Judasza.

Dlaczego wywierany jest nacisk na akceptację syjonizmu?

Od pewnego czasu przedstawia się nam masę kłamstw i oszustw, których celem jest poparcie dla ruchu syjonistycznego, który pozuje jako religijny ruch mesjański. Żydzi - nazywani przez Biblię Synagogą Szatana (SS) kłamią że są Żydami i wywierają na Chrześcijaństwo presję, aby zaakceptować ich jako Naród Wybrany przez Boga. Co jest najdziwniejsze - Izrael jest uważany za państwo świeckie.

Wpaja się nam, że Biblia była pisana oryginalnie po hebrajsku włącznie z Nowym Testamentem i jedynie znajomość hebrajskiego oraz hebrajskich zwyczajów może nas przybliżyć do Boga.

Rzekome imię Boga, które rzekomo jedynie Żydzi rozumieją i wielbią, dodaje ważności owej żydowskiej ekspansji i powoduje swoisty ale pozorny monopol żydowski na prawdę biblijną. Propaganda ta wywiera naciski na akceptację dzisiejszego Izraela, imienia Boga, wyrażeń jak Amen, czy Allelu-yah.

Najprawdopodobniej owe naciski posiadają ściśle określony cel i jest bardzo możliwe, że wyrażenia Amen, Alleluja, błędnie wymawiane imię Isusa Chrystusa oraz fałszywe imię Boga będą odgrywały jakąś niezwykle ważną rolę w propagandzie ostatniego króla, czyli fałszywego Mesjasza szatańskiego - Antychrysta, a także Bestii syjonistycznej, która będzie wymagała przyjęcia jej znaku na rękę oraz czoło. Znakiem może być albo litera aramejskiego alfabetu, albo właśnie Tetragram, Amen czy... Hexagram, zwany niesłusznie gwiazdą Dawida.

Zwróćmy uwagę na jeden istotny szczegół. Synagoga Szatana, czyli ludzie podający się kłamliwie za Żydów stanowią część apokaliptycznej Bestii, która przejmie nagle władzę nad całym światem po zniszczeniu Wielkiej Nierządnicy, czyli Watykanu i papiestwa.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Dlatego Wielka Nierządnica współpracuje z Bestią (Synagoga Szatana) i ich największymi wrogami zawsze byli Chrześcijanie, głównie ortodoksyjni, ponieważ posługują się oni najwierniejszymi przekładami z Septuaginty, gdzie JAWE jest prawidłowo przetłumaczony na Bóg, oraz  używają prawidłowego greckiego imienia - ISUS. Grecy, Serbowie, Rosjanie. Teraz wiemy dlaczego najczęściej ich właśnie mordowano.

Tetragram jest więc kłamstwem. Nie jest to żaden bez samogłoskowy skrót rzekomego imienia Boga, ale aramejskie słowo JAWE, które znaczy - Bóg. Żadnej litery nie brakuje i są dwie samogłoski. Amen także ma samogłoskę - Alef i nikt jej nie czyta jako F, ale czyta się ją - A.

Jest prosty dowód na logikę tego rozumowania, poza przedstawionym dowodami.

Objawienie 17:15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Władcy świata oraz owo 'zwierzę' nazywane także Bestią solidarnie zniszczą Watykan z wyroku Boga i pod Jego kontrolą. Władcy świata potem oddadzą swą władzę Bestii. Za jej rządów nastąpi Wielki Ucisk i z jej szeregów pojawi się ostatni król, zwany Antychrystem.

Wyraźne zgrzyty pomiędzy Wielką Nierządnicą a Bestią

W chwili obecnej wzmaga walka Żydów syjonistycznych przeciwko Watykanowi oraz wszelkich objawów Prawdy. Walka ta ma wiele twarzy  i miała ona swój początek w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Od tego momentu trwała ostra walka propagandowa w czasach apostolskich, a jej głównym agentem był zamiennik Judasza, fałszywy apostoł Paweł. Dzisiaj walka się wyraźnie nasila i nie miejmy złudzeń - Watykan zostanie zniszczony a Bestia przejmie w końcu całkowitą władzę i to ona postawi swój posąg zmuszając świat do przyjęcia znamienia Bestii na prawą rękę lub na czoło.

Objawienie 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Czy będzie to gwiazda Dawida - heksagram, czy jedna z liter aramejskich - podejrzewa się  י  czy też fałszywe imię Boga, może Amen lub Amen-Ra, czy też zniekształcone imię Isusa, Jezus - nazywany także Amen - tego nie wiemy. Ale widać wyraźnie, że coś w tym stylu zostanie nam narzucone.

Mas media oraz banki są główną częścią tego Zwierzęcia. Cechuje je główny atrybut szatana. Kłamstwo.

Kłamstwa są jej główną bronią propagandową. Pętla złożona z kłamstw oraz lichwy stale się zaciska i coraz trudniej jest nam oddychać. Jeżeli akceptujesz żydowską supremację i chętnie poddajesz się ich woli i z zapałem z nimi współpracujesz - jesteś dobrym szabesgojem.

Szatan wybrał doskonałe narzędzie na prześladowców Chrześcijaństwa podczas Wielkiego Ucisku.

Synagoga Szatana będzie uciskać Chrześcijan podczas Wielkiego Ucisku i preludium tego koncertu odbija się szerokim echem na forach i wielu portalach Internetu.

Co jest znamienne - nie ma na świecie drugiego kandydata, który ziałby by jeszcze większą nienawiścią do Prawdy i Chrystusa.

Ale jest w tym wszystkim bardzo pozytywny element! Według Biblii Prawda będzie w Czasach Końca odnosić tryumf! Być może, według proroka Daniela Prawda zostanie powalona na ziemię w sensie uciszenia wszystkich tych, którzy ośmielają się mówić Prawdę w chwili obecnej. Ale na to miejsce Bóg powoła dwóch świadków, którzy poinstruowani przez Niego i wyposażeni w olbrzymią wiedzę i moc będą nadal ujawniać czystą Prawdę całemu światu. Nikt nie będzie w stanie ich powstrzymać przez pełne trzy i pół roku czyli czas, czasy i połowę czasu - 1260 dni..

Nie miejmy obaw, że zostaniemy zwiedzeni przez Bestię, która kontroluje z ramienia szatana niemal wszystkie religie, które w ewidentny sposób zaczynają popierać kłamliwą propagandę Bestii syjonistycznej - Synagogi Szatana.

Bardzo interesujące proroctwo.

Joel 3:24 Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną, 25 Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. 26 I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Pan zamieszka na Syjonie.

Jeżeli Chazarzy to także Edomici, a Europejczycy to zaginione 11 pokoleń starożytnego Izraela - w takim przypadku proroctwo to ma niezwykłe szanse na wypełnienie się. Zwrócimy uwagę, że proroctwo to mówi o czasach końca!


Napisano: 1 Grudnia 2013.

Ostatnie uaktualnienie: 1 Grudnia 2013.