Fundamentalna Prawda

Ostatnie uaktualnienie: 22 Czerwca 2015

Istnieje wielka potrzeba zrozumienia FUNDAMENTALNEJ PRAWDY, która z olbrzymim trudem dociera do wielu stworzeń Bożych - tak w niebie jak i na ziemi.

Ową PRAWDĄ jest to, że Bóg jest Stworzycielem oraz Właścicielem WSZYSTKIEGO, włącznie z żywymi istotami, czyli mieszkańcami nieba i ziemi.

Co to oznacza?

Oznacza to, że istnieje tylko jedna przyczyna istnienia świata oraz naszego istnienia i istnienia innych stworzeń.

Bóg tak zechciał i to ON spowodował nasze istnienie.

Bóg jest właścicielem wszystkiego i wszystkich żyjących istot. 

Bóg także określił warunek naszej egzystencji.

Warunkiem tym jest posłuszeństwo wobec Niego.

Innej opcji nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Jako nasz Stwórca On najlepiej wie, czego potrzebujemy i co jest dla nas dobre a co jest jest dla nas złe.

Znajdujemy w Biblii Jego niezwykłe Słowa:

Izajasza 55:(8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, (9) Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. (BM)

Jesteśmy istotami całkowicie zdanymi na Jego Prawo. Z powodu braku wiedzy nie znamy nawet naszej osobowości i zawsze okazuje się, że On wie wszystko lepiej. I to jest normalne, skoro to Bóg nas stworzył i zaprogramował nasze DNA, nasze mózgi i nasze sumienia, aby funkcjonowały w taki a nie inny sposób.

Inteligencja ludzka ma średnio 100 punktów. Rzadko, ale zdarza się nawet 200 punktów. Podobno u aniołów poziom inteligencji sięga 300 a nawet więcej punktów. Czyli w inteligencji aniołom nie dorównujemy.

Jaki stopień inteligencji posiada Bóg? On stworzył wszystko, z matematyką, chemią, fizyką i wszelkimi prawami, o których  niewiele wiemy. Wiemy tak bardzo niewiele pomimo technologii, z której jesteśmy dumni, że czasami aż dech zapiera brak rozumu i inteligencji rodzaju ludzkiego.

Nie wspomnę o warunkach życia na ziemi, jakie sobie stworzyliśmy, ale my nie wiemy czym jest słońce, jakim cudem świeci o ogrzewa nas poprzez próżnię kosmiczną i jak daleko jest od nas. O Księżycu także nie nie wiemy za dużo. 100 km poza poziom Ziemi i poziom wiedzy równy jest zeru.

Bóg polecił nam, abyśmy tytułowali Go Ojcem.

Zwróćmy uwagę na trafność tego porównania!

Spójrzmy na to zdjęcie. Kto powinien kogo uczyć? Czy dziecko jest w stanie pouczyć ojca o jego planach życiowych i marzeniach? Problemach? Kto kogo powinien słuchać? Kto komu powinien wydawać polecenia z klapsami włącznie?

Nie będzie chyba błędem stwierdzenie, że nawet porównanie ojca do dziecka jest degradowaniem Boga, ponieważ różnica intelektu pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest znacznie, znacznie większa, niż różnica pomiędzy ojcem a jego dzieckiem.

Człowiek nie wie zbyt wiele a dziecko nie wie niemal nic.

Czy jest więc rozsądne, aby Bóg słuchał naszych rad a zwłaszcza NASZEJ oceny Jego postępowania, w szczególności Jego moralności i mądrości?

Z tych przyczyn mądre stworzenia w taki sposób wielbią swego Boga i Ojca.

Objawienie 4:10 Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: 11 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Wrogowie Boga zarzucają mu rasizm, masowe ludobójstwo na Kananejczykach, śmierć wielu istot w potopie, ukaranie Egipcjan za znęcanie się nad Izraelitami i wiele innych zarzutów, które ostatnio coraz częściej się mnożą.

Czy Bóg powinien się z tego tłumaczyć?

Przed kim? Cóż mądrego ci ludzie reprezentują? Czy zaprowadzono trwały pokój na ziemi, dobrobyt, zlikwidowano morderstwa, kradzieże czy lichwiarskie banki?

Czy Bóg jest problemem światowym, czy też wrogowie Boga?

Który polityk powiedział ostatnio cokolwiek mądrego? Który wyróżnił się prawdomównym i troskliwym charakterem służąc uczciwie narodowi, który w wierze w jego mądrość dokonał takiego wyboru i głosował na niego?

Czy zlikwidowano głód? Gwałtowny wzrost populacji? Zniszczono choroby, głód i niesprawiedliwość?

Skąd bierze się wzrost populacji? Odpowiedź jest prosta. Z powodu skrajnej biedy i braku emerytur! Ludzie nie widzą innej szansy na spokoje dotrwanie do własnej śmierci, jak opieka własnej rodziny. Dlatego za młodu płodzą oni wiele dzieci, aby nie być dla nich zbyt wielkim ciężarem na starość.

Ludzie, władze i media nie potrafią dokonać niczego dobrego dla ludzkości ale zawzięcie krytykują... doskonałego Boga!

Trudno o większą głupotę ludzką, która aż tak razi wielu z nas. Niektórzy z tych mądrzejsi członkowie rodzaju ludzkiego twierdzą, że żaden mądry gość z kosmosu nigdy nie pojawi się na Ziemi z powodu bezdennej głupoty jej przywódców oraz z obawy o własne życie!

O ile UFO w ogóle istnieje!

Nie znamy wielu detali planów Boga, ale wiemy wystarczająco, że Bóg planuje nam dar życia wiecznego pod warunkiem posłuszeństwa wobec Jego Prawa.

A jego Prawo jest dla nas gwarancją szczęścia i pomyślności. W podobny sposób funkcjonuje kodeks drogowy. Za łamanie jego zasad grozi nam nawet utrata życia. (Tym razem władze troszczą się o swoje życie, nie o twoje!)

Bóg, który jako dobry Ojciec dąży do zapewnienia nam dostatniego życia, obfitującego w wiele cudownych darów.

On nie tylko nas stworzył ale także miłuje nas jak ojciec, dążąc do naszego szczęścia w taki sposób, w jaki każdy normalny i uczciwy ojciec dążył do szczęścia własnych dzieci. Z tych powodów chroni je i poucza, aby... nie bawiły się zapałkami. Czasami owa nauka kończy się klapsem, dla dobra dziecka.

Tak jak dziecko nie ma prawa do kwestionowania autorytetu oraz władzy ojca, tak żaden człowiek nie ma prawa do kwestionowania Prawa Bożego oraz wydawania opinii na temat Jego moralności czy też wiedzy czy czegokolwiek innego.

Na tym właśnie Prawie polega nasze życie. Możemy uzyskać nawet życie wieczne w szczęściu i wielkiej pomyślności.

Ale kwestionowanie Boga i nieposłuszeństwo wobec Niego pozbawia każde Jego stworzenie prawa do życia.

Bóg jest dawcą życia i ma pełne prawo, aby je każdemu bez jakiekolwiek przyczyny odebrać. Nie ma w tym żadnej krzywdy dla człowieka, któremu odebrano dar życia. Zwłaszcza za jego niegodziwość i nieposłuszeństwo.

Oto fundamentalna Prawda.

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Co jest szczególnie interesujące, Bóg Ojciec i Syn Boży wypełniają Prawo w sposób doskonały.

Tymczasem ludzie, zwłaszcza rządy, korporacje i banki obstawiają się kłamliwymi  paragrafami i prawem, którego nie mają zamiaru respektować i stosować wobec siebie samych. Każdy dąży do ustalania własnych praw, ale nie ma najmniejszego zamiaru, aby dać innym przykład, jak je stosować.

Z tych przyczyn, jeżeli twoja opinia jest odmienna od biblijnej, możesz być absolutnie pewien, że to nie Bóg się myli ale twoja opinia jest najwyraźniej oparta na bardzo limitowanej czy fragmentarycznej wiedzy w danym temacie czy kwestii.

Sprawdź, w jaki sposób Bóg to osobiście wyjaśnił Hiobowi!

Hioba 38:(1) Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: (2) Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? (3) Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. (4) Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. (5) Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? (6) Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny? (7) Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy aniołowie Boży? (8) Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona, (9) Gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, (10) Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, (11) Mówiąc: Dotąd dojdziesz, lecz nie dalej! I tu zatrzymają się twe wzdęte fale! (12) Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, (13) Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci?

Nasza nauka nadal nie ma o tym pojęcia i szermuje nam najbardziej idiotyczne TEORIE, jak teoria ewolucji czy też wielkiego wybuchu. Tą teorię nazywam teorią magicznej kropeczki, w którą chorzy na umyśle  'naukowcy' rzeczywiście wierzą. Nie wspomnę o najdzikszych wymysłach władz odnośnie gejów, prób legalizacji pedofilii czy nauki seksu dla... dzieci.

Cóż nam więc pozostaje, mając przed oczami władze i naukowców, którzy są zupełnie pozbawieni zdolności myślowych a ich wiedza jest równa zeru?

Pozostaje nam całkowite zaufanie do naszego Stwórcy i Ojca.

Jeżeli w twoich oczach Bóg się myli - zaufaj Mu całym sercem - 'myl' się razem z Nim.

 Trudno uwierzyć, ale... cały świat wierzy w Boga, ale... władze i media Go nienawidzą,

Sprawdź!

Dowody...

Mało, że Go nienawidzą, wielbią już niemal oficjalnie szatana czy też Lucyfera, który potrafi tylko to, co widzimy na co dzień w naszym życiu przez tysiące lat. Głody, mory, wojny, rzezie, tortury, seks z dziećmi czyli pedofilia na szczycie władzy i kleru, krwawe ofiary na 'chwałę' Lucyfera, który niczego nigdy nie stworzył i niczego dobrego jeszcze nigdy nie uzyskał dla tych nawet, którzy mu służą.

Władze i media wierzą w Lucyfera - widzimy to w mediach na każdym kroku. Jeżeli szatan istnieje, bądźmy pewni, że sprawiedliwy Bóg istnieje także i dokona wkrótce swego sądu na buntownikach i ludziach złych odrzucających Jego Prawo i jego władzę.

Psalm 2: (1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? (2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: (3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. (5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:

Urąga im z powodu głupoty ludzi uważających się za mądrych, którzy nie potrafią rozwiązać absolutnie żadnego problemu na ziemi.

Na tych witrynach znajdziesz wiele dowodów wspaniałości Boga oraz dowodów głupoty niegodziwego świata, który spiskuje przeciwko Dawcy wszystkiego. 


Napisano 21 Czerwca 2015
Ostatnie uaktualnienie 22 Czerwca 2015