Szatan - ultymatywne zło

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Dlaczego szatan nienawidzi Boga?

Natychmiast rzuca się  w oczy jeden fakt. Szatan nigdy i nigdzie nie pokazuje się publicznie i nie podaje on światu swoich oskarżeń wobec Boga Wszechmogącego. Ale  Bóg podał nam opis zwodniczego ataku  szatana na Ewę w Edenie oraz ataku na Hioba, najbardziej lojalnego sługi Boga.

Strategia szatana walczącego z Bogiem oraz atakującego wszystko, co Bóg stworzył nie ma  żadnego logicznego sensu. Jedynie atak szatana na Hioba był logiczny, ale szatan został nienaganną postawą Hioba praktycznie zniszczony. Szatańskie oskarżenie Hioba okazało się całkowicie fałszywe!

Ani szatan ani żaden satanista na świecie nie posiada żadnej logicznej krytyki Boga.

Czy można nienawidzić Boga, jeżeli nie ma się wobec Boga absolutnie żadnych zarzutów?

Taką nienawiść można porównać do krytyka obrazu, którego krytyk... nigdy jeszcze nie widział, ale już go... skrytykował. Poniżej publiczna ocena Isusa, Syna Bożego o szatanie. Isus doskonale znał szatana jeszcze z Nieba i poznał go także na ziemi i to z tej najgorszej strony.

Jana 8:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Powyższy werset jest nam doskonale znany i ma on kilkaset lat! Czy szatan temu zaprzeczył? Nikt z nas nigdy nie słyszał tym, aby szatan owo oskarżenie w jakikolwiek sposób obronił czy też wyjaśnił komukolwiek. Dlatego jest on kłamcą i ojcem kłamstwa.

Czy szatan mógłby udowodnić swoje racje?

Gdyby szatan stworzył coś podobnego do Ziemi oraz Nieba i  napełnił je stworzonymi przez siebie mieszkańcami nowej Ziemi i Nieba, wtedy pokazałby Bogu, że jego Ziemia i Niebo są piękniejsze, a mieszkańcy nieba i ziemi żyją wiecznie, ponieważ są szatanowi całkowicie posłuszni.

Powinien on to pokazać także mieszkańcom Nieba i Ziemi, powinien ich GRZECZNIE zaprosić do szatańskiego królestwa część aniołów Bożych i część  ludzi, aby mogliby zobaczyć osiągnięcia szatana, sfilmować je i porównać z dziełami Boga.

Niestety szatan nigdy nie stworzył absolutnie niczego, poza chaosem w Niebie i na Ziemi. Jest oczywiste, że szatan nie jest w stanie czegokolwiek Bogu i Synowi Bożemu zarzucić. W tym świetle szatan już w Edenie przegrał wszystko i wydany przez Boga wyrok jest prawomocny!

Jest to absolutna szatańska klęska!

Rodzaju 3:(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

Ta klęska jeszcze nie jest zbyt widoczna dla świata, ponieważ większość mieszkańców Ziemi nawet w szatana nie wierzy. Nic dziwnego, skoro szatan najwyraźniej ukrywa się jak typowy zbrodniarz i nawet nie próbuje się bronić przeciwko jakimkolwiek oskarżeniom.

Szatan ma pod swoją kontrolą światowe media i gdyby miał on jakiekolwiek zastrzeżenia wobec Boga, mógłby światu przedstawić rzekome błędy Boga i przekonać nas, aby Bóg potraktował szatana znacznie lepiej, ponieważ posiada on wielką wiedzę i wiele dobrych i mądrych pomysłów.

Szatan jednak nie ma niczego, czym mógłby się światu pochwalić!

Jak w tym świetle wyglądają sataniści?

Niestety oni wyglądają na ludzi totalnie pozbawionych rozumu, aby wielbić kogoś, kto posiada zero osiągnięć w jakiekolwiek dziedzinie. Jest jeszcze gorzej!

Wszystkie problemy w niebie i na ziemi są dziełem szatana!

Jak można wielbić kogoś, kto spowodował na Ziemi absolutny chaos oraz nieuniknioną śmierć dla wszystkich ludzi?

Zło szatana jest trudne do wyobrażenia

Nie ma ani w Niebie ani na Ziemi kogoś aż tak złego i podłego, jakim jest sam szatan. Poniżej zdjęcie papieża, sługi szatana, który na tym zdjęciu pozuje na... Boga! Oczywiście szatan to pochwala!

Papież siedzi na białym tronie, a obok ma posągi dwóch aniołów. Pod nogami są widoczne dwie postacie anielskie, podtrzymujące tron papieża. Absolutne bluźnierstwo!

Objawienie 20:(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

Izajasza 37:(16) Panie Zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach! Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię.

Jest jeszcze gorzej!

W tym linku mamy zdjęcie wielkiego watykańskiego tronu, na którym nigdy nie widać jakiegokolwiek króla. W podanym linku jest duży format i widać wiele detali, jak czarni biskupi, czarny tron a nie biały oraz wiele co najmniej podejrzanych aniołków itp. rzeczy.

Co jest w tym najbardziej dziwne, jeszcze nigdy nie widziałem żadnej osoby na jakimkolwiek zdjęciu tego czarnego tronu. Na białym tronie zasiada papież, a na czarnym... mówi się o Piotrze, ale wyłącznie dla oszukania katolików. Czyżby Watykan wielbił apostoła?

Papieże są wyżej według nich niż jakikolwiek apostoł!  Najwyraźniej jest to czarny tron szatana w najświętszym miejscu Watykanu. Tron najwyższej wagi rzeczywistego 'boga' Watykanu, czyli samego szatana.

Ołtarz watykański to największy ołtarz na świecie!

Jeżeli wierzenia chrześcijan nie opierają się na 10 Przykazaniach, które także kategorycznie zakazują bałwochwalstwo, to wierzenia chrześcijan są wierzeniami szatańskimi. Religia katolicka czyli chrześcijańska to czysty satanizm.

Poniżej Przykazanie usunięte przez Kościół Katolicki z 10 Przykazań Boga w Biblii. To przykazanie istnieje nadal w każdej Biblii na świecie.

Księga Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Jest to najważniejsze Boże Przykazanie i za łamanie jego nie tylko ojcowie będą karani ale także synowie i to do trzeciego i czwartego pokolenia! A Kościół Katolicki usunął najważniejsze Przykazanie i wprowadził ohydny i bałwochwalczy kult tzw. Matki Boskiej.

Spójrzmy na następne ohydne oszustwo Kościoła Katolickiego odnośnie sabatu pod rozkazami szatana. Oto rzeczywisty tekst z 10 Przykazań.

Księga Wyjścia 20:(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Bóg dokładnie wyjaśnił dzień sabatu. Nazwa jest nam dana także przez Boga, który sabat poświęcił oraz pobłogosławił.

Kościół usunął Boże cotygodniowe święto i w zamian za sabat ustanowił Niedzielę, w którą także często pracujesz. W ten sposób całkowicie ignorujesz wolę Boga Wszechmogącego oraz Boże święto każdego tygodnia i sabat grzesznie ignorujesz.

Nieświadomie unikasz święcenia sabatu ale także święcisz Niedzielę w bałwochwalczym kościele, 'ozdobionym' wieloma bałwochwalczymi obrazami i posągami, przed którymi kłaniasz się i klękasz!

Kościół oszukuje cię nie istniejącym czyśćcem i uczy cię, że Biblia mówi nam o duszy nieśmiertelnej! Jest to kolejne kłamstwo.

Dusza ludzka jest śmiertelna i Biblia wyraźnie mówi, że dusza, która grzeszy, ta umrze!

Ezechiela 18:20. Dusza, która grzeszy, ta umrze

Człowiek popełnia zło łamiąc przykazania oraz wielbiąc martwą od lat Marię, jako matkę... Boga! Nawet Chrystus modlił się zawsze do Ojca swego i był Bogu zawsze doskonale posłuszny. Czy wiesz, co znaczy słowo Amen? Albo Amen Ra?

Władzę nad nami zawsze sprawują najohydniejsi ludzie. To także dotyczy Kościoła, który zawsze błogosławił wszystkie wojny z II WŚ włącznie! Nie tylko Kościół jest wrogiem Boga. Wszystkie religie są także wrogami Boga, aczkolwiek nie są one as takie drastyczne, jak Kościół Katolicki, wielbiący oficjalnie samego szatana.

Szatan bez jakiekolwiek logicznej przyczyny nienawidzi z pasją Boga.

Jeszcze nigdy nie widziałem żadnego błędu Boga, ujawnionego w mas mediach nasienia węża.

Watykan ukrywa wielbienie szatana

Nastąpiła kolejna publiczna zdrada Boga oraz Syna Bożego, Isusa. Zdrady tej dokonał papież Franciszek. Po wieloletnim wysiłku połączył on dwie religie w jedną całość. Połączył on Katolicyzm z Islamem,który wielbi Allaha. Franciszek nigdy nie był chrześcijaninem. On był jest nadal satanistą.

Popełnił on największą zbrodnię, jaką papież mógł popełnić. Jest ewidentne, że papież Franciszek stara się zrealizować plan III Wojny Światowej, którą zaprojektował sam szatan. Poniżej fragment planu szatana trzeciej wojny światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Dlaczego szatan stworzył tyle religii?

Bóg nigdy nie założył żadnej religii. Izraelici byli Narodem Wybranym przez Boga i byli oni zobowiązani do posłuszeństwa wobec Boga. Naród Wybrany przez Boga jest rzeczywistym narodem, który został osobiście stworzony przez Boga.

Początek tego narodu stanowił Abraham oraz jego rodzina która się rozrosła w wielki naród w Egipcie. Bóg dał mu Prawo, czyli 10 Przykazań. Żaden człowiek nie miał prawa ignorować czy zmieniać Prawa Boga Wszechmogącego.

Poniżej oryginalne przykazania Boże!

Księga Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (18) A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka,

Bóg ukazał Izraelitom swoją niezwykłą moc i rozkazał posłuszeństwo wobec Bożego Prawa. Mojżesz był pośrednikiem pomiędzy Izraelitami a Bogiem, dlatego Bóg najczęściej posługiwał się Mojżeszem z powodu bojących się Boga Izraelitów.

Bóg osobiście wypisał na kamiennych tablicach 10 Przykazań, które nas nadal obowiązują.

To, czego dokonał papież bratając się z Islamem jest jaskrawym złamaniem 10 Bożych Przykazań oraz drastyczną pogardą dla Boga.

Wyjścia 20:(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Papież złamał publicznie największe i najważniejsze Przykazanie Boga. Watykan mówi o Bogu ale go nie wielbi, ponieważ w ukryciu wielbi on szatana. Jakie to ma dla nas znaczenie?

Szatan i jego służalcza ziemska zgraja doskonale wiedzą, że nie ma żadnych szans na skrytykowanie  publicznie Boga, ponieważ jakakolwiek krytyka udowodniła by światu, że Bóg istnieje. Dlatego oni wolą o Bogu milczeć.

Wszystkie religie tak drastycznie się od siebie różnią po to, abyś porzucił wszelkie myśli o Bogu, który nie może być tym jednym Bogiem dla tak wielu religii różniących się diametralnie od siebie!

Wystarczy porównać religie oparte na Biblii aby odrzucić i Biblię i Boga.

Takie są rzeczywiste cele fałszywych religii i ich liderów. Wierni Kościołowi czy innym religiom są oni oszukiwani przez liderów Watykanu. Ale niedługo sam Bóg otworzy światu oczy na prawdę o Sobie, o Biblii i o Prawie Bożym.

Czy istnieją pozytywne osiągnięcia szatana?

Nie ma absolutnie żadnych. Szatan jest także winny śmierci każdego człowieka, ponieważ to on przekonał Ewę do grzechu. Moglibyśmy żyć chociaż 1000 lat, ale upadli aniołowie pogłębili zbrodnie szatana i spowodowali drastyczny akt Boga w celu ratowania ludzkości.

Przed potopem aniołowie i szatan mieli seks z kobietami ziemskimi, a one rodziły im gigantów. Niektórzy z nich mieli nawet wysokość wieżowca. Owo gigantyczne potomstwo nie było inteligentne, a wielu z nich karmiło się mordowanymi przez nich ludźmi.

Potop położył temu kres, ale czas życia ludzkiego po potopie zmalał do 100 lat z powodu gorszych warunków życia, które nie pozwalały na wiele dobrych rzeczy; tak ludziom jak i roślinności i zwierzętom. Niestety Bóg musiał to zrobić dla uratowania rodzaju ludzkiego.

Czy potop i zniszczenie szatańskiego i anielskiego potomstwa powstrzymały dalsze zbrodnicze działania szatana i jego bandy aniołów?

Szatan i aniołowie nie umierają i nadal rządzą na ziemi powodując wojny, gwałty, pedofilię, mnóstwo innych seksualnych zboczeń, które są wynikiem seksu szatana i aniołów z kobietami ludzkimi. Ich potomstwo nie posiada ludzkich dusz i sumień a Biblia nazywa je  nasieniem węża.

Cały system rządów, naszego prawa, technologie i wiele innych rzeczy są dziełem szatana i jego aniołów. Ich prawa zawsze powodują nieludzkie nieszczęścia i nasz sposób życia, oparty na szatańskiej lichwie jest naszym przekleństwem, do którego jesteśmy od wielu lat przyzwyczajeni.

Niemal wszystkie rządy na świecie to rządy satanistów. Wszelkie media na świecie to media szatańskie. Oczywiście, że mogłyby one fałszywie krytykować Boga i Jego Prawo, ale... ludzie z duszami ludzkimi nigdy by tego nie zaakceptowali. To nie na nasze sumienia. Dlatego oni o tym kryją!

Nasienie węża nie posiada sumień i dlatego ten system prawny ich całkowicie zaspokaja, ponieważ jest on skierowany głównie przeciwko ludziom Bożym.

Ludzkość ziemi składa się z około 20% ludzi posiadających Boże geny w DNA.

Ale to nie znaczy, że całe 20% wielbi Boga. Spośród tej liczby Bóg wybierze małą garstkę ludzi nadających się do życia w zgodzie z Prawem Boga.

Resztę 'ludzkości' cechuje zamiłowanie do pedofilii, morderstw, wojen oraz wszelkich możliwych przestępstw seksualnych. Cechuje ich także nienawiść do ludzi Bożych.

Są to hybrydy szatańsko anielskie, pozbawione dusz ludzkich i sumień. Takiego pokroju 'ludzie' rządzą całym światem. Nie wierz nigdy w jakiekolwiek pozytywne zmiany rządzących. Oni kłamią zawsze, kiedy ich usta się poruszają,

Wszystkie kryzysy światowe, wojny - była ich masa i nadal one trwają - masowe mordy dzieci, masowy handel dziećmi oraz ohydna pedofilia daje nam obraz ultymatywnego zła, którego normalny człowiek nie mógłby dokonać z powodu posiadanego sumienia.

Nie mamy pełnej wolności wielbienia Boga, stosowania Bożego Prawa, używania niezwykłych praw Boga, które dawałyby nam bezpłatną energię. Czy wiesz, że zakaz lichwy spowodowałby wspaniały sposób życia na ziemi, które miałoby sens oraz mielibyśmy wiele radości życiowych?

Nie mielibyśmy także większości chorób, poronień i wielu innych prześladujących nas problemów, narzucanych nam nieustannie przez szatana i upadłych aniołów oraz ich nasienia węża.

Z tych przyczyn wielu ludzi rasy białej, która jest zredukowana do 20% ludzi Bożych, żyłoby z błogosławieństwem Boga do 100 lat oczekując na przejęcie władzy przez Boga.

Dlatego Bóg pozwolił szatanowi na wszystkie jego zbrodnie i na zbrodnie nasienie węża, aby ostatecznie zniszczyć bezpowrotnie szatana oraz upadłe anioły oraz ich zboczone i bezduszne potomstwo, które z autorytetu szatana nadal rządzi całym światem.

To oni dążą z wielkim strachem do wyniszczenia czystej rasy białej, która jest ludem wywodzącym się wprost od Adama I Ewy. Także pewna część rasy czarnej pochodzi on Boga. Reszta to potomstwo szatana i upadłych aniołów, które zostanie niemal całkowicie eksterminowane przez Boga i Syna.

Oto, dlaczego oni nas oraz Boga tak zaciekle nienawidzą.

Oni o tym wszystkim dobrze wiedzą. A ty?

Czy to widać z naszej strony?

Jest to oczywiste, jeżeli spojrzymy we właściwym kierunku. Niemal wszystko, co nas otacza to dzieła szatana. Wszelkie nasze prawa, budowle, media, władze, WSZYSTKIE religie to dzieła szatana.

Włączysz radio czy TV i już bombarduje cię szatańska ideologia oraz bezbożność, której celem jest uczynienie z Ciebie zagorzałego wroga Boga i utracenia w ten sposób twego życia. Jesteś aż tak przyzwyczajony do tego, że to wydaje się tobie normalne.

Cały system prawny jest także pod kontrolą szatana i jest rozpowszechniana szatańska propaganda. Nawet istnieją szatańskie dogmaty w religiach, które szatan stworzył po to, abyś nie zajrzał do Biblii i żebyś się nie dowiedział, że niedługo świat szatana zostanie całkowicie zniszczony przez Boga.

Czy wiesz, jak łatwo można udowodnić istnienie Boga? Oczywiście słyszałeś o Biblii i być może ją także czytasz. Biblia jest fundamentalnym dowodem istnienia Boga, ponieważ Bóg zakazał szatanowi usunięcia Biblii i uczynienia z jej księgi zabronionej.

Nie zrobiono tego z powodu woli Boga. Jest to dowodem na moc Boga, który darował nam swoje Słowa i Prawa w tekstach Biblii i nienawidzący z pasją Biblii szatan nie ma szans ma to, aby Biblii zakazać dla wszystkich ludzi. Nawet na Internecie jest wiele bezpłatnych Biblii w wielu językach.

Jak ocenić ludzi wielbiących szatana?

Wyłącznie negatywnie, ponieważ szatan nigdy niczego dobrego na ziemi nie uczynił. Wielbiący szatana są więc wyłącznie hybrydy ludzko anielskie czy ludzko szatańskie, których Biblia nazywa nasieniem węża. Oni doskonale wiedzą co ich czeka, kiedy Bóg wraz z Synem powróci na Ziemię.

Ale oni wolą śmierć, niż odebranie im najohydniejszych zbrodni, które pod błogosławieństwem szatana oni popełniają, gwałcąc i mordując dzieci, nawet niemowlęta. Oto ich najbardziej ceniona rozrywka, czyli rozrywanie na strzępy ciał żywych i niewinnych dzieci.

Bardzo rzadko o tym słyszymy, ponieważ jest to ulubiona 'rozrywka' satanistów, którzy doskonale wiedzą, że normalnym ludziom nawet myśl o takiej zbrodni jest zbyt ohydna. Niemal wszystkie władze na świecie są w to uwikłane.

To jest jedyna  przyczyna wielbienia szatana przez nasienie węża.