Objawienie jest planem Sądu Bożego

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Objawienie jest planem Bożego sądu nad mieszkańcami Ziemi.

Objawienie 1:(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, (2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. (3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

Jest to objawienie Isusa, otrzymane od Ojca na czas, który jest już bardzo bliski. Jest to seria proroctw ujawniających nam przyczyny oraz cele działań Boga i Syna w czasach ostatecznych.

Trzy pierwsze rozdziały są przypomnieniem dla wszystkich wierzących, co nas obowiązuje i że wykonanie tych rzeczy według Bożego Prawa obdarzy nas zbawieniem czyli życiem wiecznym. Rozdział 4-ty ujawnia nam sytuację w Niebie w bardzo szczególny ale nie omawiany sposób.

Objawienie 4:(10) Upada dwudziestu czterech starców przed Tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon Temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Ostatnie zdanie (11) mówi nam bardzo wiele. W tym wersecie jest oczywiste, że Bóg nie sprawuje władzy w niebie w chwili pisania Objawienia przez Jana, ale miłujące Boga osoby mówią Bogu, że Bóg w pełni zasłużył na ponowne przyjęcie chwały, czci i mocy jako Króla wszystkiego.

Musimy zdać sobie sprawę z bardzo ważnej reguły. Największym ekspertem skomplikowanego urządzenia jest zawsze człowiek, który je skonstruował. Jedynie taki człowiek jest absolutnym ekspertem i jedynie on jest w stanie to naprawić w razie jakiegokolwiek problemu.

Niewielu ludzi widzi Boga z takiej perspektywy. Bóg stworzył Niebo i Ziemię oraz wszystko, co istnieje oraz żyje w Niebie i na Ziemi. Bóg jest jedynym Autorytetem, który doskonale zna wszystko, co zaprogramował i stworzył. Dlatego tylko Boża wiedza może nam pomóc i ową wiedzę mamy właśnie z Biblii.

Problemem jest niechęć wielu ludzi do podporządkowania się Bogu. Dlatego poprzez nieposłuszeństwo ponosimy wcześniej czy później opłakane rezultaty złamania Bożego Prawa, oraz mamy groźbę utracenia szans na życie wieczne, które także polega na Prawie Bożym.

W jaki sposób musimy dbać o nasz pojazd, komputer, samolot, czy cokolwiek innego, wyjaśniają nam instrukcyjne podręczniki. Bez znajomości instrukcji zostaniemy słusznie ukarani szybką reakcją na brak naszej dbałości o właściwe korzystanie oraz bezpieczny użytek tych rzeczy.

W przypadku naszego ciała, bez stosowania się do Prawa Bożego będziemy często chorować i być może spotka nas nawet przedwczesna śmierć.

Bóg przestał sprawować władzę w Niebie!

Z powodu nieustannych werbalnych ataków szatana i jego aniołów na Boga w Niebie, Bóg nie sprawował swojej władzy nawet w niebie, ale najwyraźniej wskazywał cierpliwie szatanowi błędy w w jego oskarżeniach Boga. Po dłuższym czasie nadużywania cierpliwości Boga, szatan i upadli aniołowie zostali siłą usunięci z Nieba - nie przez Boga czy Syna, ale przez archanioła Michała.

Ten okres czasu, opisany w Objawieniu jest niezwykle ważnym dowodem najwspanialszego charakteru, wyrozumiałości i uczciwości Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi oraz niezwykłej Jego mocy i cierpliwości.

Aby to uczynić, trzeba być wyjątkowo inteligentnym, wyrozumiałym i mądrym, MOCNYM Bogiem!

Dopiero teraz dostrzegłem tę niezwykłą Prawdę o naszym Ojcu i Bogu Wszechmogącym. Musimy zrozumieć, że ten niezwykle mądry i zarazem uniżony charakter Osoby, która może wszystko, jest absolutnie doskonałym i wzorowym Bogiem bez jakichkolwiek wad!!!

Podobny obraz Jego niezwykłego sposobu zachowania się mamy ukazany w księdze Hioba!

Hioba 2:(3) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. (4) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. (5) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. (6) Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. (7) I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy.

Nie skomentuję odpowiedzi szatana, ponieważ... jest to zbyteczne.

Wiemy z kim mamy 'zaszczyt', ale nadal istnieje niezwykłe opanowanie oraz dążenie Boga do tego, aby szatan zrozumiał Boga oraz wielbiące Go osoby, które w pełni rozumieją niezwykłą dobroć Boga i starają się, pomimo własnej niedoskonałości służyć Bogu i Go wielbić z radości życia otrzymanego od Boga

Taka wdzięczność ludzi powinna być powszechna. Niestety szatan niemal całkowicie zniszczył niebiański oraz ziemski stan życia, aby samemu zrównać się z Bogiem! Jest to największe bluźnierstwo, jakie zostało popełnione przez szatana. Boża reakcja była typowo... ojcowska!

Bóg zrobił wszystko, aby przekonać szatana, że szatan niczego nigdy nie stworzył i powinien Bogu całkowicie się podporządkować. Szatan to odrzucił. Bóg dopiero wtedy zadecydował o usunięciu szatana z Nieba i wydał rozkaz jego usunięcia z Nieba archaniołowi Michałowi.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Powtórzmy jeszcze raz część  ostatniego zdania.

Dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Szatan ich zbuntował przeciwko Bogu oraz wynagradzał za zło, wojny i mordy, a udawszy się do nieba... oskarżał ich przed Bogiem!

Te dwa cytaty ujawniają nam niezwykłe zło szatana oraz jego ohydną i nachalną działalność w Niebie. Szatan za wszelką cenę dążył do zniszczenia zaufania wszystkich mieszkańców Nieba w stosunku do Boga. Do tego nie doszło a aniołowie, archaniołowie oraz wielu innych stworzeń Bożych doskonale znało dzieła Boże oraz rozumiało fałszywe szatańskie oskarżenia.

Podobnie dzieje się obecnie i szatan dotychczas nie udowodnił absolutnie żadnego błędnego działania Boga w jakiejkolwiek sytuacji. Szatan żadnych błędów Boga światu nie ukazał. Nie przedstawił nawet do dzisiaj żadnych argumentów przeciwko Bogu oraz Jego Przykazaniom.

Ohydna próba oskarżenia Boga i Isusa przez szatana spełzła na niczym.

Łącząc te dwa cytaty widzimy wyraźnie, że Bóg i Isus dopiero niedawno ponownie objęli władzę w Niebie a szatan został na oczach wszystkich stworzeń Bożych usunięty z Nieba.

Teraz nastanie druga część tego sądu. Odbędzie się sąd nad wszystkimi mieszkańcami Ziemi, na której żyje znacznie więcej nasienia węża niż Ludu Bożego, stworzonego przez Boga. Sytuacja na ziemi bardzo się różni od sytuacji, jaka istniała w Niebie.

Ziemia jest skażona i niemal całkowicie zniszczona oraz posiada mnóstwo dowodów na zło popełniane przez nasienie węża, posłuszne rozkazom szatana.

W Niebie nie było bezprawnego potomstwa szatana, czyli nasienia węża ani nie było potomstwa upadłych aniołów.

Bóg ponownie sprawuje władzę w Niebie z Isusem  i nadszedł czas na przejęcie przez Isusa władzy na całej Ziemi.

Księga Objawienia ujawnia nam niemal wszystkie działania Boga i Isusa na Ziemi, w celu uwolnienia Ludzi Bożych od władzy i oszustw szatańskich i jego zgrai upadłych aniołów. Istnieją także pewne tajemnice, które nie są jeszcze ujawnione, a Objawienie nas o tym ostrzega.

Objawienie 10:(3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Anioł w imieniu Boga zapewnił Jana, że już niedługo dokona się tajemnica Boga, znana w czasie pisania przez Jana Objawienia, ale głos z nieba polecił Janowi, aby tego tekstu nie pisać, ponieważ kiedy siódmy anioł zacznie trąbić, dokona się owa tajemnica Boża.

Nawet taką tajemnicę Bóg ujawnił mieszkańcom Nieba, którzy zobaczą na własne oczy Boży sąd nad nasieniem węża oraz nad samym szatanem.

Będzie to niezwykły pokaz mądrości oraz mocy i sprawiedliwości Boga, który publicznie całkowicie zdyskredytuje szatana przed mieszkańcami ziemi. Nasienie węża szatana nie porzuci, ale część jego ludzi przejdzie na stronę Boga i Syna i zrozumie ona łajdactwa szatana.

Świat jeszcze nigdy nie widział i nie słyszał o jakimkolwiek dobrym uczynku szatana czy upadłych aniołów! Olbrzymia ilość ludzi na ziemi nawet nie wierzy, że szatan i jego aniołowie istnieją. Trudno o większe tchórzostwo i potwierdzenie winy ze strony szatana i jego upadłych aniołów.

Taka działalność Boga posiada według mego zrozumienia niezwykłe zrozumienie oraz logikę. Bóg ukazuje nam niezwykle skomplikowany świat i jego mieszkańców, i istnieje możliwość, że pewna niewielka grupa stworzeń będzie miała podobne charaktery do szatana czy upadłych aniołów.

Pozwolenie na taką zbrodniczość dla osób o mentalności szatana i upadłych aniołów nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób wielbiących Boga i w przyszłości pojawią się inne stworzenia Boże oraz potomstwo ludzi, którzy nie będą doskonali, jak to widać u szatana i jego aniołach.

W takim przypadku Boża reakcja będzie natychmiastowa bez szansy na jakiejkolwiek szkody, jakie osoby 'wadliwe' mogłyby wprowadzić na posłuszne stworzenia Boże - w Niebie i na Ziemi.

Mówiąc naukowo, na 5 miliardów stworzeń Bożych okaże się, że kilka osób będzie stanowiło zagrożenie dla mieszkańców Nieba i Ziemi. Tym razem wyrok zostanie szybko wykonany.

Oto przyczyna, dlaczego Bóg aż do tej pory toleruje olbrzymie zło na Ziemi. To się już nigdy w Niebie ani na Ziemi nie powtórzy.

Rozdział 5 Objawienia

Bóg opracował plan sądu nie tylko nad szatanem i upadłymi aniołami ale także plan sądu nad wszystkimi mieszkańcami ziemi.

Objawienie 5:(1) I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. (2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?

Wykonawcą tego planu jest oczywiście Syn Boży, jako jedyna osoba wyznaczona do tej trudnej roli. Isus zaskarbił sobie pełne zaufanie z powodu swego poświęcenia się dla Boga i dla Ludu Bożego.

Objawienie 5:(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Po przeczytaniu powyższego tekstu ma się poważny problem, jeżeli pomyślimy o nieżyjącej matce Isusa, Marii, wielbionej bałwochwalczo przez kler watykański oraz przez Lud Boży, za który umarł Isus, aby Lud Boży mógł otrzymać życie wieczne.

Nie było w Niebie innej osoby, która mogłaby otrzymać aż taką władzę i zaufanie Boga, jakie otrzymał Syn Boży, Isus. To jest niezwykłe, w jaki sposób Bóg dokonuje swoich sądów oraz swoich działań. Co jest także niezwykle ważnie!?

Bóg nigdy niczego nie robi po kryjomu. Wszystkie Jego działania są ujawniane nie tylko mieszkańcom Nieba ale także mieszkańcom Ziemi. Księga Objawienia jest tego oczywistym dowodem!

Objawienie 6 - opis realizacji 7 pieczęci

Objawienie 6:(1) I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.

Ową pierwszą Osobą na białym koniu jest najprawdopodobniej sam Isus Król i Mesjasz. Miał On łuk i koronę i zwyciężał. Chodzi tutaj o wiele zwycięstw Isusa na Ziemi pośród ludzi, którzy poznali Prawdę i pewna część z nich będzie wzięta do Nieba! To się wkrótce wydarzy!

Objawienie 6:(3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.

To się także dzieje na Ziemi. Nie mamy tym razem śladu tożsamości tego jeźdźca ale widzimy jego działania. Mieszkańcy Ziemi zabijają się wzajemnie i ten trend najwyraźniej stale się rozszerza po Ziemi. To najprawdopodobniej rozwinie się jeszcze mocniej. 

Objawienie 6:(5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.

Widzimy, że na Ziemi istnieje w wielu miejscach głód. W szczególności jest to powszechne w USA oraz w wielu innych państwach. Zima, która nadchodzi, spotęguje ten głód i wzajemne zabijanie się o pokarm także będzie się rozpowszechniało.

Większość świata myśli, że to polityka światowa tak działa ponieważ ona maskuje te wydarzenia, jako coś normalnego. Zrzuca się winę na rządy i korporacje a one starają się to w jakiś sposób usprawiedliwić, aby tych proroctw nie rozpoznawać i nie sugerować światu Bożych wyroków.

II Ezdrasza 16:(18) Początek boleści oraz wielu narzekań; początek głodu, kiedy wielu zginie; początek wojen, kiedy moce będą przerażone, początek nieszczęść, kiedy wszyscy będą drżeli. Cóż oni będą czynić w tych warunkach, kiedy nieszczęście przyjdzie? (19) Oto głód i plaga, ucisk i udręczenie wysłane jako baty dla skorygowania ludzi. (20) Jednak pomimo tego wszystkiego oni nie odwrócą się od swych nieczystości, ani nie będą zawsze świadomi tych batów. (21) Oto zaopatrzenie będzie takie tanie na ziemi, że ludzie będą myśleć, że pokój jest dla nich pewny i wtedy nieszczęścia powstaną na ziemi. (22) Bo wielu z mieszkających na ziemi zginie z głodu; a ci, którzy przeżyją głód poginą od miecza. (23) I umarli będą porzuceni jak gnój, i nie będzie nikogo, aby ich pocieszyć, bo ziemia będzie spustoszona i miasta będą zniszczone.

Tak obecnie wygląda sytuacja na całej ziemi. Nie są to pojedyncze i odizolowane problemy, ale takie raporty obserwujemy masowo na całym świecie. Ziemia już jest spustoszona a miasta będą wcześniej czy później. Obserwujemy w chwili obecnej początek zła, jakie wprowadzi szatan i upadli aniołowie na całej ziemi.

Objawienie 6:(7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

Kolejna plaga śmierci dla czwartej części Ziemi. Częściowo się to dzieje, ale najprawdopodobniej to się także znacznie powiększy i rozwinie. Pamiętajmy, że to jest dopiero początek, a na Ziemi żyje bardzo niewielu ludzi, których poznanie tych proroctw nadal nie interesuje.

Objawienie 6:(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Śmierć chrześcijan jest sporadyczna, głównie w Afryce, gdzie wymordowano sporą część naszych braci i sióstr. Są także ataki rządów na religie i najwyraźniej ten trend będzie się stale rozwijał. To będzie trwać aż do dopełnienia liczby chrześcijan, którzy także poniosą śmierć.

Co jest ważne, wielu chrześcijan nie zna Biblii na tyle, aby ją rozumieć i postępować według Bożych Przykazań. Wielu z nich w ogóle nie przestrzega Przykazań wierząc, że pójdą oni do Nieba, bo tak napisał apostoł Paweł. Dlatego Bóg zezwala na takie drastyczne próby.

Nie ma w tym niczego okrutnego, ponieważ ludzie umierają codziennie ze starości, z chorób, z powodu szczepień i nikt nie żyje wiecznie. Śmierć jest tak normalna, jak i dzień urodzenia. Dlatego Bóg dopuszcza do śmierci, czyli do sprawdzania wielu ludzi.

Przeczytajmy najpierw proroctwo o Isusie w Ewangelii Mateusza.

Mateusza 24:(27)Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Niemal to samo jest zapowiedziane w Księdze Objawienia! Teraz jednak wydaje się, że pojawienie się znaku Syna Człowieczego nie ma niczego wspólnego z wzięciem do nieba. Jak werset 31 mówi, Isus wyśle aniołów swoich w celu zgromadzenia wybranych z 4 stron świata.

Dopiero wtedy zacznie się zgromadzanie 144.000 owych wybranych współkróli Isusa. Nastąpi to więc już po wzięciu do Nieba Bożych Wybranych!

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Te podane wersety ujawniają nam, że Isus pojawi się zaraz po trzęsieniu Ziemi i Słońce pociemnieje a Księżyc poczerwienieje jak krew. To wszystko wydarzy się po udręce obecnych dni! Wtedy nastąpi straszliwe przerażenie królów i władców na Ziemi. Oni wiedzą co ich czeka i za co!

Objawienie dodaje nam więcej detali. Co jest jeszcze ciekawe, najwyraźniej wzięcie do Nieba nikogo nie wystraszy, ale świat wystraszy się przybyciem Isusa z wielką mocą! Ewangelia Mateusza nie mówi nam tego tak dokładnie, jak omawia to księga Objawienia.

Powyższy cytat ukazuje nam niezwykłą moc Isusa nad Słońcem, Księżycem, Gwiazdami oraz niezwykle dowód Jego mocy - zniknięcie Nieba oraz poruszenie wszystkich gór i wysp. Te wydarzenia przekonają cały świat, że żarty się już skończyły i rozpoczyna się wielki sąd na Ziemi.

Taka olbrzymia moc Isusa straszliwie przerazi dzisiejszych 'bohaterów'!

Warto przeczytać kilka proroctw w dwóch rozdziałach II Księgi Ezdrasza, która ujawnia nam detale napisane kilkuset lat temu o obecnych bardzo trudnych czasach końca, które właśnie obserwujemy.

II Ezdrasza 15 rozdział oraz II Ezdrasza 16 rozdział

Teraz już wiemy, dlaczego szatan usunął tę księgę z Biblii!?