Tłumaczenie 2 Ezdrasza

 

2 Ezdrasza

z The Holy Bible, Revised wersji standardowej (znany również jako 4 Ezdrasza)

Rozdział 1

1: Druga księga proroka Ezry, syna Sarajasza, syna Azariasz, syn Chilkiasza, syna

Szalluma, syn Sadoka, syna Achitobowego,

2: syn Achiasza, syn Pinchas, syn Eli, syn Amaryjaszowego, syn Azariasz, syn

Merajot, syn Arna, syn Uzego, syn Borith, syn Abiszua, syn Pinchas, syn

Eleazar,

3: syna Aarona z pokolenia Lewiego, który był jeńcem w kraju Medów w

panowania Artakserksesa, króla Persów.

4: Słowo Pańskie do mnie, mówiąc:

5: "Idź i deklarują moich ludzi ich złe czyny, a także ich dzieci nieprawości, które

one popełnione przeciwko mnie, tak że mogą one powiedzieć dzieciom ich dzieci

6: że grzechy rodziców wzrosły w nich, bo nie zapomniał o mnie i mają

Oferowane ofiary do obcych bogów.

7: Czy nie ja, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Ale

ich rozgniewało mnie i odrzucili moje rady.

8: Wyciągnij włosy z głowy i rzucić na nich wszelkie zło, bo nie słuchali moich

Prawo - są zbuntowani ludzie.

9: Jak długo będę je znosić, na którego mam nadał takie wielkie korzyści?

10: Dla ich dobra mam obalony wielu królów: I powalony faraona z jego sług,

i wszystko wojsko jego.

11: Mam zniszczone wszystkie narody przed nimi, a rozrzucone na wschodzie ludzie z dwóch

Prowincje, Tyru i Sydonu; I zabili wszystkich swoich wrogów.

12: "Ale mówić do nich i powiedzieć: Tak mówi Pan:

13: Na pewno to ja do was przez morze, a wykonany przez bezpiecznych autostrad, gdzie

nie było żadnego ruchu drogowego; Dałem wam Mojżesz jako lider i Aarona jako kapłana;

14: Jestem pod światło dla Ciebie od słupa ognia i zrobił wielkie cuda wśród was. Mimo to,

zapomnieli o mnie, mówi Pan.

15: "Tak mówi Pan Zastępów: przepiórki były znakiem dla was; Dałem ci obozy dla Twojego

ochrona, a na nich ci narzekali.

16: Nie cieszył się w moim imieniu do zniszczenia swoich wrogów, ale do tego dnia, w którym

wciąż narzekać.

17: Gdzie są korzyści którą obdarzył was? Kiedy byłeś głodny i spragniony

pustynia, prawda wołają do mnie

18: mówiąc: Czemuś doprowadziły nas na tę pustynię, aby nas zabić? Byłoby lepiej dla

nam służyć Egipcjanom, niż umierać na tej pustyni.

19: Mam żal swoich westchnień i dał Ci mannę na żywność; żeście jedli chleb aniołów.

20: Kiedy byłeś spragniony, nie mogę rozszczepiać skałę, tak aby woda płynęła w obfitości?

Ze względu na ciepło przejechałem cię z liści drzew.

21: podzielone ziemie żyzne między wami; I wypędził Kananejczyków Peryzzytów i tym

Filistyni przed wami. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? mówi Pan.

22: Tak mówi Pan Zastępów: Kiedy byłeś na pustyni, w gorzkiej strumienia,

spragniony i bluźniąc moje imię,

23: Ja nie wysłał ogień na ciebie dla bluźnierstwa, ale rzucił drzewa do wody i

wykonane strumień słodki.

24: "Co mam czynić, aby ciebie, Jakubie? Nie będzie mi posłuszny, o Judy. Zwrócę się do innego

narody i da im moje nazwisko, które mogą przestrzegać moich ustaw.

25: Ponieważ opuściliście mnie, ja też cię opuści. Kiedy żebrać miłosierdzia mnie, będę

pokazać litości.

26: Kiedy wzywać do mnie, nie będę cię słuchać; Miałaś splugawić swoje ręce

krwi, a stopy są szybkie do popełnienia morderstwa.

27: To nie jest tak, jakbyś miał mnie opuścił; masz Forsaken siebie, mówi Pan.

28: "Tak mówi Pan Zastępów: Czy nie prosił cię jak ojciec błaga swych synów ani

Matka córki lub pielęgniarka jej dzieci,

29: które powinny być moi ludzie i powinny Ja będę waszym Bogiem, a to powinno być moi synowie

i powinien być twoim ojcem?

30: Zebrałem was jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła. Ale teraz, co mam czynić, aby

ty? Rzucę was z mojej obecności.

31: Kiedy oferują oblacje do mnie, zwrócę oblicze moje przed wami; bom odrzucił

święta, nowe księżyce i obrzezania ciała.

32: Wysłałem wam moje sługi, proroków, ale trzeba je podjąć i zabici i podarte ich

Organy w kawałkach; krew ich będzie wymagać od ciebie, mówi Pan.

33: "Tak mówi Pan Zastępów: Twój dom jest spustoszone; Będę prowadzić cię jak wiatr

Napędy słomy;

34: i twoi synowie nie mają dzieci, bo z wami moją one zaniedbane

Przykazanie i zrobić to, co jest złe w moich oczach.

35: dam swoje domy do ludzi, którzy przyjdą, którzy nie wysłuchawszy mnie będzie

uwierzyć. Ci, których ja nie wykazały oznak będą robić to, co wam przykazałem.

36: Widzieli żadnych proroków, ale pamięta ich poprzedniego stanu.

37: Wzywam świadkami wdzięczność ludu, który ma przyjść, których dzieci cieszą się z

radość; choć nie widzą mnie cielesnych oczu, ale z duchem będą przekonani, że

rzeczy powiedziałem.

38: "A teraz, ojcze, patrzeć z dumą i zobaczyć ludzi pochodzących ze wschodu;

39: im dam jako liderów Abrahama, Izaaka i Jakuba i Ozeasza i Amosa i Micheasza

Joel i Obadyjasz i Jonasz

40: Nahum i Habakuk, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza, który jest również nazywany

wysłannikiem Pana.

Rozdział 2

1: "Tak mówi Pan: I przyniósł ten lud z niewoli, i dał im przykazania

przez moje sługi, proroków; ale nie chcieli ich słuchać, i uczynił moje rady nieważne.

2: matka, która je urodziła mówi do nich: Idźcie, moje dzieci, bo jestem wdową i

opuszczony.

3: Przyniosłem cię z radości; ale z żałoby i smutku straciłem ciebie, bo

zgrzeszyliśmy przed Panem Bogiem i zrobili to, co jest złe w moich oczach.

4: A teraz co mogę dla ciebie zrobić? Bo ja jestem wdową i opuszczona. Idź, moje dzieci, i poprosić

o łaskę od Pana. "

5: Wzywam was, ojciec, jako świadek oprócz matki z dziećmi, ponieważ

nie strzec mojego przymierza,

6: które mogą przynieść zamieszanie na nich i doprowadzić do ruiny ich matki, tak że mogą one

nie mają potomstwa.

7: Niech będą rozproszone wśród narodów, niech ich imiona zostały zgładzone z ziemi,

ponieważ mają w pogardzie moje przymierze.

8: "Biada wam, Asyria, którzy ukrywają niesprawiedliwi w środku! O bezbożnych naród

pamiętam, co robiłem do Sodomy i Gomory,

9: którego ziemia leży w bryłach paku i hałdy popiołów. Więc zrobię z tymi, którzy nie mają

Słuchał mnie, mówi Pan Zastępów. "

10: Tak mówi Pan do Ezdrasza: "Powiedz moim ludziom, że dam im królestwo

Jerozolima, które miałem zamiar dać Izraelowi.

11: Co więcej, wezmę z powrotem do siebie swoją chwałę i da się do tych podsłuchu

wiecznych przybytków, które miałem przygotowane do Izraela.

12: Drzewo życia powinna dać im pachnące perfumy, a oni ani trud, ani stać się

zmęczony.

13: Proście, a będzie wam dane; modlić się, że dzień może być kilka, które mogą ulec skróceniu.

Królestwo jest już przygotowane dla was; zegarek!

14: Zadzwoń, O niebo i ziemię, aby być świadkiem, bo opuszczone zło i stworzył dobre, bo

żyć, mówi Pan.

15: "Matko, objąć swoich synów; przynieść je z radością, tak jak gołębicę; ustalić

ich stopy, bo Ja was wybrałem, mówi Pan.

16: A ja wzbudzi zmarłych ze swoich miejsc i przyniesie je z ich grobów,

bo uznają moje imię w nich.

17: Nie bój się, matka synów, albowiem wybrałem cię, mówi Pan.

18: Ja poślę wam pomóc, słudzy moi Izajasza i Jeremiasza. Zgodnie z ich rady mam

konsekrowany i przygotowane dla was dwanaście drzew ładowane z różnych owoców,

19: i ta sama ilość sprężyn opływającą w mleko i miód, a siedem potężny

gór, na których rosną róże i lilie; przez nich będę wypełniać swoje dzieci z radości.

20: Strażnik prawa wdowy, bezpieczny sprawiedliwości sierocie, dajesz jałmużnę, bronić

sierota, przyodziać nagich,

21: troska o rannych i słabych, nie ośmieszać się kulawego, chronią ułomnych, i niech

niewidomy mieć wizję mojego świetności.

22: Ochrona starych i młodych w twoich murach;

23: Po znalezieniu wszystkich, którzy są martwe, zobowiązać je do grobu, i zaznacz go, a dam

jesteś na pierwszym miejscu w moim zmartwychwstaniu.

24: Pauza i być cicho, moi ludzie, ponieważ reszta przyjdzie.

25: Dobra pielęgniarka, odżywiają waszych synów, i wzmocnić swoje nogi.

26: Ani jednego ze sług, którym dałem zginiecie, bo będę wymagać ich od

Wśród numeru.

27: Nie martwcie się, bo gdy dzień ucisku i utrapienia przychodzi, inni będą płakać

i smucić, ale powinna się radować i mieć obfitość.

28: narody Ci zazdroszczę, ale nie będzie w stanie zrobić coś przeciwko tobie, mówi

Lord.

29: Moje ręce będzie obejmować, że twoi synowie nie mogą zobaczyć Gehenna.

30: Raduj się, Matko, ze swoimi synami, bo będę cię uwolnię, mówi Pan.

31: Pamiętaj o swoich synów, że sen, bo sprowadzę ich z kryjówek Spośród

ziemia, i miłosierdzie dla nich; bo jestem miłosierny, mówi Pan wszechmogący.

32: Embrace swoje dzieci, aż przyjdę, i głosić im miłosierdzie; bo moje sprężyny uruchomić

, i moja łaska nie zawiedzie. "

33: I, Ezra, otrzymał polecenie od Pana na górze Horeb, aby przejść do Izraela. Kiedy przyszedłem

im odrzucili mnie i odmówił przykazanie Pana.

34: Dlatego powiadam wam: O narody, które słyszą i rozumieją, "czekają na Państwa pasterza; on będzie

daje wieczny odpoczynek, ponieważ ten, kto przyjdzie na koniec wieku jest w zasięgu ręki.

35: Bądź gotów na nagrody królestwa, bo wieczne światło będzie świecić na was za

wieki.

36: Uciekajcie z cienia tym wieku, otrzyma radość swojej chwały; I publicznie wzywają moje

Zbawiciel świadkiem.

37: Otrzymuj co Pan powierzył wam i być radosna, dziękując Temu, który

Wezwałem cię do niebiańskich królestwach.

38: Rise i stanąć i zobaczyć na uczcie Pana liczba tych, którzy zostały uszczelnione.

39: Ci, którzy odeszli z cienia tym wieku otrzymali wspaniałe szaty

od Pana.

40: Należy ponownie swój pełny numer, Syjonie, i zawierać listę twoich ludzi, którzy są

ubranego na biało, którzy zakon wypełnił Pana.

41: liczba dzieci, którymi pożądane, jest pełna; Błagam moc Bożą, która

twoi ludzie, którzy zostali powołani na początku, mogą być dokonane święte ".

42: I, Ezra, zobaczyłem na górze Syjon wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć ja i wszyscy

zostały chwaląc Pana piosenek.

43: pośród nich był młody człowiek wielkiej postury, wyższy niż którykolwiek z pozostałych, az

Głowa każdego z nich włożył koronę, ale on był bardziej wzniosłe niż oni. I odbyła

oczarowany.

44: Wtedy zapytałem anioła: "Kto to jest, panie?"

45: On, odpowiadając, rzekł do mnie: "To są ci, którzy odkładać ubrania i mieć śmiertelny

umieścić na nieśmiertelny, a oni wyznawali imię Boga; Teraz są one koronowany, a

otrzymywać dłonie. "

46: Potem rzekła do anioła: "Kim jest ten młody człowiek, który umieszcza się na nich korony i umieszcza

palmy w ręku? "

47: On, odpowiadając, rzekł do mnie: "On jest Synem Bożym, którego przyznał się w świecie."

Więc zacząłem chwalić tych, którzy stał dzielnie dla imienia Pana.

48: Wtedy anioł powiedział do mnie: "Idź, powiedz moim ludziom, jak wielki i wiele z nich cuda

Pan Bóg, który widzieliście. "

Rozdział 3

1: W trzydziestego roku po zniszczeniu naszego miasta, I Salathiel, który jestem nazywany również Ezdrasz,

był w Babilonie. Byłem zaniepokojony, jak leżałem na łóżku, a moje myśli napłynęły w moim sercu,

2: ponieważ widziałem spustoszenie Syjonu i bogactwo tych, którzy żyli w Babilonie.

3: Duch mój był znacznie wzburzony i zacząłem mówić niepokoju słowa Najwyższego, a

powiedziany,

4: "O Wszechwładny Pan, didst ty nie mówić na początku gdyś tworząc ziemię -

i że bez pomocy - i polecenia didst prochu

5: a ci dał Adamowi, a martwe ciało? Jednak był dziełem rąk twoich, a ty

didst oddychać w niego dech życia, a on powstał żywy w twojej obecności.

6: A żeś doprowadzić go do ogrodu, które prawa twoja ręka zasadzone przed ziemi

pojawiło się.

7: A ty sobie leżał na nim jedno przykazanie thine; ale przeciez go i

Natychmiast żeś wyznaczyć śmierć dla niego i dla jego potomków. Od niego nie skoczył

narody i plemiona, ludy i klany bez numeru.

8: I każdy naród chodził po własnej woli i uczynił bezbożnych rzeczy przed tobą i wzgardzona

ci, a Tyś ich nie przeszkadzać.

9: Ale znowu, w swoim czasie żeś przyniesie potop na mieszkańców świata i

je zniszczyć.

10: I ten sam los spotkał ich: jak śmierć przyszła na Adama, więc powódź na nich.

11: Ale żeś opuścić jeden z nich, Noe z jego gospodarstwa domowego, a wszyscy sprawiedliwi, którzy

pochodzą od niego.

12: "Kiedy ci, którzy mieszkali na ziemi zaczęły się mnożyć, to produkowany dzieci i narody

i wiele narodów, i znowu zaczęli się bardziej bezbożni, niż byli ich przodkowie.

13: A kiedy oni popełniają nieprawość przed tobą, ty sobie wybrać dla siebie samego Jednym z

je imieniem Abraham;

14: a ty uczyniłeś go kocham, a do niego tylko ty uczyniłeś odsłonić koniec czasów, w ukryciu

noc.

15: Tyś zrobić z nim przymierze wieczne, i obiecują mu, że ty go

nigdy nie porzuci swoich potomków; i dałeś mu Izaaka i Izaakowi Jakóba i dałeś

Ezaw.

16: A Tyś rozstawione Jakuba siebie samego, ale Ezaw żeś odrzucić; Jakub stał się

wielki tłum.

17: A gdyś prowadzić do jego potomków z Egiptu, żeś dostosowania ich do zamontowania

Synaj.

18: Tyś schylić niebiosa i wstrząsnąć ziemię i przenieść świat i uczynić

głębokości drżeć, a kłopoty czasy.

19: I chwała twoja przeszedł przez cztery bramy ogień i trzęsienie ziemi i wiatru i lodu, aby

daje prawo do potomków Jakuba, swego i przykazania dla potomności Izraela.

20: "Ale Ty nie odebrać im ich złe serce, tak że zakon twój może rodzić

owoce w nich.

21: Dla pierwszego Adama, obarczony złego serca, przeciez i został pokonany, podobnie jak

i wszyscy, którzy pochodzili od niego.

22: Tak więc choroba stała się stałym; prawo było w sercu ludu wraz ze złem

korzeń, ale to, co było dobre odszedł, a zło pozostało.

23: Więc czasy przeszły i roku zostały zakończone, a ty sobie podnieść się do siebie samego w

Sługa, imieniem David.

24: A ty sobie polecenie, żeby zbudować miasto dla imienia twego, aw nim zaoferować ci oblacje

od tego, co jest twoje.

25: Dokonano tego przez wiele lat; ale mieszkańcy miasta przekroczone,

26: robi się wszystko, jak Adama i wszystkich jego potomków zrobił, bo miał również zło

serce.

27: Więc wybawiłeś miasto w rękach twoich wrogów.

28: "Wtedy powiedziałem w moim sercu, są czyny tych, którzy zamieszkują Babilon lepiej? Czy to

Dlatego zdobyła władzę nad Syjonu?

29: W przypadku, gdy tu przyjechałem Widziałem bezbożnych czynów bez numeru, a moja dusza widziała wielu

grzesznicy w ciągu tych trzydziestu lat. I moje serce mnie zawiódł,

30: bo widziałem, jak czynisz znosić tych, którzy grzech i hast oszczędzono tych, którzy działają

niegodziwie, a jakoś zniszczone twoich narodów, a zachowane twoich wrogów,

31: i nie hast pokazano któregokolwiek jak twój sposób może być zrozumiane. Czy czyny

Babylon lepsze niż te z Syjonu?

32: Albo ma inny naród znany ci oprócz Izraela? Albo co plemiona tak wierzył twego

przymierza jak te plemiona Jakuba?

33: Jeszcze ich zapłata nie pojawił, a ich praca nie przyniosło owoce. Dla Podróżowałem

powszechnie wśród narodów i widziałem, że obfitują one w bogactwie, choć są niepomny

twoich przykazań.

34: Teraz więc ważyć w bilansie nasze winy i tych mieszkańców świata;

i tak okaże się, w jaki sposób będzie skłaniać kolej na skali.

35: Gdy się mieszkańcy ziemi nie zgrzeszył w twoich oczach? Albo, co naród zachował

twoje przykazania tak dobrze?

36: abyś rzeczywiście znaleźć poszczególnych ludzi, którzy hodowali twoje przykazania, lecz narody

Ty nie znaleźć. "

Rozdział 4

1: Anioł, który został wysłany do mnie, którego imię było Uriel, odpowiedział

2: i powiedział do mnie: "Zrozumienie został całkowicie zawiodły dotyczące tego świata, a prawda

że można zrozumieć sposób Najwyższego? "

3: Wtedy powiedziałem: "Tak, panie." A on odpowiedział mi: "Zostałem wysłany, aby pokazać wam trzy

sposoby i postawić przed tobą trzy problemy.

4: Czy można rozwiązać jeden z nich dla mnie, ja też pokaże ci drogę pragnienie, aby zobaczyć, a

nauczy Cię, dlaczego serce jest zła. "

5: Powiedziałem: "Mów dalej, panie." I rzekł do mnie: "Idź, zważyć na mnie ciężar pożaru lub

pomiaru dla mnie miarą wiatrem lub oddzwonić dla mnie dzień, który minął ".

6: I odpowiedział: "Kto z tych, które urodziły się może to zrobić, to poprosić o mnie

dotyczące tych rzeczy? "

7: I rzekł do mnie: "Gdybym poprosił Cię,` Ile mieszkań jest w samym sercu morza, lub

ilu strumienie są źródłem głębokich, lub ile strumienie są nad sklepieniem,

lub które są wyjścia z piekła, lub które są wejściach do raju?

8: Może byś mi powiedział, `nigdy nie zszedłem na głębię, nie jak dotychczas do piekła,

ani ja nigdy nie wstąpi do nieba. "

9: Ale teraz prosić cię tylko o ogień i wiatr i dnia, rzeczy, przez które

minęło i bez których nie może istnieć, a dałeś mi żadnej odpowiedzi o nich! "

10: I rzekł do mnie: "Nie można zrozumieć rzeczy z których wyrośli;

11: jak to może twój umysł pojąć sposób Najwyższego? A jak ktoś, kto jest

już zużyta przez skorumpowanego świata zrozumieć niezniszczalność? "Kiedy to usłyszałem, upadłem na

twarz

12: i powiedział do niego: "Byłoby lepiej dla nas, aby nie być tutaj niż tu przyjść i żyć w

bezbożność i cierpieć i nie rozumiem, dlaczego. "

13: On odpowiedział mi i powiedział: "Poszedłem do lasu drzew na równinie, i zrobili plan

14: i powiedział: `Chodź, idźmy i podjąć walkę przeciwko morza, które może cofać się przed nami, a

że możemy zrobić dla siebie więcej lasów.

15: I w podobny sposób fale morskie wykonane również plan i powiedział: 'Chodźcie, wstąpmy

i podporządkować sobie las równinie tak, że istnieje również możemy zyskać więcej terytorium dla siebie. "

16: Ale plan lasu poszła na marne, bo ogień przyszedł i pochłonął go;

17: podobnie też plan falach morza, na piasku, stali i zatrzymał je.

18: Jeśli teraz były sędzia między nimi, co byś zobowiązują się usprawiedliwić, a które

potępiać?"

19: I odpowiedział: "Każdy dokonała głupiego planu, bo ziemia jest przypisany do lasu,

a do morza jest przypisane miejsce do prowadzenia jego fale. "

20: On odpowiedział mi i powiedział: "Ty oceniać słusznie, ale dlaczego nie oceniać tego w

własny przypadek?

21: Bo ziemia jest przypisany do lasu i morza na swoich falach, więc także tych, którzy mieszkają

na ziemi może zrozumieć tylko to, co jest na ziemi, a kto jest nad niebiosa mogą

zrozumieć, co jest powyżej wysokości niebios. "

22: Wtedy odpowiedział: "Błagam was, panie mój, czemuś mnie został obdarzony

moc zrozumienia?

23: Bo nie chciał zapytać o sposobach powyżej, ale o tych rzeczach, które codziennie

Doświadczenie: dlaczego Izrael został przekazany do pogan jak wyrzut; Dlaczego ludzie, których

Kochałeś został przekazany do bezbożnych plemion, a prawo naszych ojców został wykonany z nie

Efekt i pisemne przymierza już nie istnieje;

24: i dlaczego przechodzimy od świata jak szarańcza, a nasze życie jest jak mgła, a my nie jesteśmy

godzien miłosierdzia dostąpią.

25: Ale co zrobi jego nazwa, przez którego jesteśmy powołani? Chodzi o te rzeczy, które

zapytał."

26: On odpowiedział mi i powiedział: "Jeśli żyjesz, widać, a jeśli żyją długo, będziesz

często podziwiać, bo wiek jest przyspieszenie szybkiego końca.

27: Bo to nie będzie w stanie przynieść rzeczy, które zostały obiecane sprawiedliwi w ich

mianowany razy, ponieważ w tym wieku jest pełen smutku i niemocy.

28: W przypadku złego o którym prosisz mnie zostało zasiane, ale zbiory z niego jeszcze nie nadszedł.

29: Jeżeli w związku z tym to, co zostało zasiane nie odnieść, i jeśli w miejscu, gdzie zło

było zasiane nie przeminą, pole, w którym dobro zostało zasiane nie przyjdzie.

30: Na ziarno zostało zasiane nasienie zła w sercu Adama od samego początku, i ile

bezbożność został on wyprodukowany do tej pory i będzie produkować do czasu młócenie przychodzi!

31: Rozważmy teraz dla siebie, ile owocem bezbożności ziarno zła materiału siewnego

wytworzony.

32: Gdy kłosów bez numeru wysiewa, jak wielkie klepisko, że wypełni "!

33: Wtedy odpowiedział: "Jak długo i kiedy to nastąpi? Dlaczego nasze lat

nieliczne i zła? "

34: On odpowiedział mi i powiedział: "Nie spieszę się szybciej niż Najwyższego, albowiem wasza pośpiech jest

dla siebie, ale najwyższe Hästens w imieniu wielu.

35: Nie dusze sprawiedliwych w swoich komorach zapytać o te sprawy, mówiąc: Jak

długo mamy tu zostać? A kiedy przyjdzie żniwo naszej nagrodzie?

36: A Jeremiel archanioł odpowiedział im i rzekł: Gdy liczba tych podoba

Sami jest zakończona; bo nie ważyły ​​wiek w bilansie,

37: i zmierzone czasy według miary i policzone czasy liczby; i nie będzie

przenieść lub wzbudzić ich aż środek ten jest spełniony ".

38: Wtedy odpowiedział: "O Wszechwładny Pan, ale każdy z nas też są pełne bezbożności.

39: I to jest być może ze względu na nas, że czas młócenia jest opóźniony dla sprawiedliwych -

ze względu na grzechy tych, którzy mieszkają na ziemi. "

40: On mi odpowiedział i rzekł: "Idź, i poprosić kobietę, która jest z dzieckiem, jeżeli podczas jej dziewięć

miesiąc zostały zakończone, jej łonie dziecko może utrzymać w niej dłużej. "

41: A ja na to: "Nie, panie, nie może." I rzekł do mnie: "W Hadesie izb dusz

są jak w łonie matki.

42: Bo jak kobieta, która jest w bólach rodzenia sprawia pośpiechu ucieczki wyrzuty urodzenia, tak też zrobić

miejsca te przyspieszyć oddać te rzeczy, które zostały popełnione na nich od początku.

43: Więc to, co chcecie widzieć będą podawane do was ".

44: I odpowiedział: "Gdybym znalazł łaskę w oczach twoich, i jeśli jest to możliwe, a jeśli jestem

godny,

45: pokaż mi to też: czy więcej czasu niż ma przyjść minęło, czy też dla nas

Większa część minął.

46:. Ja wiem, co minął, ale nie wiem, co ma nadejść "

47: I rzekł do mnie: "Trwajcie w mojej prawej stronie, a pokażę ci interpretacja

przypowieść."

48: Więc stałem i patrzyłem, a oto, płonący piec przeszedł obok mnie, a gdy

Płomień minęło Patrzyłem, a oto dym pozostał.

49: I po tym chmura pełna przeszedł przede mną wodą i lał ciężki i

Gwałtowny deszcz, a gdy ulewa przeszła, krople pozostawały w chmurze.

50: I rzekł do mnie: "Rozważcie to dla siebie; tak deszcz jest więcej niż Krople

ogień jest większa niż w dymie, a więc ilość, która przeszła był znacznie większy; ale krople

dym pozostał. "

51: Potem modlił się i powiedział: "Czy myślisz, że będę żył, dopóki tych dni? Albo kto będzie

żył w tamtych czasach? "

52: On odpowiedział mi i powiedział: "Jeśli chodzi o znaki, o których pytasz mnie, mogę powiedzieć,

częściowo; ale nie został wysłany do powiedzenia w sprawie swojego życia, bo nie wiem.

Rozdział 5

1: "A o znaki: oto nadchodzą dni, kiedy ci, którzy mieszkają na ziemi

podlegają zajęciu strachu wielkim, a droga prawdy będzie ukryty, a ziemia powinna być

niepłodna wiary.

2: A nieprawości zostanie zwiększona poza to, co ty sam zobaczyć, a poza to, co

Czy słyszałeś wcześniej.

3: A ziemia, która teraz zobaczyć rządząca będzie odpady i untrodden, a ludzie będą go zobaczyć

opuszczony.

4: Ale jeśli Najwyższego przyznaje, że żyjesz, ujrzycie, że wrzucony do zamieszania po

trzeci okres; i Słońce nagle jaśnieć w nocy, a księżyc w ciągu dnia.

5: Blood będą kapać z drewna, kamienia i wydadzą swój głos; narody będą

zmieszani i gwiazdy będą spadać.

6: I jeden będzie królował którego ci, którzy mieszkają na ziemi nie należy się spodziewać, a ptaki będą latać

dala razem;

7: a morze Sodomy wrzucą do ryb; i jedna których wielu nie wie, dokonuje

Jego głos był słyszalny w nocy i wszyscy usłyszą jego głos.

8: Nie będzie chaosu także w wielu miejscach, a pożarowa często wybuchają, a dzikie zwierzęta

będą wędrować poza ich zwyczajów,

i menstruous kobietom rodzić potwory.

9: i sól wody znajdzie się w słodkiej, a wszyscy znajomi będą podbijać jedni drugich; następnie

powinien rozumieć, ukrywać się, i mądrość cofa do jego komory,

10: a będzie poszukiwany przez wielu, ale nie powinien się znaleźć, a nieprawości i nieumiarkowanie

wzrośnie na ziemi.

11: I jedno państwo członkowskie zwraca jego sąsiada, `Czy sprawiedliwość, ani nikogo, kto ma rację,

przeszedł przez ciebie? I będzie to odpowiedzieć, `Nie '

12: A w tym czasie ludzie będą mieć nadzieję, ale nie otrzymali; są one zobowiązane do pracy, ale nie mogą ich sposoby

prosperować.

13: Są to objawy, które mam dopuszczone do powiedzenia, a jeśli modlisz się znowu, i płakać

teraz zrobić, i to szybko przez siedem dni będziecie słyszeć jeszcze większe rzeczy niż te ".

14: Wtedy się obudziłem, a moje ciało wzdrygnął się gwałtownie, a moja dusza była tak zmartwiony, że to

zemdlał.

15 Lecz anioł, który przyszedł i porozmawiał ze mną trzymał mnie i wzmocnił mnie i postawił mnie

na nogach.

16: Teraz na drugą noc Phaltiel, wódz ludu, przyszedł do mnie i powiedział: "Gdzie

czy byłeś? I dlaczego jest twoja twarz smutny?

17: Albo czy nie wiecie, że Izrael został powierzony wam w ziemi wygnania?

18: Rise więc i jeść chleb, tak że nie mogą nas opuści, jak pasterz, który

opuszcza stado w mocy okrutnych wilków. "

19: Potem powiedział do niego: "Odejdź ode mnie, nie zbliżaj się do mnie przez siedem dni, a potem

możesz przyjść do mnie. "Usłyszał, co powiedziałem i zostawił mnie.

20: Więc pościł przez siedem dni, jęcząc i płacząc, a Uriela anioł nakazał mnie.

21: A po siedmiu dniach myśli mego serca były bardzo ciężkie do mnie ponownie.

22: Wtedy moja dusza odzyskuje ducha zrozumienia i zacząłem znowu mówić

słowa w obecności Najwyższego.

23: A ja na to: "O, suwerennego Pana, z każdego lasu ziemi i ze wszystkich swoich drzew Ty

hast wybrańcem winorośli,

24, i ze wszystkich ziem świata któreś obrał dla siebie samego jednego regionu i ze wszystkich

kwiaty świata któreś obrał dla siebie samego jednej lilii,

25: i ze wszystkich głębinach morza Tyś wypełniony przez siebie samego jednej rzeki, a od wszystkich

miasta, które zostały zbudowane któreś konsekrowany Syjon dla siebie samego,

26: i od wszystkich ptaków, które zostały utworzone któreś nazwany Thyself jednego gołębia, a

ze wszystkich stad, które zostały dokonane któreś przewidziana Thyself jednej owcy,

27: iz całej rzeszy narodów któreś otrzymali dostęp do samego siebie jednej osoby; i do tego

ludzie, których Umiłowałeś, dałeś się ustawę, która jest zaaprobowana przez wszystkich.

28: A teraz, Panie, czemuś podane przez jeden do wielu, a ten, zniesławiony

Korzeń poza innymi, a rozproszone twego tylko jednym z wielu?

29: A ci, którzy sprzeciwiali twoje obietnice są deptane tych, którzy uwierzyli twego

przymierza.

30: Jeśli czynisz naprawdę nienawidzę twoich ludzi, powinny być karane w twoich rękach ".

31: Kiedy mówił te słowa, anioł, który przyszedł do mnie na poprzedniej nocy było

wysłane do mnie,

32 i rzekł do mnie: "Słuchaj mnie, a będę cię pouczać; zwrócić uwagę na mnie, a ja będę

powiedzieć więcej ".

33: A ja powiedziałem: "Mów, panie." I rzekł do mnie: "Czy wielkie zamieszanie w umyśle ponad

Izrael? Czy kochasz go bardziej niż jego przygotowywania robi? "

34: A ja na to: "Nie, panie mój, ale z powodu mojego żalu mówiłem; za każdą godzinę cierpię

męki serca, gdy staram się zrozumieć sposób Najwyższego oraz poszukiwać część

Jego sąd. "

35: I rzekł do mnie: "Nie mogę." I powiedział: "Dlaczego nie, mój panie? Dlaczego wtedy się urodziłem?

Albo dlaczego nie łona mojej matki się moim grobem, że nie może zobaczyć trudnościach Jakuba

i wyczerpanie narodu Izraela? "

36: Powiedział do mnie: "Policz się dla mnie ci, którzy jeszcze nie przyszedł, a zbierają dla mnie

rozproszone krople deszczu, i sprawiają, że uschnięte kwiaty kwitną raz dla mnie;

37: otwarta dla mnie zamknięte komór i wyprowadź mnie wiatry zamknięty w nich, albo

pokaż mi obraz głosem; a następnie opiszę wam trudnościach, które poprosić o

zrozumieć."

38: A ja na to: "O suwerenne Pana, który jest w stanie poznać te rzeczy, oprócz tego, który

mieszkania nie jest z mężczyznami?

39: Jeśli chodzi o mnie, jestem bez mądrości i jak mogę mówić w sprawie rzeczy, które ty

hast poprosił mnie? "

40: Powiedział do mnie: "Tak jak nie można zrobić jedną z rzeczy, które zostały wymienione, więc

nie wykrywają wyroku lub cel miłości, którą obiecałem moim ludziom. "

41: A ja na to: "Ale oto, Panie, Czy ty masz ładunek tych, którzy żyją na końcu,

Ale co zrobić tych, którzy byli przed nami, albo my, albo tych, którzy przyjdą po nas? "

42: Powiedział do mnie: "Ja porównują mój osąd do okręgu; podobnie jak dla tych, którzy są ostatni, istnieje

no powolność, więc dla tych, którzy są pierwsze nie ma pośpiechu ".

43: Wtedy odpowiedział: "Nie mogłeś ty stworzyliśmy jednocześnie tych, którzy mają

byli i tych, którzy są i którzy będą, to ty mightest pokazać swego wyroku

wcześniej? "

44: On odpowiedział na mnie i powiedział: "Stworzenie nie może zarabiać więcej niż pośpiech Stwórcy,

nie można trzymać świat w jednym czasie, którzy zostały utworzone w nim. "

45: A ja na to: "Jak ty masz powiedział do sługi twego, że izali pewnością dać życie w tym samym czasie

twego stworzenia? Jeśli więc wszystkie istoty będą żyć w jednym czasie i stworzenie będzie je utrzymać,

może nawet być teraz w stanie obsługiwać wszystkie z nich występuje w tym samym czasie. "

46: Powiedział do mnie: "Zapytaj kobiecego łona, i mów do niego,` Jeśli pokrywa dziesięcioro dzieci, dlaczego jeden

po kolejnym?' Prośba zatem produkować dziesięć na raz. "

47: Powiedziałem: "Oczywiście, że nie można, ale tylko każdy w swoim czasie."

48: Powiedział do mnie: "Mimo to daję łono ziemi dla tych, którzy od czasu do

Czas wysiewa się w nim.

49: Bo jak niemowlę nie przyniesie, a kobieta, która stała się stara nie przynosi

powrotem dłużej, tak i Ja organizuje świat, który stworzyłem ".

50: Potem zapytał i powiedział: "Od żeś teraz dał mi szansę, pozwól mi mówić

przed tobą. Jest naszą matką, z których żeś mi powiedział, jeszcze młody? Albo ona teraz zbliża

podeszły wiek?"

51: On odpowiedział mi: "Zapytaj kobietę, która nosi dzieci, a ona powie.

52: Mów do niej: "Dlaczego ci, których nosiliśmy niedawna nie jak ci, których urodziła

wcześniej, ale mniejszej postury?

53: a ona sama będzie ci odpowiedzieć, `Osoby urodzone w sile młodości różnią się od

osoby urodzone w okresie starości, kiedy macica się niepowodzeniem.

54: Dlatego też należy uznać, że ty i twoi rówieśnicy są mniejsze

postawa, niż tych, którzy byli przed wami,

55: a ci, którzy przyjdą po będzie mniejsze od ciebie, jak narodził się z tworzeniem które

już się starzeje i przechodzącej siłę młodości. "

56: A ja na to: "O Panie, błagam cię, gdybym znalazł łaskę w oczach twoich, pokazać słudze twemu

przez którego czynisz odwiedzić swego stworzenia. "

rozdział 6

1: I rzekł do mnie: "Na początku okręgu ziemi, przed portale

świat był na swoim miejscu, a przed zgromadzeni wichry,

2: a przed pomruki gromu zatrąbił i przed błyskawice świeciło,

a przed fundamenty raju zostały określone,

3: a przed piękne kwiaty były widoczne, a przed uprawnienia ruchu były

ustalone, a przed niezliczone zastępy aniołów zebrali,

4: a przed wysokości powietrzu były podnoszone do góry, a przed środków przewidzianych na podstawie firmamentów

zostały nazwane i zanim powstała podnóżkiem Syjonu,

5, a przed obecnym roku było liczyć; i przed wyobraźni tych, którzy teraz

sin byli obcy, a przed tymi, którzy przechowywane skarby wiary zostały uszczelnione -

6: wtedy planowano te rzeczy, a one zostały wykonane przeze mnie, a nie przez kogoś innego, po prostu

jako koniec wejdzie przeze mnie, a nie przez kogoś innego. "

7: I odpowiedział: "Co będzie podziału czasów? Albo kiedy będzie koniec

pierwszego wieku i na początku lat, że następuje? "

8: Powiedział do mnie: "Od Abrahama do Izaaka, bo od niego urodziły Jakuba i Ezawa, na

Ręka Jakuba odbyła piętę Ezawa od początku.

9: Dla Ezaw jest koniec tego wieku i Jakuba jest początkiem wieku poniżej.

10: Na początek człowieka jest jego ręka, i koniec człowieka jest jego piętą; pomiędzy piętą

a ręka szukać niczego innego, Ezra! "

11: I odpowiedział: "O Wszechwładny Pan, gdybym znalazł łaskę w oczach twoich,

12: pokaż sługę twego końca twoich oznaczeń Tyś mi pokazać w części poprzedniej

noc."

13: On, odpowiadając, rzekł do mnie: "Wstań na nogi i usłyszysz pełne, głośne głos.

14: A jeśli miejsce, w którym stoisz jest znacznie wstrząśnięty

15: podczas gdy głos mówiąc, nie lękajcie się; z uwagi na to odnosi się do końca i

fundamenty ziemi zrozumie

16: że dotyczy ich mowy. Będą drżeć i wstrząsać, bo nie wiedzą, że ich

końcowy musi zostać zmienione. "

17: Kiedy to usłyszał, wstałem na nogi i słuchał, a oto głos mówił, a

jego dźwięk był jak szum wielu wód.

18: I powiedział: "Oto nadchodzą dni, a to będzie, że kiedy zbliży się do odwiedzenia

mieszkańcy ziemi,

19: a kiedy wymaga się od czyniących nieprawość karze nieprawości ich, a gdy

upokorzenie Syjonu jest kompletny,

20: a kiedy uszczelka jest umieszczona od wieku, który ma zamiar przeminą, a potem pokaże

te znaki: książki zostaną otwarte przed firmamencie, a wszyscy będą ją zobaczyć razem.

21: Niemowlęta roczek powinien rozmawiać z ich głosów, a kobiety z dzieckiem musi rodzić

wcześniaki dzieci w trzech i czterech miesięcy, a te będą żyć i tańczyć.

22: zasiane miejsca są nagle pojawiają niewysiane i pełne magazyny zostaną nagle

być puste;

23: a trąba zabrzmi głos, a kiedy wszystko słyszeć, powinny one być nagle przerażona.

24: W tym czasie przyjaciele podejmują wojnę przyjaciół jak wrogów, a ziemia i ci, którzy

zamieszkują powinna być przerażona, a sprężyny z fontann powinien stać tak, że przez trzy

godziny nie mogą płynąć.

25: "I stanie się, że każdy, kto pozostaje po wszystko, co wam przepowiedział ciebie powinien być sam

zapisywane i ujrzą zbawienie moje i koniec mojego świata.

26: I ujrzą mężczyzn, którzy zostali podejmowane, który od urodzenia nie zakosztowali

śmierć; a serca mieszkańców Ziemi zostaje zmieniony i przekształcony w innym duchu.

27: Za zło zostanie wymazane, a zdrada będzie ugaszony;

28: wierność zakwitnie, i korupcja musi zostać przezwyciężone, a prawda, która ma

tak długo bez owoców, powinny zostać ujawnione. "

29: Gdy mówił mi oto, po trochu miejsca, gdzie stałem zaczął kołysać

tam i z powrotem.

30: I rzekł do mnie: "Ja przyszedłem, aby pokazać wam te rzeczy tej nocy.

31: Jeżeli w związku z tym będą się modlić jeszcze raz i szybko przez siedem dni, znów oświadczam wam

większe rzeczy niż te,

32: ponieważ Twój głos został zapewne słyszał Najwyższego; dla Mocny ma

widział swoją prawość, a także przestrzegać czystości, które zostały utrzymane ze swojego

młodość.

33: Dlatego wysłał mi pokazać te wszystkie rzeczy, i do powiedzenia: `Uwierz i nie

bać się!

34: Nie być szybkie, aby myśleć próżnych myśli dotyczące dawnych czasów, żeby być pochopna

dotycząca ostatnich czasów ".

35: Teraz po tym znowu płakała i pościł przez siedem dni jak poprzednio, w celu zakończenia trzy

tygodni, jak mi powiedziano.

36: A na ósmym nocy moje serce niepokój we mnie jeszcze raz, i zacząłem mówić

obecność Najwyższego.

37: Na moim duchu był znacznie wzbudził, a moja dusza była w niebezpieczeństwie.

38: Powiedziałem: "Panie, ty sobie mówić na początku stworzenia, i uczyniłeś powiedzenia na pierwszy

dni, `Niech niebo i ziemia być wykonane", a Twoje słowo dokonał dzieła.

39: I wtedy Duch unosił, a ciemność i cisza objęła wszystko;

Dźwięk głosu mężczyzny nie było jeszcze tam.

40: Więc ty rozkaz, że promień światła zostać wyprowadzeni z twego skarbu, tak że jakoś

Może wtedy pojawić twoje dzieła.

41: "Ponownie, na drugi dzień, żeś stworzyć ducha firmamentu, a uczyniłeś

rozkazuję mu się dzielić i oddzielenie wody, że jedna część może poruszać się w górę, a druga

część pozostaje pod spodem.

42: "Na trzeci dzień żeś dowodzić wody zostać zebrane razem w siódmym

część ziemi; Sześć części Tyś wysychają i zachować tak, że niektóre z nich mogą być sadzone i

uprawiane i służyć przed tobą.

43: Dla twego słowa wyszedł, a jednocześnie praca została wykonana.

44: Na owoce natychmiast wyszedł w niekończącej obfitości i zróżnicowanej odwołania do smaku;

i kwiaty niepowtarzalnym kolorze; i zapachy z niewypowiedzianą zapachu. Zostały one wykonane na

Dzień trzeci.

45: "Na czwarty dzień żeś dowodzić jasność słońca, światło księżyca,

oraz układ gwiazd powstają;

46: a ty sobie polecenie, żeby służyć człowiekowi, który ma być utworzony.

47: "Na piąty dzień żeś dowodzić siódmą część, gdzie woda była

zebrali się, by przynieść żywych stworzeń, ptaki, i ryby; i tak też się stało.

48: niemy i martwa woda wytwarzana żywych stworzeń, gdyż dowodził, że

Dlatego narody mogą zadeklarować twe cuda.

49: "Wtedy żeś zachować w istnieniu dwóch istot żywych; nazwa jednej Zawołasz didst

Behemoth i nazwę drugiej Lewiatana.

50: A ty sobie odłączył jeden od drugiego, na siódmej części, gdzie woda została

zebrani nie mogli trzymać je obie.

51: I dałeś Behemoth jedną z części, które zostały wysuszone się dnia trzeciego,

w nim żyć, gdzie znajdują się tysiące gór;

52: ale Lewiatana dałeś siódmą część, części wodnistej; a tyś je przechowywać

być spożywane przez którąś więdną, a kiedy Ty.

53: "Na szósty dzień żeś dowodzić ziemia przynosić przed thee bydło, zwierzęta,

i gadziny;

54, a nad tymi miejscu Tyś Adam, jako władca nad wszystkie dzieła, któreś hadst dokonanych;

i od niego wszyscy przychodzą ludzie, których któreś obrał.

55: "Wszystko to mówiłem przed Tobą, Panie, żeś powiedział, że to było dla nas, że

żeś stworzyć ten świat.

56: Co do innych narodów, które pochodzą od Adama Tyś powiedział, że są one

Nic, i że są one jakby śliny, a Tyś ich liczebności w porównaniu do spadku z A

wiadro.

57: A teraz, Panie, oto te narody, które są uznanym za nic, dominować nad nami

i pochłonie nas.

58: Ale my lud twój, którego któreś nazywać się twoim pierworodnym, Jednorodzony, gorliwy dla ciebie,

i najdroższe, nadano w ich ręce.

59: Jeśli świat rzeczywiście został stworzony dla nas, dlaczego nie posiadamy nasz świat jako

dziedzictwo? Jak długo tak się dzieje? "

Rozdział 7

1: Kiedy skończył mówić te słowa, anioł, który został wysłany do mnie na

dawne noce został wysłany do mnie znowu,

2, i rzekł do mnie: "Wstań, Ezra i słuchać słów, że przyszedłem, aby mówić z tobą."

3: Powiedziałem: "Mów, panie." I rzekł do mnie: "Tam jest morze mieści się w szerokiej przestrzeni, tak że

jest szeroka i rozległa,

4: ale ma wejście ustawione w wąskim miejscu, tak, że jest jak rzeka.

5: Jeśli ktoś więc chce dostać się nad morze, aby spojrzeć na niego lub jego obsłudze, jak może dojść do

szeroka część, chyba że przechodzi przez wąską część?

6: Kolejny przykład: Jest to miasto zbudowane i ustawione na równinie, i to jest pełne wszelkich dóbr;

7: ale wejście do niego jest wąskie i ustawione w stromym miejscu, tak że nie ma na ogień

prawa ręka i głęboka woda na lewo;

8, i jest tylko jedna ścieżka leżące między nimi, to jest, pomiędzy ognia i wody, dlatego

że tylko jeden człowiek może chodzić po tej ścieżce.

9: Jeżeli teraz, że miasto podane jest do człowieka, jako dziedzictwo, jak będzie dziedzicem otrzymać jego

dziedziczenie, chyba że przechodzi przez niebezpieczeństwem ustawiony przed nim? "

10: Powiedziałem: ". Nie może Pan" I rzekł do mnie: "Tak jest również część Izraela.

11: Dla mnie stworzył świat dla ich dobra, a kiedy Adam przekroczył moich ustaw, co miało

został złożony został osądzony.

12: A więc wejścia tego świata zostały wykonane wąskie i smucić i mozolna; one

są nieliczne i złe, pełne niebezpieczeństw i zaangażowanych w wielkich trudach.

13: Ale wejść do większego świata są szerokie i bezpieczne, i naprawdę przynieść owoce

nieśmiertelność.

14: Dlatego chyba żywi przejść przez trudne i próżnych doświadczeń, mogą nigdy

otrzymywać te rzeczy, które zostały zastrzeżone dla nich.

15: Ale teraz dlaczego zakłócony, widząc, że jesteś zginąć? A dlaczego przeniósł,

widząc, że jesteś śmiertelny?

16: A dlaczego nie rozważyć w swoim umyśle, co ma przyjść, a nie to, co jest teraz

teraźniejszość?"

17: Wtedy odpowiedział: "O Wszechwładny Pan, oto któreś wyświęcony w prawie twego, który

sprawiedliwi odziedziczą te rzeczy, lecz bezbożni zginą.

18: Sprawiedliwy dlatego mogą przetrwać trudne okoliczności, mając nadzieję na łatwiejszymi;

ale ci, którzy zrobili złośliwie ponieśli trudnej sytuacji i nie będzie widać

łatwiejszymi ".

19: I rzekł do mnie: "Ty nie jesteś lepszy niż Bóg sędzia, albo mądrzejszy od Najwyższego!

20: Niech giną wielu, którzy są obecnie żyjących, a nie, że prawa Bożego, który jest ustawiony przed

one być brane pod uwagę!

21: Albowiem Bóg przykazał surowo tych, którzy przyszli na świat, gdy przyszli, co

należy zrobić, aby żyć, a co należy przestrzegać, aby uniknąć kary.

22: Jednak nie byli posłuszni, i mówił przeciwko niemu; wynaleźli dla siebie

próżne myśli,

23: i zaproponował dla siebie źli oszustw; nawet oświadczył, że Najwyższy ma

nie istnieje, a oni ignorowane swoje sposoby!

24: Oni gardził jego prawa, a odmowa jego przymierza; zostali zdradza swoich statutów,

i nie wykonywał swoje prace.

25: "Dlatego, Ezra, puste rzeczy są za puste i pełne rzeczy są dla całości.

26: Albowiem przyjdzie czas, gdy znaki przepowiedziane przeze mnie do ciebie przyjdzie

pass, które powinny pojawić się miasto, które obecnie nie widać, a ziemia, która jest teraz ukryta będzie

ujawnione.

27: I każdy, który został uwolniony od zła, że ​​mam przepowiedni ujrzy mój

cuda.

28: Dla mojego syna Mesjasz ujawnia się z tymi, którzy są z nim, a ci, którzy

pozostają rozraduje czterysta lat.

29: I po tych latach mój syn Mesjasz umrze, a wszyscy, którzy wyciągnąć ludzkiego oddechu.

30: A świat będzie wrócił do pierwotnej ciszy przez siedem dni, tak jak to było w pierwszym

Początki; tak, że nikt nie powinien być pozostawiony.

31: A po siedmiu dniach świecie, który nie jest jeszcze śpi, powinien być wzburzony, a to, co jest

zniszczalne zginie.

32: A ziemia wydaje się tych, którzy śpią w nim, a pył, którzy mieszkają

cicho w nim; a komory zrzeka się tych dusz, które zostały popełnione na nich.

33: I Najwyższy ujawnia się przy siedzibie sądu i współczucie powinien

przeminą, a cierpliwość zostają wycofane;

34: ale tylko orzeczenie pozostaje prawda ostoi, a wierność wyrośnie silny.

35: A zapłata jest zgodna, a nagroda zostanie objawia; czyny sprawiedliwe powinien

awake i niesprawiedliwe czyny nie mogą spać.

36: Wtedy pojawiają pit męki, a przeciwnie powinna być miejscem wypoczynku; oraz

Piec piekła zostaną ujawnione, a naprzeciw niej raj rozkoszy.

37: Wtedy Najwyższy powie do narodów, które zostały podniesione z martwych, `Look

teraz, i zrozumieć, kogo mają zaprzeczyć, któremu nie służył, którego przykazania

masz w pogardzie!

38: Spójrz na tej stronie i na tym; oto radość i odpoczynek, a tam są ogień i męki!

W ten sposób będzie mówił do nich na dzień sądu -

39: dzień, że nie ma słońca ani księżyca, ani gwiazd,

40: albo chmura lub burzy lub piorun lub wiatr lub woda lub powietrze, albo ciemność lub wieczorem lub

ranek,

41: lub latem lub wiosną lub ciepła lub zimą lub mróz lub zimno lub gradu lub deszczu lub rosy,

42: albo w południe lub w nocy, albo świcie lub świeci lub jasność lub światło, ale tylko splendor

Chwała Najwyższemu, za pomocą którego całość ujrzy to, co zostało ustalone dla nich.

43: Na to będzie trwało około tygodnia lat.

44: To jest mój osąd i jej przepisany nakaz; i was samych ja pokazano je

rzeczy ".

45: I odpowiedział: "O Wszechwładny Pan, powiedziałem wtedy i teraz mówię: Błogosławieni są ci, którzy

są żywe i zachować przykazań twoich!

46: Ale co z tymi, dla których modliłem? Dla kto z żyjących tam nie ma

zgrzeszył, ani kto z mężczyzn, który nie wystąpili swego przymierza?

47: A teraz widzę, że świat przyszły przyniesie radość z niewielu, ale męki wielu.

48: W przypadku złego serca rozwinęła się w nas, które oddaliło nas od Boga i przyniósł nam

do korupcji i prowadzi do śmierci, i pokazał nam drogi zatracenia i usunięte z nami

daleko od życia - i to nie tylko kilka z nas, ale prawie wszyscy, którzy zostali stworzył "!

49: On odpowiedział mi i powiedział: "Słuchaj mnie, Ezdrasz, i będę cię pouczać, a upomnieć

Ci jeszcze raz.

50: Z tego powodu Najwyższy dokonał nie jeden świat, ale dwa.

51: W przypadku natomiast pan powiedział, że sprawiedliwi nie jest wiele, ale niewiele, podczas gdy bezbożni

obfitości, usłyszeć wyjaśnienia w tej sprawie.

52: "Jeśli masz tylko kilka kamieni szlachetnych, można dodać do nich ołów i gliny?"

53: Powiedziałem: "Panie, jak to może być?"

54: I rzekł do mnie: "Nie tylko to, ale zwrócić się do ziemi, a ona powie; odroczyć do niej i

ona będzie wam objawi.

55: Powiedz jej: `Ty wyprodukować złoto i srebro, i miedź, a także żelaza i ołowiu i gliny;

56: ale srebro jest bardziej obfite niż złoto, niż srebro i miedź i żelazo niż mosiądzu i ołowiu

od żelaza i gliny niż ołów.

57: Sędzia więc rzeczy, które są cenne i pożądane, te, które są bogate lub tych

które są rzadkie? "

58: I powiedział: "O Wszechwładny Pan, co jest pod dostatkiem jest mniej warta, co jest bardziej rzadkie więcej

cenny."

59: On odpowiedział mi i powiedział: "Odważyć w sobie to, co pomyślał, bo kto ma

co jest trudne do uzyskania raduje więcej niż ten, który to, co jest obfite.

60: Tak też będzie orzeczenie, które obiecałem; gdyż będę się radował z niewielu, którzy

powinien zostać zapisany, ponieważ to one dokonały chwałę moją przeważać teraz, a za ich pośrednictwem mojego

Nazwa została uhonorowana.

61: I nie będę rozpaczać nad rzeszy tych, którzy giną; bo to oni są teraz

jak mgła, i są podobne do płomienia i dymu - są podpalony i nagrać gorąco i są

ugaszony. "

62: I odpowiedział i rzekł: "O ziemio, co ty wyprowadzeni, jeśli umysł składa się z

Pył jak inne rzeczy stworzone!

63: Dla byłoby lepiej, gdyby sam kurz nie urodziła, więc, że umysł może

nie zostały wykonane z niego.

64: Ale teraz umysł rośnie wraz z nami, a zatem jesteśmy dręczeni, bo giniemy i

znać to.

65: Niech rasy ludzkiej lament, ale niech zwierzęta polne chętnie; niech wszyscy, którzy zostali

urodzony lament, ale niech czworonożne zwierzęta i stada radujcie się!

66: Bo to jest dużo lepiej z nimi niż z nami; bo nie szukać wyroku, ani nie

wiedzą o wszelkich mąk lub zbawienie obiecane im po śmierci.

67: Cóż bowiem za korzyść nam, że zostaną zachowane przy życiu, ale okrutnie cierpieć katusze?

68: Dla wszystkich, którzy są zaangażowani w ur winy, i są pełne grzechów i obciążeni

o wykroczenia.

69: A jeśli my nie przyjść do sądu po śmierci, być może byłoby lepiej

dla nas."

70: On odpowiedział mi i powiedział: "Kiedy Najwyższy stworzył świat i Adama i wszystkich, którzy

pochodzić od niego, najpierw wytwarza się wyroku i rzeczy, które odnoszą się do wyroku.

71: A teraz rozumiem z własnymi słowami, bo powiedział, że umysł rośnie wraz z nami.

72: W związku z tym, w związku z tym, którzy mieszkają w ziemi, dręczyły, ponieważ chociaż

oni zrozumieć popełnione winy i choć otrzymał przykazania

oni nie je zatrzymać i choć uzyskał prawo zajmowali przewrotnie, co oni

Odebrane.

73: Co zatem będą mieli do powiedzenia w wyroku, ani jak będą odpowiadać w ostatnim

czasy?

74: Na jak długo jest to, że czas Najwyższy był cierpliwy z tymi, którzy zamieszkują

Świat, a nie dla ich dobra, ale ze względu na czasy którą przeznaczył! "

75: I odpowiedział: "Gdybym znalazł łaskę w oczach twoich, Panie, pokaż to również do twego

Sługa: czy po śmierci, tak szybko, jak każdy z nas otrzymuje swoją duszę, to powinny być utrzymywane w spoczynku

dopóki te czasy, kiedy ty będziesz się odnowić stworzenie, czy będziemy męczeni w

pewnego razu?"

76: On odpowiedział mi i powiedział: "Pokażę ci, że też, ale nie być związane z tymi

którzy wykazali pogardę, nie numeruje się wśród tych, którzy są dręczeni.

77: Dla masz skarb utworów zawartych z Najwyższego; jednak nie zostanie pokazany

Ci aż do ostatnich czasów.

78: Teraz, dotyczące śmierci, nauczanie jest: Po decydującym Dekret wbiegł z powrotem

Najwyższy że człowiek umrze, ponieważ duch opuszcza ciało znów powrócić do tego, który go dał,

Przede wszystkim uwielbia chwałę Najwyższego.

79: A jeśli jest to jeden z tych, którzy wykazali pogardę i nie zachował sposób najbardziej

Wysoka, i którzy pogardzali jego prawa i którzy nienawidzili tych, którzy boją się Boga -

80: takie duchy nie wchodzi w mieszkaniach, ale niezwłocznie błąkać się

męki, zawsze martwi i smutne, na siedem sposobów.

81: Pierwszy sposób, ponieważ nie gardził prawo Najwyższego.

82: Drugi sposób, ponieważ nie mogą teraz zrobić dobre skruchę, że mogą żyć.

83: Trzeci sposób, ujrzą nagrody odłożonej dla tych, którzy zaufali przymierza

Najwyższego.

84: Czwarty sposób, muszą rozważyć męki odłożonej dla siebie w ciągu ostatnich dni.

85: Piąty sposób ujrzą, jak przybytki inni są strzeżone przez aniołów

głęboka cisza.

86: Szósty sposób ujrzą, jak niektórzy z nich przejdzie nad do mąk.

87: Siódmy droga, która jest gorsza niż wszystkie sposoby, które zostały wymienione, ponieważ

są one całkowicie marnieć w zamieszaniu i być spożywane ze wstydu i uschnie z

strach widząc chwałę Najwyższego przed którymi zgrzeszyli, gdy był żywy, a

przed którym mają one być oceniane w ostatnich czasach.

88: "Teraz to jest kolejność tych, którzy zachowali sposoby Najwyższego, kiedy powinna

zostać oddzielone od śmiertelnej ciała.

89: W czasie, gdy mieszkali w nim, że pracowicie serwowane Najwyższego i wytrzymał

niebezpieczeństwo każdej godziny, aby mogli utrzymać prawem Prawodawcy doskonale.

90: W związku z tym jest to nauczanie ich dotyczących:

91: Przede wszystkim ujrzą z wielką radością chwałę Temu, który je odbiera, bo powinien

ma odpoczynku w siedmiu zleceń.

92: Pierwsze zamówienie, dlatego, że z wielkim wysiłkiem starała się przezwyciężyć złą myśl

która powstała z nimi, że nie może prowadzić na manowce ich od życia do śmierci.

93: Druga klasa, ponieważ widzą w zakłopotanie, w którym dusze bezbożnych

wędrować, a kara, która ich czeka.

94: trzeciego rzędu, widzą świadectwo którą który ukształtował je niesie ich dotyczących,

że chociaż żyli przechowywane są prawa, które im dał zaufania.

95: czwartego rzędu, rozumieją resztę które teraz cieszyć, są zbierane w ich

Komory i strzeżone przez aniołów w głębokiej ciszy, i chwała, która czeka ich w ostatnim

dni.

96: Piąty porządek, cieszą, że mają teraz uciekł, co jest zniszczalne, i są

dziedziczenia, co ma przyjść; a poza tym widzą Straits i trud, z którego zostały one

dostarczone i przestronne wolności, które mają przyjmować i cieszyć się w nieśmiertelność.

97: Szósty porządek, gdy wykaże się do nich, jak ich twarz jest świecić jak słońce i jak

mają być wykonane jak światło gwiazd, jest nieprzekupny od tej pory.

98: Siódmy porządek, który jest większy od wszystkich, które zostały wymienione, ponieważ są one zobowiązane

radujcie się z odwagą, i jest przekonany, bez zamieszania, i są zadowoleni, bez obawy,

bo spieszę oto oblicze Tego, którego serwowane w życiu i od którego mają

otrzyma swoją nagrodę, gdy uwielbiony.

99: To jest kolejność dusze sprawiedliwych, a od tej pory zostało ogłoszone; oraz

wyżej wymienione są sposoby męki, które tych, którzy nie zważajcie ponosi dalej. "

100: I odpowiedział: "Czy czasie zostać podane do dusz, które zostały po

oddzielone od ciał, aby zobaczyć, co zostało opisane ze mną? "

101: Powiedział do mnie: "Mają swobodę przez siedem dni, tak, że w ciągu tych siedmiu dni

mogą zobaczyć rzeczy, których pacjent został poinformowany, a następnie zostaną one zebrane w

mieszkania ich. "

102: I odpowiedział: "Gdybym znalazł łaskę w oczach twoich, pokaż mi dalej, sługa twój,

czy to w dzień sądu sprawiedliwi będą mogli wstawiać się za bezbożnych lub

prosić Najwyższego dla nich,

103: ojcowie na synów i synów dla rodziców, braci dla braci, krewnych do swoich krewnych, lub

przyjaciele dla tych, którzy są najdroższe. "

104: On mi odpowiedział i rzekł: "Ponieważ nie znalazł łaskę w oczach moich, pokażę ci to

również. Dzień sądu jest decydująca i wyświetla wszystkich pieczęcią prawdy. Tak jak teraz ojca

nie wysyła swojego syna, czy syn ojca, lub kapitan swego sługę lub kolegi jego najdroższy przyjacielu,

chore lub spać ani jeść ani się leczył w jego imieniu,

105: więc nikt nie powinien nigdy modlić się o kolejny tego dnia, ani się ktoś leżał obciążenie

inne; bo wtedy każdy z nich musi mieć swoją własną sprawiedliwość i niesprawiedliwość. "

"36 (106)": I odpowiedział: "Jak więc możemy stwierdzić, że pierwsza Abraham modlił się dla

Mieszkańcy Sodomy i Mojżesz do ojców naszych, którzy zgrzeszyli na pustyni,

"37 (107)", a po nim Jozue do Izraela w czasach Achana

"38 (108)": Samuel w czasach Saula, a Dawid do zarazy, a dla tych, Salomon

w sanktuarium,

"39 (109)": a Eliasz do tych, którzy otrzymali deszcz, i dla kogoś, kto nie żyje, że on

Może żyć,

"40 (110)", a Ezechiasz dla ludzi w czasach Sanheryba i wiele innych modlili

za dużo?

"41 (111)": Jeśli zatem sprawiedliwy prosiłem za bezbożnych teraz, gdy korupcja

wzrosła i nieprawości pomnożył, dlaczego to nie jest tak, to jak? "

"42 (112)": On odpowiedział mi i powiedział: "Ten obecny świat się nie kończy; cała chwała robi

Nie przebywać w nim; Dlatego ci, którzy byli silni modlił dla słabych.

"43 (113)": Ale dzień sądu będzie koniec tego wieku i początku

nieśmiertelna wieku przyjść, w których korupcja, minęło,

"44 (114)": grzeszna odpust dobiegła końca, niewiara został odcięty, a sprawiedliwość

wzrosła i pojawił się prawdą.

"45 (115)": W związku z tym nikt nie będzie mógł mieć litość nad nim, który został

potępił w wyroku lub zaszkodzić mu, kto jest zwycięzcą. "

"46 (116)": I odpowiedział: "To jest moje pierwsze i ostatnie słowo, które byłoby lepiej

jeśli ziemia nie przyniosły Adam, albo, gdy przyniosły mu nie powstrzymują go przed

grzeszyć.

"47 (117)": Za co dobre jest to, aby wszystko, co żyją w smutku i teraz oczekują kary po

śmierć?

"48 (118)": O Adamie, co zrobiłeś? Bo chociaż to ty, którzy zgrzeszyli, spadek nie był

tylko twoja, ale także nasze którzy są wasze potomstwo.

"49 (119)": Dla co dobre, jest to dla nas, jeśli wieczne wieku został obiecany nam, ale mamy

zrobić czyny, które przynoszą śmierć?

"50 (120)" a co dobre, jest to, że wieczna nadzieja została obiecał nam, ale mamy

żałośnie zawiodły?

"51 (121)": Albo, że bezpieczne i zdrowe mieszkaniem zostały zarezerwowane dla nas, ale żyliśmy

niegodziwie?

"52 (122)": Albo że chwała Najwyższemu będzie bronić tych, którzy doprowadziły czystego życia, ale

my chodziliśmy w najbardziej złych dróg?

"53 (123)": Albo, że raj jest ujawniana, którego owocem jest nadal dziewicze iw którym

Są obfitość i uzdrowienie, ale nie wchodzi to,

"54 (124)": ponieważ żyliśmy w unseemly miejscach?

"55 (125)": Albo, że twarze tych, którzy praktykowali samokontroli powinien błyszczeć bardziej niż

gwiazd, ale nasze twarze są czarniejsze niż ciemności?

"56 (126)": W przypadku, gdy żyliśmy i zobowiązała nieprawość nie zastanowić się, co powinniśmy

cierpieć po śmierci. "

"57 (127)": On odpowiedział: "To jest sens konkursu której każdy człowiek, który

rodzi się na ziemi powinien prowadzić,

"58 (128)": że jeśli zostanie pokonany musi cierpieć, co zostało powiedziane, ale jeśli ma on zwycięsko

otrzymują to, co powiedziałem.

"59 (129)", bo to jest droga którą Mojżesz, gdy był żywy, przemówił do ludu:

mówiąc wybrać dla siebie życie, abyście żyli!

"60 (130)": Ale oni go nie wierzą, albo prorocy po nim, a nawet ja, którzy mają

przemówił do nich.

"61 (131)": W związku z tym nie będzie żal do ich zniszczenia, tyle radości nad tymi,

którego zbawienie jest pewne. "

"62 (132)": I odpowiedział: "Wiem, Panie, że Najwyższy jest teraz nazywany miłosierny,

bo ma miłosierdzie dla tych, którzy jeszcze nie przyszło na świat;

"63 (133)": i łaskawy, bo jest łaskawy dla tych, którzy zwracają się do jego nawrócenia prawa;

"64 (134)", a pacjent, bo pokazuje cierpliwość wobec tych, którzy zgrzeszyli, ponieważ

są jego własne prace;

"65 (135)", a obfity, ponieważ wolał dawać niż zabrać;

"66 (136)", a obfity w współczucia, ponieważ On sprawia, że ​​jego miłosierdzie mnożą się coraz

więcej do tych, obecnie mieszka i do tych, którzy odeszli i tych jeszcze przed nami,

"67 (137)," bo gdyby nie ich obfitości, świat z tymi, którzy go zamieszkują nie chciał

miał życie;

"68 (138)", a on nazywa dawcą, ponieważ jeśli nie dał z jego dobroci, aby ci,

którzy popełnili winy może być zwolniony od nich, a nie jednej dziesięciotysięcznej ludzkości

może mieć życie;

"69 (139)", a sędzia, bo gdyby nie wybaczy ci, którzy zostali stworzeni przez jego słowa i

wymazać wielość ich grzechów,

"70 (140)": nie będzie prawdopodobnie pozostawił tylko nieliczne z niezliczonej rzeszy ".

Rozdział 8

1: On odpowiedział mi i powiedział: "Najwyższy stworzył ten świat dla dobra wielu, ale

świat przyszły ze względu na kilka.

2: Ale powiem wam przypowieść, Ezdrasz. Tak jak, kiedy zapytać na ziemi, będzie cię to, że to powiem

zapewnia bardzo dużo gliny, z której wykonany jest gliniany, ale tylko trochę kurzu z którym złoto

pochodzi; tak jest w trakcie obecnego świata.

3:. Wiele z nich zostało utworzone, ale niewielu będzie zbawiony "

4: I odpowiedział: "Wtedy pić do syta zrozumienia, duszo moja, i pić mądrości,

O moje serce!

5: Na nie z własnej woli pan przyjść na świat, a wbrew swojej woli odjeżdżasz, na

które zostały udzielone tylko przez krótki czas, by żyć.

6: Panie, którzy są nad nami, daj słudze, że możemy modlić się przed tobą, i dają nam nasion

dla serca i uprawy zrozumienia tak, że owoce mogą być wytwarzane za pomocą którego każdy

śmiertelnik, który nosi podobieństwo człowieka może być w stanie żyć.

7: Tyś sam Dost istnieje, a my jesteśmy dziełem rąk twoich, jak któreś zadeklarowana.

8: A ponieważ czynisz dać życie ciała, które jest teraz ukształtował w łonie matki, a dost

dostarczenie go z członkami, co żeś tworzony jest zachowany w ogień i wodę, a dziewięć

miesiąc łono któreś utworzyła trwa twego stworzenia, które zostało utworzone w nim.

9: Ale ten, który utrzymuje i to, co jest utrzymywane powinny być przechowywane zarówno poprzez utrzymywanie twego. I kiedy

macica daje się ponownie, co zostało stworzone w nim,

10: Tyś przykazał, że od samych członków (czyli od piersi) mleko

powinny być dostarczone, które jest owocem piersi

11, tak, że to, co zostało ukształtowane mogą być karmione przez okres czasu; a potem ty więdną

poprowadzić go w twojej litości.

12: Tyś wprowadził go w sprawiedliwości twojej, i polecił mu prawa twego, a

zganił go w twej mądrości.

13: zechcesz zabrać swoje życie, bo jest twoim stworzeniem; a ty będziesz go ożywić, bo jest

twe zajęcia.

14: Jeśli więc izali się nagle i szybko go zniszczyć, którzy z tak wielkim trudem został ukształtowany

twego polecenia, w jakim celu został on zrobił?

15: A teraz będę mówić: O wszystkich ludzi ty wiesz najlepiej; ale będę mówić o

twoi ludzie, dla których jestem zasmucony,

16: io twego dziedzictwa, dla którego lament io Izraelu, dla których jestem smutny, a

o nasienie Jakuba, dla których jestem zmartwiony.

17: Dlatego będę się modlił przed tobą dla siebie i dla nich, bo widzę słabości nas, którzy

mieszkać w ziemi,

18: a ja nie słyszałem o szybkością wyroku, który ma przyjść.

19:. Dlatego słuchać głosu mego, i zrozumieć moje słowa, a będę mówił przed tobą "The

Początek słów modlitwy Ezry, zanim została podjęta. Powiedział:

20: "O Panie, który Przebywasz wieczności, którego oczy są wywyższył i którego górna komory są w

powietrze,

21: którego tron ​​jest ponad miarę, a chwała jest nie do pojęcia, przed którym

zastępy aniołów stoją drżenie

22, a na którego polecenia są zmieniane na wiatr i ogień, którego słowo jest pewne i którego

wypowiedzi są pewne, których zarządzenie jest silny i którego komenda jest straszna,

23: czyj wygląd wysycha głębię i których oburzenie sprawia góry topnieć,

i których prawda jest utwierdzony na wieki -

24: słychać, Panie, modlitwę sługi twego, i dać ucho do petycji twojej istoty; uczęszczać

moich słów.

25: Tak długo, jak żyję będę mówić, i tak długo, jak mam zrozumienia będę odpowiadał.

26: O, nie patrzeć na grzechy ludu twego, ale na tych, którzy służyli cię w prawdzie.

27: względzie nie stara tych, którzy działają niegodziwie, ale wysiłki tych, którzy mają

strzegę twego przymierza pośród ucisków.

28: nie Pomyśl o tych, którzy żyli bezbożnie w oczach twoich; ale pamiętaj, którzy mają

dobrowolnie przyznać, że ty się obawiać.

29: Niech to nie będzie Twoja wola, by zniszczyć tych, którzy mieli sposoby bydła; ale traktują tych,

którzy chwalebnie nauczył zakonu twego.

30: Nie gniewaj się z tymi, którzy są uważane za gorsze od zwierząt; ale miłość tych, którzy mają

Zawsze zaufali twojej chwały.

31: Dla mamy i ojcowie nasi przeszły nasze życie w sposób, który przynosi śmierć, ale ty, z powodu

nami grzesznymi, nazywane są miłosierni.

32: Bo jeśli któreś pożądane ulituj się nad nami, którzy nie dla uczynków sprawiedliwości, tedy

więdnąć nazwać miłosierny.

33: Dla sprawiedliwych, którzy mają wiele prac przewidzianych się z tobą, otrzyma swoją nagrodę

konsekwencją ich własnych czynów.

34: Ale czym jest człowiek, że jesteś zły na niego; albo co jest zniszczalne rasa, żeś

tak gorzko przeciwko niemu?

35: W prawdzie nie ma nikogo spośród tych, którzy urodzili, który nie działał złośliwie,

a wśród tych, którzy istniał ma nikogo, kto nie przekroczył.

36: Bo w to, Panie, twoja sprawiedliwość i dobro zostanie ogłoszony, kiedy ty

miłosierny dla tych, którzy nie mają zapas dobrych uczynków. "

37: On odpowiedział mi i powiedział: "Niektóre rzeczy zostały wypowiedziane słusznie, a ona nadejdzie

zgodnie z własnymi słowami.

38: Albowiem nie dotyczyć będą się o kształtowaniu tych, którzy zgrzeszyli, lub

o ich śmierci, według jego oceny, czy ich zniszczenia;

39: ale będę się radował z utworzenia sprawiedliwych, nad ich pielgrzymki także, a ich

zbawienie, a ich otrzymaniem nagrody.

40: Tak jak mówiłem, w związku z tym, więc to będzie.

41: "Bo jak rolnik sieje wiele nasion na ziemi i roślin mnóstwo

sadzonki, a jednak nie wszystko, co zostało już zasiane pojawi się we właściwym czasie, a nie wszystko, co było

obsadzony będzie zakorzenić; tak też ci, którzy zostali zasiane w świecie nie wszystko jest zapisane. "

42: I odpowiedział: "Gdybym znalazł łaskę przed tobą, pozwól mi mówić.

43: Bo jeśli nasiona rolnika nie pojawia się, ponieważ nie otrzymał twego powodu deszczu w

sezon, lub jeśli został on zniszczony przez zbyt dużo deszczu, to ginie.

44: Ale człowiek, który został utworzony przez twoich rękach i nazywa swego własnego wizerunku, bo jest

podobni ci, za których sake któreś tworzą wszystkie rzeczy - Czy ty również go jak

nasion rolnika?

45: Nie, Panie, który jesteś nad nami! Ale oszczędzić lud twój i zmiłuj się nad twego dziedzictwa, w

któreś miłosierdzie twego własnego stworzenia. "

46: On odpowiedział mi i powiedział: "Rzeczy, które są obecne są dla tych, którzy żyją teraz, a rzeczy

które są przyszłością są dla tych, którzy będą żyć dalej.

47: Dla ciebie przyjść daleki od bycia w stanie kochać mój tworzenie więcej niż Kocham go. Ale masz

Często porównuje się do niesprawiedliwych. Nigdy nie rób tak!

48: Ale nawet w tym względzie będzie chwalebna przed Najwyższego,

49: dlatego, że upokorzył się, gdyż staje się dla ciebie, i nie uznaje

siebie, aby być wśród sprawiedliwych, aby otrzymać największą chwałę.

50: Przez wiele nieszczęścia wpłynie na tych, którzy zamieszkują świat w ostatnich czasach, ponieważ

chodził w wielkiej dumy.

51: Ale myślę o swoim wypadku i zapytać dotyczące chwałę tych, którzy są jak

siebie,

52: bo to jest dla ciebie, że raj jest otwarty, drzewo życia jest obsadzone, wiek przyjść jest

przygotowane, dużo jest, miasto jest zbudowany, reszta jest powołany, dobroć i mądrość ma siedzibę

perfekcji wcześniej.

53: Źródłem zła jest uszczelniony od was, choroba zostaje wygnany z wami, a śmierć jest ukryta;

cholery uciekł i korupcji został zapomniany;

54: smutki przeminą, iw końcu skarb nieśmiertelności jest oczywista.

55: Dlatego nie zadać więcej pytań o wielu tych, którzy giną.

56: Bo oni również otrzymali wolność, ale pogardzali Najwyższego i były pogardliwe

Jego prawa i opuścili swoje sposoby.

57: Co oni nawet podeptane swoich prawych,

58: i powiedział w ich sercach, że nie ma Boga - choć dobrze wiedząc, że muszą one

umierać.

59: Bo jak to, co mam przewidywane czekają, więc pragnienia i męki, które

wytwarza się je czekają. Dla Najwyższego nie zamierza, że ​​mężczyźni powinni zostać zniszczone;

60: ale oni sami, którzy zostali stworzeni są splamione imię tego, kto je popełnia, a

były niewdzięczne Temu, który przygotował dla nich życie.

61: W związku z tym sąd mój jest teraz zbliża;

62: Nie pokazano tego na wszystkich ludzi, ale tylko dla Ciebie, a kilka like you "Wtedy odpowiedziałam.

i powiedział,

63: "Oto, Panie, żeś teraz pokazała mi wiele znaków, które uczynisz w

ostatnimi czasy, ale ty nie hast pokazano mi kiedyż je robić. "

Rozdział 9

1: On odpowiedział mi i powiedział: "Zmierz dokładnie w swoim umyśle, a kiedy widzisz, że

Pewną część przewidywanych objawów należą do przeszłości,

2: wtedy poznacie, że jest to bardzo dużo czasu, kiedy Najwyższy ma zamiar odwiedzić świat

którego dokonał.

3: A więc gdy nie są umieszczone w tym trzęsienia ziemi na całym świecie, zgiełk narodów, intrygi

narody, wahania liderów, pomieszanie książąt,

4: wtedy poznacie, że to z nich, które Najwyższy rozmawiał z czasów, które miały

Stary, od początku.

5: Bo jak ze wszystkim, co wystąpiło w świecie, na początku jest oczywiste, a

zakończyć manifestu;

6: tak też czasy Najwyższego: początki są objawia się w cudach i potężny

działa, a koniec w zaplata i znaki.

7: I stanie się, że każdy, kto zostanie zapisany i będzie w stanie uciec z tytułu

Jego prace, albo ze względu na wiarę, przez którą uwierzył,

8: przetrwają niebezpieczeństwa, które były przewidywane i zobaczy moje zbawienie w moim kraju i

zasięgu moich granic, które mam uświęconych dla mnie od początku.

9: Wtedy ci, którzy teraz nadużywany moje drogi są zaskoczeni, a ci, którzy odrzucili

je z pogardą zamieszka w mękach.

10: Na ile nie potwierdził mi w życiu, choć otrzymałam

korzyści,

11: a aż wzgardzona moje prawo, podczas gdy wciąż mieli swobodę, a nie rozumieli, ale

gardził ją jednocześnie okazją pokuty była wciąż otwarta do nich,

12: muszą one w mękach uznają go po śmierci.

13: Dlatego nie należy w dalszym ciągu będzie ciekaw, jak bezbożni będą karane; ale

dowiedzieć się, w jaki sposób sprawiedliwy, będzie zbawiony, do których należą wiek, za którego przynajmniej ze względu na

wieku powstał ".

14: I odpowiedział:

15: "Ja mówiłem i mówię teraz, a będzie to jeszcze raz: nie ma innych, którzy zginą, niż

kto będzie zbawiony,

16. A fali jest większa niż kropla wody "

17: On odpowiedział mi i powiedział: "Tak jak w polu, więc jest nasieniem; i podobnie jak kwiaty, więc są

zabarwienie; i jak to działa, więc jest produktem; a jaki jest rolnikiem, więc jest klepisko.

18: Bo nie było czasu w tym wieku, kiedy przygotowywał się do tych, którzy już istnieją, zanim

świat stał się dla nich zamieszkać w, i nikt nie sprzeciwia mnie wtedy, bo nikt nie istniał;

19: ale teraz ci, którzy zostały utworzone w tym świecie, który jest dostarczany zarówno ze związkiem

niezawodna stół i niewyczerpanym pastwiska, stały się uszkodzony w ich sposoby.

20: Więc uznałem, mój świat, a oto, że zaginął, a moja ziemia, i oto było w

niebezpieczeństwo ze względu na urządzeniach tych, którzy przyszli do niego.

21: I widziałem, a oszczędzone niektóre z wielkim trudem, a zapisane dla siebie jedno winogrono Spośród

klaster, a jedna roślina z wielkiego lasu.

22: Więc niech lud zginął, który został urodzony na marne, ale niech moja winogron i mój zakład będzie

zapisany, ponieważ z dużo pracy mam je do perfekcji.

23: Ale jeśli pozwolisz siedem dni więcej przekazać - nie poszczą podczas nich jednak;

24: ale idź do pola kwiatów, gdzie ma dom został zbudowany, a jeść tylko z kwiatów

pole, a nie smak mięsa i nie pij wina, ale jeść tylko kwiaty,

25:. I modlić się do Najwyższego stale - wtedy będę przychodzić i rozmawiać z wami "

26: Poszedłem więc, jak on skierował mnie, w dziedzinie, która jest wywoływana Ardat; i tam usiadł także między

kwiaty i jedli roślin na polu, a odżywianie dawałyby spełnione mnie.

27: A po siedmiu dniach, gdy już leżałem na trawie, moje serce znów kłopoty, jak to było wcześniej.

28: A moje usta otworzyły się i zacząłem mówić przed Najwyższego, i powiedział:

29: "Panie, ty sobie pokazać samego siebie wśród nas, naszych ojców na pustyni, kiedy

wyszedł z Egiptu, a gdy przyszli na pustynię untrodden i bezowocnego;

30: a ty sobie powiedzieć: `Usłysz mnie, Izraelu i zważajcie na moje słowa, O potomków

Jakub.

31: Bo oto Ja siać mój zakon w was, i przyniesie owoc w was i będziecie

uwielbiony przez niego na wieki. "

32: Ale chociaż nasi ojcowie otrzymali prawo, nie przechowywać go, a nie obserwować

statut; jeszcze owocem prawa nie zginął - bo nie mógł, bo to było twoje.

33: Ale ci, którzy otrzymali go zginęła, bo nie zachował tego, co zostało zasiane w

im.

34: A oto, to jest zasada, że ​​kiedy ziemia otrzymała nasienie, lub morze statek lub którykolwiek

danie ani pić, a gdy okaże się, że to, co było zasiane lub co zostało rozpoczęte lub co

wprowadzenie jest zniszczony,

35: są one zniszczone, ale to, co ich posiadaniu pozostaje; jeszcze z nami nie tak.

36: Dla będziemy którzy otrzymali prawo i zgrzeszył zginął, a także naszego serca, które

otrzymał ją;

37: prawo, jednak nie zginął, ale pozostaje w pełnej krasie ".

38: Kiedy powiedziałem, te rzeczy w moim sercu, podniósł oczy i ujrzał kobietę po mojej prawej stronie,

a oto ona jęcząc i płacząc z głośnym głosem, był głęboko zasmucony na sercu,

a jej ubrania były czynsz, i tam popiół na głowę.

39: Potem oddalił myśli, z którą został włączony, i zwrócił się do niej

40: i powiedział do niej: "Dlaczego płaczesz i dlaczego jesteś zasmucony z serca"

41: I powiedziała mi: "Daj mi spokój, panie, abym płaczcie nade mną i nadal

smucą, albowiem jestem wielce rozgoryczeni w duchu i głęboko dotknięty ".

42: I rzekł do niej: "Co się z tobą stało? Powiedz mi."

43: I powiedziała mi: "Twój sługa była niepłodna i nie miała dziecka, choć mieszkałam z moim

Mąż trzydzieści lat.

44: A co godzinę i każdego dnia w ciągu tych trzydziestu lat prosiłem Najwyższego noc

i dzień.

45: A po trzydziestu latach Bóg usłyszał swoją służebnicę, i spojrzał na moją niskiego stanu i

uznać moje cierpienie, i dał mi syna. I weselił się nad nim, ja i mój mąż

i wszyscy moi sąsiedzi; i daliśmy wielką chwałę Wszechmocnego.

46: I przywiedli go z wielką starannością.

47: Więc kiedy dorastał i doszedłem wziąć żonę dla niego ustawić dzień na ucztę weselną.

Rozdział 10

1: "Ale to się stało, że kiedy mój syn wszedł do komory ślubnej, upadł i zmarł.

2: Następnie wszyscy zgasić światła, a wszyscy moi sąsiedzi próbowali mnie pocieszać; i ja

milczał aż do wieczora drugiego dnia.

3: Ale kiedy wszyscy zatrzymał pocieszając mnie, że mogę być spokojny, wstałem w nocy i

uciekł, i przyszedł do tej dziedziny, jak widać.

4: A teraz nie zamierza wrócić do miasta, ale tu i będę jeść ani pić,

ale bez przerwy smucić się i szybko, aż umrę. "

5: Potem zerwała odbicia, z którymi ja wciąż włączony, i odpowiedział jej w gniewie

i powiedział,

6: "Ty najgłupsza kobiet, nie widać naszą żałobę, a co się z nami stało?

7: Na Syjonie, matką nas wszystkich, jest w głębokim smutku i wielkiego ucisku.

8: To jest najbardziej odpowiedni opłakiwać teraz, ponieważ wszyscy jesteśmy żałoba, i smucić,

ponieważ wszyscy jesteśmy bólem; jesteś bólem dla jednego syna, ale cały świat, na nasze

mama.

9: Teraz należy zadać ziemię i powie ci, że to ona powinna opłakiwać tak wielu

którzy powstają na niej.

10: I od początku wszystkie zostały zrodzone z niej, a inni przyjdą; I oto,

Prawie wszyscy pójdziemy na zatracenie, a mnóstwo z nich są przeznaczone do zniszczenia.

11: Kto zatem powinien opłakiwać tym bardziej, że kto stracił tak wielkie mnóstwo, albo którzy są

żalu za jeden?

12: Ale jeśli powiesz mi, `Moja rozpacz nie jest jak Ziemi, bo straciły owoc mojego

łono, które zrodziła się z bólu i urodziła się w smutku;

13: ale jest z ziemią, w zależności od sposobu ziemi - mnogość, która teraz jest w nim

idzie jak przyszedł ';

14: czym mówię wam, `Jak wyprowadzeni w smutku, więc ziemia ma również od

beginning dał jej owocu, czyli mężczyzna, który ją dla niego wykonana.

15: Teraz, w związku z tym zachować swój żal do siebie, a dzielnie znieść, które mają kłopoty

zstąpi na was.

16: Bo jeśli uznać dekret Boga, aby być sprawiedliwym, otrzymasz syna w

właściwy czas i będzie chwalił wśród kobiet.

17: W związku z tym iść do miasta do swojego męża ".

18: Powiedziała mi: "Nie zrobię tego; Nie pójdę do miasta, ale będę tutaj umrzeć. "

19: Więc znów przemówił do niej i powiedział:

20: "Nie mów tak, ale daj się przekonać, ze względu na kłopoty z Syjonu, i być

pocieszał powodu smutku Jerozolimy.

21: Bo widzisz, że nasze sanktuarium zostało spustoszone, nasz ołtarz rzucona nasza świątynia

zniszczony;

22: nasze harfy został powalony, nasz utwór został wyciszony, a nasza radość została zakończona;

światło naszego świecznika został zgasić, arka naszego przymierza zostało splądrowane, nasza święta

rzeczy zostały zanieczyszczone, a nazwa, pod którą jesteśmy powołani zostało sprofanowane; nasi ludzie wolni

ponieśli nadużycie, nasi kapłani zostały spalone na śmierć, nasi Lewici poszły w niewolę,

nasze dziewice zostały skalane, a nasze żony zostały pogwałcone; nasi ludzie byli sprawiedliwi

odprowadzane nasze maluchy zostały wyrzucony, nasi młodzi ludzie zostali zniewoleni, a nasza silna

mężczyźni wykonane bezsilna.

23: A co jest ponad wszystkim, uszczelnienie Syjonu - bo teraz stracił szczelność jej chwały,

i została oddana w ręce tych, którzy nas nienawidzą.

24: Dlatego otrząsnąć swój wielki smutek i położyć na bok swoje liczne cierpienia, tak aby

Mocny może być łaskawy dla was ponownie, a Najwyższy może dać odpocząć, a ulgę

twoje kłopoty. "

25: Gdy rozmawiałem z nią, oto jej twarz nagle świeciło wyjątkowo, a jej

Oblicze przemknęła jak błyskawica, tak że byłem zbyt przerażony, aby ją, a moje serce podejście

był przerażony. Chociaż zastanawiałem się, co to znaczy,

26: oto nagle wydał z siebie głośny i przerażający okrzyk, tak że ziemia zatrzęsła się na dźwięk.

27: I widziałem, a oto, kobieta nie jest już widoczne było do mnie, ale nie było

założona miasta i miejscem ogromnych fundamentów pokazał się. Wtedy bałam się i zawołał

głośny głos i powiedział:

28: "Gdzie jest anioł Uriel, który przyszedł do mnie w pierwszej kolejności? Bo to właśnie on wprowadził mnie do

Ta przytłaczająca dezorientacja; mój koniec stała się korupcja, a moja modlitwa hańbą. "

29: Tak jak mówiłem te słowa, oto anioł, który przyszedł do mnie na pierwszy przyszedł do mnie,

a on spojrzał na mnie;

30: a oto Leżałem jak trup i został pozbawiony mojego zrozumienia. Potem on

chwycił moją prawą dłoń i wzmocnił mnie i postawił mnie na nogi i powiedział do mnie:

31: "Co się z tobą dzieje? I dlaczego jesteście zmieszani? I dlaczego są twoje

zrozumienie i myśli głowie kłopoty? "

32: Powiedziałem: "Bo opuścili mnie! Zrobiłem jak reżyserii i wyszedł na pole,

a oto ujrzałem, a jeszcze zobaczyć, co jestem w stanie wytłumaczyć. "

33: Powiedział do mnie: "Wstań, jak człowiek, a ja cię pouczyć".

34: Powiedziałem: "Mów, milordzie; tylko nie opuszczaj mnie, abym nie umarł przed moim czasem.

35: Ja widziałem to, czego nie wiedziałem, a słyszałem, czego nie rozumieją.

36: Albo jest mój umysł oszukani, a moja dusza śni?

37: Teraz więc błagam was, aby dać waszym sługą wyjaśnienie tej oszałamiającej

wizja."

38: On odpowiedział mi i powiedział: "Słuchaj mnie i będę informować, a ci o

rzeczy, których boją, bo Najwyższego ujawniły wiele tajemnic do ciebie.

39: Dla widział swoją prawego postępowania, że ​​ciągle bolały dla Twojego

osób, a ponad opłakiwał znacznie Syjonu.

40: To dlatego jest sens wizji.

41: Kobieta, która wydaje się wam jakiś czas temu, kogo zobaczył żałobę i zaczęła

do konsoli -

42: ale nie teraz zobaczyć postać kobiety, ale uznanym miastem pojawił się ciebie

-

43: a co do niej mówi ci o nieszczęściu syna, jest to interpretacja:

44: Ta kobieta, którą widziałeś, kogo teraz oto jako siedzibę miasta, jest Zion.

45: A co do niej z informacją, że była ona niepłodna przez trzydzieści lat, to dlatego, że nie było

trzy tysiące lat w świecie przed jakimkolwiek ofercie zaproponowano w nim.

46: A po trzech tysięcy lat Salomon zbudował miasto, i ofiarował ofiary; potem było

że niepłodna kobieta urodziła syna.

47: A co do niej z informacją, że przywiozła go z wielką starannością, że był to okres

przebywania w Jerozolimie.

48: A co do niej mówi do ciebie, `Kiedy mój syn wszedł do komory ślubnej umarł", a

że nieszczęście wyprzedził ją, że było zniszczenie Jerozolimy, który spotkał.

49: A oto obejrzałeś jej podobiznę, jak ona opłakiwał swego syna, i zaczął

pocieszyć ją za to, co się stało.

50: Na razie Najwyższego, widząc, że to szczerze i głęboko zasmucony awaryjną

dla niej, pokazało ci blask swojej chwały i piękno jej urody.

51: Dlatego powiedziałem wam pozostać na polu, gdzie ma dom został zbudowany,

52: bo wiedziałem, że Najwyższy ujawni te rzeczy do ciebie.

53: Dlatego powiedziałem wam, aby przejść do pola gdzie nie było podstawą każdego budynku,

54: nie ma pracy dla budynku człowieka może wytrzymać w miejscu, gdzie miasto Najwyższego

miało być ujawnione.

55: "Dlatego nie bójcie się i nie pozwól, aby serce przerażony; ale iść i zobaczyć

przepych i ogrom budynku, tak dalece jak to jest możliwe, aby twoje oczy zobaczyć to,

56: a potem usłyszysz jak twoje uszy słyszą.

57: Dla ciebie są bardziej błogosławiony niż wielu, a zostałeś wezwany przed Najwyższego, jako

ale niewiele z nich było.

58: Ale jutro będziecie tu pozostać,

59: a Najwyższy pokaże w tych wizjach sennych co Najwyższy zrobi

tych, którzy mieszkają na ziemi w ciągu ostatnich dni. "Tak więc spałem tej nocy i następnym, gdyż miał

polecił mi.

Rozdział 11

1: Na drugiej nocy miałem sen, a oto przyszedł z morza orzeł

miał dwanaście pierzaste skrzydła i trzy głowy.

2: I widziałem, a oto on rozłożył skrzydła nad całą ziemią, i wszystkie wiatry

Niebo dmuchnął na niego, a chmury były zebrane o nim.

3: I spojrzałem, a z jego skrzydeł wyrosła przeciwległych skrzydeł; ale stały się one mało, drobny

skrzydełka.

4: Ale jego głowy były w stanie spoczynku; środkowa głowa była większa niż w innych głowach, ale również był

w stanie spoczynku z nimi.

5: I widziałem, a oto orzeł przeleciał ze swymi skrzydłami, by panować nad ziemią i nad

tych, którzy mieszkają w nim.

6: I widziałem, jak wszystkie rzeczy pod niebem poddano niego i nikt nie wypowiedział się przeciwko

go, nawet nie jedno stworzenie, które było na ziemi.

7: I widziałem, a oto orzeł róża na jego szpony, i wydał okrzyk na jego skrzydłach,

powiedzenie,

8: "Nie wszystko oglądać w tym samym czasie; niech każdy sen na swoim miejscu, a następnie oglądać na swoją kolej;

9: Ale niech głowice być zarezerwowane dla ostatniego ".

10: I widziałem, a oto głos nie przyszedł mu z głowy, ale z pośrodku

jego ciało.

11: A ja liczone jego przeciwległe skrzydła i oto było ich osiem.

12: I widziałem, a oto po prawej stronie jedno skrzydło powstało, i panował nad wszystkimi

Ziemia.

13: A gdy był panujący doszło do jego końca i zniknął, tak że jego miejsce nie było

widziany. Wtedy następny skrzydło powstało i panował, i to w dalszym ciągu panował długo.

14, i, gdy to było panującego jego koniec był również tak, że zniknęło jak pierwsze.

15: A oto głos brzmiał, mówiąc do niego.

16: "Słuchajcie mnie, wy, którzy rządzili ziemią przez cały ten czas; Ogłaszam wam to przed wami

znikać.

17:. Po was nikt nie będzie panował tak długo, jak ty, a nawet w połowie tak długo "

18: Wtedy trzeci skrzydło podniósł się do góry, a odbyło zasadę jak tych pierwszych, a także

zniknęły.

19: I tak to poszło ze wszystkimi skrzydłami; oni sprawowali władzę jeden po drugim, a następnie były

nigdy nie widział.

20: I widziałem, a oto w odpowiednim czasie wstał również skrzydła, które nastąpiły po prawej

z boku, aby wykluczyć. Były niektóre z nich, że rządzi, ale nagle zniknął;

21: i inni z nich wstał, ale nie posiadał regułę.

22: A po tym widziałem, a oto dwanaście skrzydeł i dwa małe skrzydła zniknęły;

23: i nic nie pozostaje na ciele orła wyjątkiem trzech głowic, które były w stanie spoczynku i sześć

małe skrzydełka.

24: I widziałem, a oto dwa małe skrzydła oddzielona od sześciu i pozostawały pod

głowy, że był po prawej stronie; ale cztery pozostał na swoim miejscu.

25: I widziałem, a oto, te małe skrzydełka planowano osiedlić się i przytrzymaj

reguła.

26: I widziałem, a oto jeden został utworzony, ale nagle zniknął;

27: drugi również i to znikał szybciej niż pierwszy.

28: I widziałem, a oto dwa pozostały tylko planuje się między sobą

królować razem;

29: a gdy oni planują, oto jedna z głowic, które były w stanie spoczynku (ten który

był w środku) obudził; bo był większy niż pozostałych dwóch głowach.

30: I widziałem jak to sprzymierzona dwie głowice z samym sobą,

31: a oto szef zwrócił się z tymi, którzy byli z nim, i pożarł dwóch małych

Skrzydła, które planują panowania.

32: Poza tym szef przejął kontrolę nad całą ziemią, i z wielkim ucisku

zdominowany jego mieszkańców; i miał większą władzę nad światem niż wszystkie, które miały skrzydeł

już wcześniej.

33: A po tym widziałem, a oto, środkowa głowa też nagle zniknął, tak jak

Skrzydła uczynił.

34: Ale pozostały dwie głowy, które również panowali nad ziemią i jej mieszkańcami.

35: I widziałem, a oto głowa po prawej stronie pożarł jednego po lewej stronie.

36: Wtedy usłyszałem głos mówiący do mnie: "Spójrz przed siebie i zastanowić się, co można zobaczyć."

37: I widziałem, a oto istota jak lew wzbudziło z lasu rycząc; i

Słyszałem, jak wypowiedział męski głos do orła, i mówił, mówiąc:

38: "Słuchaj i mówię do ciebie. Najwyższy mówi do ciebie,

39: `nie jesteś jedynym, który pozostaje z czterech bestii które miałem wykonanych panować w moim

świecie, tak że koniec moich czasach może przyjść za ich pośrednictwem?

40: Ty, czwarty, który przyszedł, zwyciężył wszystkie zwierzęta, które przeszły wcześniej; i

masz odbyła kołysać się na całym świecie z wielkim przerażeniem, i nad całą ziemią, z bolesna

ucisk; i tak długo już mieszkał na ziemi z oszustwa.

41: A ty nie oceniać ziemię, ale nie z prawdy;

42: Miałaś dotknięty cisi i rannych spokojna; masz w nienawiści tych, którzy mówią

prawdą i kochał kłamcami; zostały zniszczone zabudowania, którzy przyniósł owoc,

i położyli niskie mury tych, którzy zrobili ci nic złego.

43: A tak swoją bezczelność ma pochodzić przed Najwyższego i dumy do Mighty

Jeden.

44: Najwyższy wejrzał na jego czasów, a oto one zakończony, a jego ages

zostały zakończone!

45: W związku z tym na pewno zniknie, to orzeł, a twoje przerażające skrzydła, a najbardziej

złe małe skrzydełka, i wasze złośliwe głowy i twoi najbardziej złych szpony, a całe twoje bezwartościowe

ciało,

46: tak, że cała ziemia, uwolnione od przemocy, może być odświeżany i zwolniony, a może

nadzieję na sąd i miłosierdzie temu, kto go wykonanego ".

Rozdział 12

1: Gdy lew mówił te słowa do orła, patrzyłem,

2: a oto pozostałe głowy zniknął. I te dwa skrzydła, które przeszedł na niego

wstał i osiedlić się panować, a ich panowanie było krótkie i pełne zgiełku.

3: I widziałem, a oto one również zniknął, a całe ciało było orła

spalone, a ziemia była niezmiernie przerażona. Potem obudziłem się w wielkim zakłopotaniu i umysłu

wielki strach, a ja powiedziałem do mojego ducha,

4: "Oto ty przyniosły ta spoczywa na Mnie, ponieważ poszukiwać sposobów najbardziej

Wysoki.

5: Oto jestem jeszcze zmęczony pamiętać i bardzo słabe w moim duchu, a nawet trochę siła jest

pozostawił we mnie, z powodu wielkiego strachu, z jaką zostały przeraził się tej nocy.

6: Dlatego będę teraz proszę Najwyższego, że może on wzmocnić mnie aż do końca ".

7: I powiedział: "O Wszechwładny Pan, gdybym znalazł łaskę w oczach twoich, i gdybym był

stanowiły sprawiedliwy przed Tobą poza wieloma innymi, a jeśli moja modlitwa rzeczywiście wymyślić

przed obliczem twojem,

8: wzmocnij mnie i pokaż mi, słudze twemu, interpretacja i znaczenie tego przerażające

Wizja, abyś w pełni pocieszyć moją duszę.

9: Dla któreś oceniać mnie godzien być pokazane do końca czasów i wydarzeń z ostatnich

czasy."

10: Powiedział do mnie: "To jest interpretacja tej wizji którą widzieliśmy:

11: Orzeł którą piła wymyślanie od morza to czwarte królestwo, które pojawiły

w widzeniu do swojego brata Daniela.

12: Ale to nie zostało wyjaśnione do niego tak jak teraz wyjaśnić lub wytłumaczyć ci to.

13: Oto nadchodzą dni, kiedy królestwo będzie pojawić się na ziemi, a będzie więcej

przerażająca niż wszystkie królestwa, które były przed nim.

14: A dwanaście królowie królować będą w nim, jeden po drugim.

15: Ale drugi, który ma panować sprawuje władzę przez dłuższy czas, niż jakakolwiek inna z

dwanaście.

16: To jest interpretacja dwunastu skrzydłach, które widziałeś.

17: Jak dla słuchu głos, który mówił, nie pochodzących z głowy orła, ale z

Pośród jego ciała, jest to interpretacja:

18: W środku czasie tego królestwa wielkie zmagania powstaną, a to będzie w

ryzyko upadku z wysokości; niemniej jednak nie upadnie wtedy, ale musi odzyskać dawną siłę.

19: Co do twojego widząc osiem małych skrzydeł przywiązanie do swoich skrzydeł, to interpretacja:

20: Osiem królowie powstaną w nim, których czasy powinny być krótkie, a ich rok Swift;

21, a dwa z nich zginie, gdy w połowie jego czas się zbliża; a cztery są

przechowywane przez okres czasu, kiedy zbliża się jego koniec; ale dwa są przechowywane aż do końca.

22: Jak dla widząc trzech głowic w stanie spoczynku, jest to interpretacja:

23: W swoich ostatnich dni Najwyższy wzbudzi trzech króli, a oni odnowić wiele rzeczy

w nim, i rozstrzyga ziemię

24: i jego mieszkańców bardziej represyjnych niż wszyscy, którzy byli przed nimi; w związku z tym są one

nazywany głowy orła.

25: Bo to właśnie oni będą Podsumowując swoją nikczemność i wykonać swoje ostatnie działania.

26: Co do twojego widząc, że duża głowa zniknęła, jeden z królów umrze w jego łóżku,

ale w agonii.

27: Ale co do dwóch, którzy pozostali, miecz powinien je pożreć.

28: Na jeden miecz pożre go, który był z nim; ale też upadną przez

Miecz w ciągu ostatnich dni.

29: Co do twojego widząc dwie małe skrzydełka przechodząc przez szefa, który był po prawej stronie,

30: to interpretacja: Jest tych których Najwyższy utrzymał do końca orła; to

było panowanie co było krótkie i pełne zgiełku, jak widzieliście.

31: "A co do lwa, kogo zobaczył porywający się z lasu i ryczący i mówienia

do orła i upominania go za niesprawiedliwości, jak i dla wszystkich jego słów, które trzeba

wysłuchany,

32: jest Mesjaszem, którego Najwyższy utrzymał aż do końca dni, którzy pojawią

z potomstwem Dawida, a przyjdzie i mówić do nich; będzie on wypowiedzieć za ich

bezbożności i nieprawości ich, a rzuci się przed nimi swoje pogardliwe czynienia.

33: Na początku będzie on ustawiony im życia przed jego sądem, a gdy je ganił,

potem będzie je zniszczyć.

34: Ale będzie dostarczać w miłosierdzie resztę moich ludzi, którzy zostali zbawieni

Przez całe moje granice, a on rozweselę do końca przyjdzie dzień sądu,

których mówiłem wam na początku.

35: To jest marzenie, które widziałeś, i to jest jego interpretacja.

36: A ty sam były godne nauczyć się tego sekretu Najwyższego.

37: Dlatego pisał wszystkie te rzeczy, które widzieliście w książce, i umieścić go w ukrytym miejscu;

38: a ty ich uczyć mądrości wśród swoich ludzi, których serca są w stanie wiedzieć

zrozumieć i zachować te sekrety.

39: Ale tu czekać siedem dni więcej, tak że może być pokazany cokolwiek to podoba się najlepiej

Wysoka pokazać. "Potem zostawiła mnie.

40: Kiedy wszyscy ludzie usłyszeli, że siedem dni były w przeszłości i nie wrócił do miasta,

wszyscy zebrali, od najmniejszego do największego, i przyszedł do mnie i powiedział do mnie:

powiedzenie,

41: "Jak mamy my cię obraził, a co złego myśmy wam zrobił, że opuścił nas

i siedzieć w tym miejscu?

42: Dla wszystkich proroków ty sam pozostało nam jak klastra winogron z rocznika,

i jak lampa w ciemnym miejscu, a jak przystań dla statków uratowany przed burzą.

43: nie jest to zło, które spotkało nas wystarczające?

44: Dlatego, jeśli nas opuści, o ile lepiej byłoby dla nas, jeśli mieliśmy również

zostały wykorzystane do spalania Syjonu!

45: Dla nas nie są lepsi od tych, którzy zginęli tam "I płakali głosem.. Potem ja

odpowiedział im i rzekł:

46: "Odwagi, Izraelu; i nie smucić, domu Jakuba;

47: dla Najwyższy ma Cię na pamiątkę, a Wszechmocny nie zapomniał cię

Twoja walka.

48: Jak dla mnie, ja cię nie opuścił ani wycofane z wami; ale doszedłem do tego

miejsce do modlitwy z powodu spustoszenia Syjonu, i szukać miłosierdzia na rachunek tego

poniżenie naszego sanktuarium.

49:. Teraz idź, każdy z was do swojego domu, a po tych dniach Przyjdę do was "

50: Więc ludzie weszli do miasta, jak powiedziałem im to zrobić.

51: Ale ja siedziałem w dziedzinie siedem dni, a anioł nakazał mi; i zjadłem tylko z

kwiaty polne i moje jedzenie było roślin podczas tych dni.

Rozdział 13

1: Po siedmiu dni Śniłem sen w nocy;

2: a oto wiatr powstały z morza i miesza się wszystkie jego fale.

3: I widziałem, a oto ten wiatr się czymś w postaci człowieka wyszli

serca morza. I widziałem, a oto, że człowiek poleciał na obłokach nieba; i

gdziekolwiek odwrócił twarz patrzeć, wszystko pod jego spojrzeniem drżały,

4: a gdy jego głos wydał mu z ust, wszyscy, którzy słyszeli jego głos topi jak wosk

topi się, gdy czuje się ogień.

5: Po tym Patrzyłem, a oto niezliczoną mnogość mężczyźni zebrali

Z czterech wiatrów nieba, aby podjąć walkę przeciw człowiekowi, który przyszedł się z morza.

6: I widziałem, a oto on wykute dla siebie wielką górę i poleciał na nią.

7: Próbowałem zobaczyć region lub miejsce, z którego wyrzeźbiono górskich, ale nie mogłem.

8: Po tym widziałem, a oto wojnę wszystkim, którzy zebrali się przeciwko niemu, aby płaca

z nim, były bardzo boi, ale nie odważył się walczyć.

9: I oto, gdy ujrzał onrush nadjeżdżającego wielości, on nie podniósł

Ręka nie trzymał włócznię lub jakiejkolwiek broni wojennej;

10: ale widziałem tylko, jak wypuścił z ust jakby strumień ognia, a ze swego

Usta płonący oddech, a od jego języka strzela dalej burzę iskier.

11: Wszystkie te zostały zmieszane razem, strumień ognia i oddech ognisty i wielki

burza, i padł na napierającym mnóstwa który został przygotowany do walki, i spalił je wszystkie,

tak, że nagle nic nie było widać z niezliczonej rzeszy ale tylko proch i popiół

zapach dymu. Kiedy zobaczyłem go, byłem zdumiony.

12: Potem ujrzałem ten sam człowiek, który zstąpił z góry i zadzwonić do niego innym

Mnogość która była spokojna.

13: Wtedy wielu ludzi przyszedł do niego, z których niektórzy byli radośni i niektóre bolesne; niektóre z

nich były związane, a niektóre przynosiły innym jako ofiary. Następnie w wielkim strachu obudziłem; i ja

prosił Najwyższego, i powiedział:

14: "Od początku tyś pokazano sługę twego te cuda i jakoś uznane mnie

godzien, moja modlitwa słyszany przez ciebie;

15: a teraz pokaż mi też interpretację tego snu.

16: Bo uważam, że w mojej głowie, niestety dla tych, którzy zostaną pozostawione w tych dniach! i wciąż

więcej, niestety dla tych, którzy nie są w lewo!

17: Dla tych, którzy nie są pozostawione będzie smutny,

18: ponieważ rozumieją, co jest zarezerwowane dla tych ostatnich dniach, ale nie może go osiągnąć.

19: Ale niestety także dla tych, którzy są w lewo, a z tego powodu! Dla ujrzą wielkie

Zagrożenia i wiele niepokoju, ponieważ te sny pokazać.

20: Jeszcze lepiej jest przyjść do tych rzeczy, choć ponoszenia niebezpieczeństwo, niż podanie od

Świat jak chmura, i nie zobaczyć, co powinno nastąpić w ciągu ostatnich dni. "On odpowiedział mi i powiedział:

21: "Powiem ci interpretację wizji, a ja również wyjaśnić wam rzeczy

które zostały wymienione.

22: chodzi o to, co mówi się o tych, którzy pozostali, to interpretacja:

23: Kto sprowadza niebezpieczeństwo w tym czasie będą się chronić tych, którzy dzielą się na niebezpieczeństwo, który

Prace mają i mieć wiarę w Najwyższego.

24: Zrozum więc, że ci, którzy pozostali są bardziej błogosławiony niż ci, którzy umarli.

25: To jest interpretacja wizji: Co do twojego widząc człowieka pochodzić z serca

morza,

26: ten, którego Najwyższy zostało utrzymywanie przez wiele wieków jest, kto będzie się dostarczyć

Jego stworzenie; a on kieruje tymi, którzy pozostają.

27: A co do twojej widząc wiatru i ognia i burzy wychodzi z jego ust,

28: a co do niego nie trzyma włócznię lub broń wojenną, ale niszcząc napierającym

Mnogość który przyszedł go podbić, to interpretacja:

29: Oto nadchodzą dni, kiedy Najwyższy wyda ci, którzy są na ziemi.

30: A oszołomienie umysłu wchodzi nad tymi, którzy mieszkają na ziemi.

31: I będą planować, aby podjąć walkę przeciwko siebie, miasto przeciw miastu, miejsce przed miejscem,

Ludzie przeciwko ludziom i królestwo przeciw królestwu.

32: A gdy się to dziać i występują objawy, które pokazałem, to wtedy

Syn mój zostaną ujawnione, którego widział, jak mężczyzna zbliża się do morza.

33: A kiedy wszystkie narody usłyszeć jego głos, każdy opuści człowiek grunty własne i

warfare, że mają przed sobą;

34: i niezliczone mnóstwo zgromadzą się, jak widzieliście, pragnąc przyjść

i podbić go.

35: Ale on stanąć na szczycie góry Syjon.

36: A Zion przyjdzie i objawiło się do wszystkich ludzi, przygotowane i budowanych, jak widzieliście

góra wykute bez rąk.

37: A on, mój syn, będzie karał zgromadzonym narody za ich bezbożności (było to

symbolizowane przez burzę),

38: i wola wyrzuty ich do twarzy z ich złych myśli i udręk, z którymi

mają być torturowani (które były symbolizowane przez płomienie) i niszczy je bez

Wysiłek przez prawo (który był symbolizowany przez ogień).

39: A co do Twojego widząc go zebrać do siebie inny tłum, który był spokojny,

40: są dziesięć pokoleń, które były prowadzone z dala od własnej ziemi do niewoli w dniach

króla Ozeasza, którego Salmanasar król Asyryjczyków doprowadziło do niewoli; wziął je w poprzek

rzeka, i były one brane pod innym kraju.

41: Ale oni tworzą ten plan dla siebie, które opuszczają rzeszę

narody i udać się do regionu bardziej odległej, gdzie ludzie nigdy nie żył,

42: że przynajmniej mogli zachować swoje statuty, które nie były one przechowywane w ich własnym kraju.

43: I udali się przez wąskie przejścia rzeki Eufrat.

44: Aby w tym czasie Najwyższy wykonywane znaki dla nich, i zatrzymał kanałów

rzeki, dopóki nie przeszło.

45: Dzięki tym regionie była długa droga, podróż z półtora roku; i to

kraj nazywa Arzareth.

46: "Potem mieszkał tam aż do ostatnich czasów; i teraz, gdy są one przyjść znowu,

47: Najwyższy ponownie zatrzymać kanały rzeki, dzięki czemu mogą one być w stanie przejść

koniec. Dlatego obejrzałeś tłumy zebrane razem w pokoju.

48: Ale ci, którzy pozostali z twoich ludzi, którzy znajdują się w zasięgu moich świętych granic, są

zapisane.

49: Dlatego, gdy niszczy wiele narodów, które są zebrane razem, że będzie

bronić ludzi, którzy pozostają.

50: A potem będzie im pokazać bardzo wiele cudów ".

51: I powiedział: "O Wszechwładny Pan, wyjaśnij mi to: Dlaczego widzę człowiek zbliża się od

Sercem morza? "

52: Powiedział do mnie: "Tak jak nikt nie może zbadać czy wiesz, co jest w głębi morza, więc nie ma

jeden na ziemi można zobaczyć mój syn lub tych, którzy są z nim, chyba że w czasie jego dnia.

53: To jest interpretacja snu, który widziałeś. A ty sam był

oświeceni o tym,

54: bo opuścili własne sposoby i zastosowali się do kopalni i mieć

przeszukiwane moje prawo;

55: Ci poświęcili swoje życie mądrości i zrozumienia nazywa swoją matkę.

56: Dlatego pokazałem ci to, bo jest nagroda położył się z Najwyższym. I

Po kolejnych trzech dni powiem wam inne rzeczy, i wyjaśnić ważkie i cudowne sprawy do

ty."

57: Potem wstał i poszedł w tej dziedzinie, daje wielką chwałę i cześć Najwyższego

ze względu na jego cuda, które czynił od czasu do czasu,

58: i dlatego, że reguluje razy i cokolwiek się stanie w ich porach roku. I

Byłem tam przez trzy dni.

Rozdział 14

1: Na trzeci dzień, a ja siedziałem pod dębem oto rozległ się głos z krzaka

naprzeciwko mnie i powiedział: "Ezra, Ezra".

2: A ja powiedziałem: "Oto jestem, Panie", i wstałem na nogi.

3: I rzekł do mnie: "I ujawniła się w krzakach i przemówił do Mojżesza, kiedy moi ludzie

byli w niewoli w Egipcie;

4, i wysłałem go i prowadził mój lud z Egiptu; i doprowadziły go na górze Synaj, gdzie

trzymał go ze mną przez wiele dni;

5: i powiedziałem mu wiele cudownych rzeczy, i pokazał mu tajemnice czasu i

oświadczył mu do końca czasów. Potem rozkazał mu, mówiąc:

6: "Te słowa powinny publikować otwarcie i muszą one zachować w tajemnicy."

7: A teraz mówię do was;

8: Połóż się w swoim sercu oznaki, że Pokazałem wam, sny, które widzieli, a

interpretacje, które zostały wysłuchane;

9 albowiem zostać podjęta spośród mężczyzn i odtąd żyć z moim synem i

z tymi, którzy są jak ty, aż czasy się skończyła.

10: W wieku straciła swoją młodość, a czasy zaczynają się starzeć.

11: W wieku jest podzielony na dwanaście części, a dziewięć z jego części mają już za sobą,

12: jak połowa dziesiątej części; więc dwie jej części pozostają poza połowa dziesiątej części.

13: Teraz więc, należy ustawić swój dom w porządku i upominał swoich ludzi; pocieszyć pokornych

wśród nich, i polecić te, które są mądre. A teraz zrezygnować z życia, które jest zniszczalne,

14: i umieścić z dala od ciebie myśli śmiertelników; odrzucił od siebie ciężary człowieka,

pozbycia się teraz swojego słabego charakteru,

15: i położyć na bok myśli, które są najbardziej uciążliwe dla ciebie, i przyspieszyć uciec od

te czasy.

16: Dla zła gorszych niż te, które już teraz widać zdarzyć dokonuje się poniżej.

17: Dla słabszych świat staje się przez starość, tym bardziej musi być pomnożona zło

wśród jego mieszkańców.

18: Na prawdę pójdzie dalej, i fałsz powinien zbliżać. Dla orzeł którego

Piła w wizji jest już przyspieszając w przyszłości. "

19: Wtedy odpowiedział: "Pozwól mi mówić w twojej obecności, Panie.

20: Albowiem pójdę, a tyś mi nakazał, i będę karał ludzi, którzy są

obecnie mieszka; ale kto będzie ostrzec tych, którzy urodzą się nieco dalej? Na świat leży w ciemności,

a jego mieszkańcy są bez światła.

21: Na twoje prawa zostały spalone, a więc nikt nie wie rzeczy, które zostały wykonane lub

będą wykonywane przez ciebie.

22: Jeśli więc znalazł łaskę przed tobą, zesłał Ducha Świętego na mnie i będę pisać

wszystko, co działo się na świecie od początku, to, co zostało napisane w

zakon twój, że ludzie mogą być w stanie znaleźć drogę, i że ci, którzy chcą żyć w ostatnich dniach

może żyć. "

23: On mi odpowiedział i rzekł: "Idź i zebrać ludzi i powiedzieć im, że nie będzie za

czterdzieści dni.

24: Ale przygotować dla siebie wiele tabletek do pisania, i zabrać ze sobą Sarea, Dabria, Selemia,

Ethanus i Asiel - to pięć, ponieważ są szkoleni, aby szybko pisać;

25: a ty tu, a ja w swoim sercu światło lampy zrozumienia, co

Nie powinno być możliwe, dopóki to, co masz zamiar napisać jest zakończona.

26: A kiedy skończysz, niektóre rzeczy uczynisz publicznej, a niektóre robić będziesz

dostarczyć w tajemnicy mądrości; Jutro o tej porze będziesz zacząć pisać. "

27: Potem poszedłem jako rozkazał mi, a ja zgromadził wszystek lud, i rzekł:

28: "Słuchaj te słowa, Izraelu

29: Na początku nasi przodkowie mieszkali za cudzoziemców w Egipcie, a one zostały dostarczone stamtąd

30: i otrzymał prawo życia, których nie dotrzymał, które również zostały przekroczone

po nich.

31: Wtedy ziemia została przekazana Państwu na posiadaniu w ziemi Syjonu; ale wy i wasi ojcowie

popełnione winy i nie przechowywać sposoby, które Najwyższy nakazał wam.

32: I dlatego, że jest sprawiedliwy Sędzia, w odpowiednim czasie wziął od ciebie, co dał.

33: A teraz jesteś tutaj, a twoi bracia są dalej we wnętrzu.

34: Jeśli więc będzie rządził swoje umysły i dyscyplinować swoje serca, to powinno być utrzymywane przy życiu,

a po śmierci będziecie miłosierdzia dostąpią.

35: W przypadku po śmierci wyrok przyjdzie, gdy się znowu żyjemy; a następnie nazwy

sprawiedliwy będzie oczywistym, a czyny bezbożnych zostaną ujawnione.

36: Ale niech nikt nie przyszedł do mnie teraz, i niech nikt nie szukają mnie przez czterdzieści dni ".

37: Wziąłem więc pięciu mężczyzn, jak mi nakazał, i udał się na polu, a

Pozostał tam.

38: A następnego dnia, oto głos zadzwonił do mnie, mówiąc: "Ezra, otwórz usta i wypić

co mi daje do picia. "

39: Potem otworzył usta, a oto pełna szklanka była oferowana do mnie; była pełna

coś w wodzie, ale jego kolor był jak ogień.

40: I wziąłem go i pił; a kiedy wypił ją, moje serce wylał zrozumienia,

i mądrość wzrosła w piersi, bo duch mój zachowała pamięć;

41: a moje usta były otwarte, a już została zamknięta.

42: I Najwyższy dał do zrozumienia pięciu mężczyzn, a na przemian pisali to, co było

podyktowane, w znakach, które nie znają. Usiedli czterdzieści dni, i napisał podczas

dzienne i jedli chleb w nocy.

43: Jak dla mnie, rozmawiałem w ciągu dnia i nie milczał w nocy.

44: Więc w ciągu czterdziestu dni dziewięćdziesiąt cztery książki zostały napisane.

45: A kiedy czterdzieści dni skończyły, Najwyższy przemówił do mnie, mówiąc: "Make publicznego

dwudziestu czterech książek, które napisałeś pierwszą i niech godnych i niegodnych ich odczytania;

46: ale zachować siedemdziesięciu, które zostały napisane w ubiegłym, w celu nadania im mądry wśród swoich

ludzie.

47: Bo w nich jest wiosną zrozumienia, źródło mądrości i rzeka

wiedza, umiejętności."

48: I tak zrobiłem.

Rozdział 15

1: Pan mówi: "Oto, mów do uszu moich ludzi słowami przepowiedni które

będzie można umieścić w ustach,

2, i spowodować, że będą zapisane na papierze; bo są wiarygodne i prawdziwe.

3: Nie bój działek przeciwko wam, a nie trwoży przez niewiarę tych, którzy

sprzeciwiać ci.

4: Dla każdego niewierzącego umrze z powodu swojej niewiary ".

5: "Oto", mówi Pan: "Przynoszę zło na świecie, miecz i głód i śmierć, a

zniszczenie.

6: Dla nieprawości rozprzestrzeniła się każdym kraju, a ich szkodliwe czyny osiągnęły

limit.

7: W związku z tym ", mówi Pan,

8: "Ja będę milczeć nie dotyczących ich bezbożne uczynki, których niepobożnie popełnienia,

nie będę tolerował ich złych praktyk. Oto niewinnego i sprawiedliwego krew woła do

ja i dusze sprawiedliwych wołają nieustannie.

9: będę z pewnością pomści ich ", mówi Pan" i otrzyma sobie całą krew niewinną

spośród nich.

10: Oto mój lud jest prowadzony jak stado na rzeź; I nie pozwoli im żyć każda

dłużej w ziemi egipskiej,

11: ale będę wyprowadź mocną ręką iz podniesioną ręką, i zabiję

Egipt z plag, jak poprzednio, i zniszczy całą swoją ziemię. "

12: Niech Egipt smucą, a jego fundamenty, na plagę kary i kary, które

Pan sprowadzi na niego.

13: Niech rolników, że do smucą gruntowych, ponieważ ich nasienie zawieść i ich drzewa

zostaje zniszczony przez zarazę i gradu oraz straszliwej burzy.

14: Niestety dla świata i dla tych, którzy mieszkają w nim!

15: Do miecza i nędzy zwrócić się do nich, a naród musi powstać do walki przeciw narodowi

z mieczami w dłoniach.

16: Bo nie będzie niepokojów wśród mężczyzn; rośnie w siłę wobec siebie, są one w

Może ich nie mają szacunku dla swojego króla lub szef ich liderów.

17: Dla człowieka będzie pragnąć, aby przejść do miasta, a nie będą mogli.

18: Dla powodu ich dumy miasta są w zamieszaniu, domy zostaną zniszczone,

a ludzie będą się bać.

19: Człowiek nie mają litości na jego sąsiadów, ale dokona ataku na ich domy

mieczem i plądrować swoje towary, ze względu na głód chleba i ze względu na wielkie

męka.

20: "Oto" Bóg mówi: "Wzywam razem wszyscy królowie ziemi, aby się mnie bali, od wschodu

słońce i od południa, od wschodu i od Libanu; aby włączyć i spłacać co dali

im.

21: Tak jak zrobili z moim wybranych aż do tego dnia, więc będę robić, i odda do ich

łono "Tak mówi Pan Bóg.:

22: "Moja prawa ręka nie będzie szczędzić grzeszników, a mój miecz nie przestanie od tych, którzy

krew niewinną przelał na ziemi. "

23: A ogień pójdzie naprzód od jego gniewu i będzie zużywać fundamenty ziemi,

i grzesznicy, jak słoma, który zapłonął.

24: "Biada tym, którzy grzeszą i nie przestrzegać moich przykazań", mówi Pan;

25: "Nie będę ich oszczędzić. Wylot, wy niewiernych dzieci! Nie zanieczyszczać moje sanktuarium. "

26: Bo Pan zna wszystkich, którzy przestepstwa przeciwko niemu; Dlatego będzie on wręczyć

Śmierć i uboju.

27: Na razie nieszczęścia nie przyjdzie na całej ziemi, a ty nadal w nich; dla

Bóg cię nie dostarczy, bo zgrzeszyliśmy przeciw niemu.

28: Oto przerażający widok, występując ze wschodu!

29: Narody smoków Arabii wchodzi się z wieloma wozami, a od dnia

że określone, ich syczenie będą rozłożone na ziemi, tak, że wszyscy, którzy je usłyszeć strach i

drżeć.

30: Również Carmonians, szaleje w gniewie, wyjdzie jak dziki w lesie, a także z

wielka moc przyjdą i zaangażować ich w walce, i będą niszczyć część ziemi

Asyryjczyków z ich zębów.

31: I wtedy smoki, pamiętając ich pochodzenia, staje się jeszcze silniejszy; a jeżeli

łączą się w wielkiej mocy i obrócić je realizować,

32: czym powinny to być chaotyczna i uciszył ich mocy, oraz odwrócić się i uciekać.

33: I z ziemi Asyryjczyków wroga w zasadzkę będą je osaczony i zniszczyć jedną

z nich, a strach i drżenie przyjdzie na ich armii, a niezdecydowanie na ich królów.

34: Oto chmury od wschodu i od północy do południa; a ich wygląd jest bardzo

grożąc, pełen gniewu i burzy.

35: Są one pędzić przed siebie i wyleje ciężką burzę na ziemi,

a ich własna burza; a nie będzie krew z miecza tak wysokie, jak brzuch konia

36: i uda człowieka i Hock wielbłądzia.

37: I nie będzie strach i wielkie drżenie na ziemi; a ci, którzy widzą, że gniew

będzie horror ogarniętych i zostaną pochwyceni z drżeniem.

38: A po tym, ciężkie chmury burzowe będą miesza się z południa i od północy,

a inna część z zachodu.

39: A wiatry ze wschodu mają pierwszeństwo nad chmury, które zostały podniesione w gniewie, a

powinien ją rozwiać; i burzy, która miała spowodować zniszczenie wschodnim wietrze należy prowadzić

gwałtownie w kierunku południowym i zachodnim.

40: I wielki i potężny chmury, pełne gniewu i burzy, będą rosnąć, aby zniszczyć całą ziemię

i jego mieszkańców, a wyleje na każdym wysokim i wyniosłym miejscu straszna burza,

41: ogień i grad i latające miecze i powodzi wody, że wszystkie pola i wszystkie strumienie

mogą być wypełnione obfitości tych wodach.

42: I będą niszczyć miasta i mury, gór i pagórków, drzew z lasów i traw

łąk i ich ziarna.

43: I pójdą na stale do Babilonu, i będzie ją zniszczyć.

44: Wchodzą one do niej i otoczyć ją; powinny one wylać burzę i cały swój gniew

na nią; wtedy kurz i dym pójdzie do nieba, a wszyscy, którzy się o nią będą zawodzić

nad nią.

45: A ci, którzy przeżyją, będą służyć ci, którzy zniszczyli jej.

46: A ty, Azja, którzy mają udział w Babilonie i blasku chwały jej osoby -

47: Biada wam, nędznikiem! Dla dokonaniu bardziej ją lubię; masz strojny

córki w nierządu zadowolić i chwała w swoich kochanków, którzy zawsze pożądali po ciebie.

48: Masz naśladowany, że nienawistne nierządnicą we wszystkich swych czynach i urządzeń; Dlatego Bóg mówi:

49: "Poślę zła na ciebie, wdowieństwo, ubóstwo, głód, miecz i zarazę, aby położyć

tracić swoje domy i doprowadzić do zniszczenia i śmierci.

50: I chwała swojej uprawnień więdną jak kwiat, gdy unosi się ciepła, który jest wysyłany

na ciebie.

51: zostaje osłabiona jak nieszczęsnej kobiety, która zostaje pobity i rannych, dzięki czemu

Nie można odbierać swoje potężne kochanków.

52: Chciałbym mieć do czynienia z wami tak gwałtownie ", mówi Pan,

53: "Jeśli nie zawsze zabił moich wybranych ludzi, radując i klaszcząc w dłonie i

mówić o śmierci, gdy byłeś pijany?

54: Podstęp się piękno twarzy!

55: Nagrodą nierządnicy jest w swoim łonie, więc otrzymacie swoją zapłatę.

56: Jak to zrobić, aby mój naród wybrany ", mówi Pan", tak Bóg uczyni wam, i odda

cię do przeciwności.

57: Twoje dzieci umrze z głodu, a ty padli od miecza, a miasta wasze będą

wymazane, a wszystkie osoby, które są w otwartym terenie polegną od miecza.

58: A ci, którzy są w górach i wyżynach zginie z głodu, a są one zobowiązane

jeść ich własne ciało w głód chleba i pić własną krew w pragnienie wody.

59: Nieszczęśliwy ponad wszystkimi innymi, powinien przyjść i cierpieć świeże dolegliwości.

60: A jak przechodzą oni zniszczyć nienawistnej miasto i niszczy część swojej ziemi

oraz znieść część swojej świetności, gdy wracają z zdewastowanym Babilonu.

61: I będą w podziale na nich jak ściernisko, a oni będą jak ogień dla ciebie.

62: I będą ciebie i twoich miast, swojej ziemi i swoich gór pożreć; palą

Ogniem wszystkich lasów i swoimi owocnych drzew.

63: Wykonują oni swoje dzieci z dala niewoli, i będą plądrować swoje bogactwo, a zniesienie

chwale Twojego oblicza. "

Rozdział 16

1: Biada wam, Babilonu i Azji! Biada wam, Egipcie i Syrii!

2: Przepasz siebie worem i Włosianka i zawodzić dla swoich dzieci, a lament

im; do zniszczenia jest w zasięgu ręki.

3: Miecz został wysłany na was, a kto jest tam, aby włączyć go z powrotem?

4: Ogień został wysłany na was, a kto jest tam, aby go ugasić?

5: Katastrofy zostały wysłane na was, a kto nie je wygnać?

6: Czy można odpędzić głodny lew w lesie, lub ugasić pożar w ściernisko, kiedy po niego

rozpoczęła się spalić?

7: Czy można cofnąć się strzała przez silny łucznika?

8: Pan Bóg zsyła nieszczęścia, i kto będzie ich przegonić?

9: Ogień będzie wychodzić ze swego gniewu, a kto jest tam, aby go ugasić?

10: On błyskawicy, a kto nie będzie się bać? Będzie grzmieć, a kto nie będzie

przerażony?

11: Pan będzie grozić, a kto nie zostaną całkowicie zniszczone w jego obecności?

12: Ziemia i jej fundamenty quake, morze jest pienił się z głębi, a jego fale

i ryby również są kłopoty w obecności Pana i przed chwałą jego mocy.

13: Na prawej ręce, która wygina łuk jest silny, a jego strzały, że pędy są ostre i

nie zabraknie, gdy zaczną być zastrzelony na krańce świata.

14: Oto nieszczęścia są posłani i nie powracają, dopóki nie przyjdzie na ziemię.

15: Ogień zapłonął, a nie powinno być możliwe, dopóki nie zużywa fundamenty ziemi.

16: Tak jak strzała przez potężnego łucznika nie wraca, więc nieszczęścia, które są wysyłane

na ziemi nie wróci.

17: Biada mi! Niestety dla mnie! Któż mnie wyzwoli w tych dniach?

18: Początek boleści, kiedy nie powinno być dużo rozpaczy; początek

głód, kiedy wielu zginie; początek wojen, gdy uprawnienia są przerażeni;

początek nieszczęść, kiedy wszyscy będą drżeć. Co powinien zrobić w takiej sytuacji, kiedy

nieszczęścia przychodzą?

19: Oto, głód i zaraza, ucisk i cierpienie są wysyłane jako plagi na celu korekty

mężczyzn.

20: Ale za to wszystko nie zmieni się z ich winy, nie zawsze pamiętając z

plagi.

21: Oto przepis będzie tak tanie, że ludzie na ziemi będą sobie wyobrazić, że pokój jest zapewniona

dla nich, a następnie katastrofy powinny wyrastać na Ziemi - miecz, głód i wielkie

zamieszanie.

22: Dla wielu z tych, którzy żyją na ziemi zginą z głodu; i tych, którzy przetrwać

głodu umrze od miecza.

23: A zmarłych zostanie wyrzucony jak gnoju, a nie będzie nikogo, kto by je pocieszyć; dla

Ziemia powinna być pozostawiona pusta, i miasta jego będą zburzone.

24: Nikt nie powinien być pozostawiony do uprawy ziemi lub je siać.

25: Drzewa powinny owocować, i kto będzie je zbierać?

26: winogrona dojrzewają, i kto będzie je deptać? Dla wszystkich miejsc nie będzie wielki

samotność;

27: jeden człowiek będzie długo, aby zobaczyć inny, a nawet usłyszeć jego głos.

28: Albowiem z miasta, dziesięć powinien być pozostawiony; oraz z pola, dwóch, którzy ukryli się w

gęste gaje i szczeliny w skałach.

29: Tak jak w sadzie z oliwek trzy lub cztery oliwki mogą być pozostawione na każdym drzewie,

30: lub gdy winnic są zbierane niektóre klastry mogą być pozostawione przez tych, którzy szukają ostrożnie

poprzez winnicy,

31: tak, w tych dniach trzy lub cztery powinny być pozostawione przez tych, którzy szukają swoich domów z

miecz.

32: A ziemia należy pozostawić opuszczony, a jego pole jest przeznaczone na ostem, a jego drogi, a wszystkie

jego ścieżki powinny rodzić ciernie, ponieważ żadna owca pójdzie wzdłuż nich.

33: Virgins będziecie kwilić, bo nie mają narzeczonych; Kobiety będą opłakiwać, bo

nie mają mężów; ich córki będą opłakiwać, bo nie mają pomocników.

34: Ich narzeczonych zostają zabite w czasie wojny, a ich mężowie zginą z głodu.

35: Słuchaj na te rzeczy, i zrozumieć je, słudzy Pana.

36: Oto słowo Pańskie, otrzyma go; nie uwierzyli, co mówi Pan.

37: Oto klęsk zbliżać, a nie są opóźnione.

38: Tak jak kobiety z dzieckiem, w dziewiątym miesiącu, gdy czas jej dostawy zbliża,

ma wielkie bóle o swoim łonie przez dwie lub trzy godziny wcześniej, a kiedy dziecko przychodzi

dalej z łona, nie będzie opóźnienia chwila,

39: więc katastrofy nie opóźni w najbliższych powrotem na ziemi, a świat będzie jęczeć,

oraz bóle będzie wykorzystać go na każdej stronie.

40: "Słuchajcie słów moich, O moich ludzi; przygotować się do bitwy, a pośród nieszczęść być

jak obcy na Ziemi.

41: Niech ten, który sprzedaje się jak ktoś, kto ucieknie; pozwól mu, że kupuje się jak ktoś, kto straci;

42: pozwól mu, że ma być jak biznes, który nie będzie zarabiał; i pozwolić mu, że buduje

Dom jest jak ktoś, kto nie mieszka w nim;

43: pozwól mu, że sieje się jak ktoś, kto nie będzie czerpać; tak też mu, że śliwki winorośli, jak jeden

który nie będzie zbierał;

44: tych, którzy za mąż, podobnie jak ci, którzy nie mają dzieci; i tych, którzy nie żenią, podobnie jak

tych, którzy są owdowiała.

45: Ponieważ ci, którzy pracy, praca na marne;

46 bo cudzoziemcy będą zbierać ich owoce i plądrować swoje towary i obalić ich domy,

i zabrać swoje dzieci do niewoli; w niewoli i głodu będą płodzić dzieci.

47: Ci, którzy prowadzą działalność, tylko zrobić to zostać splądrowane; Tym bardziej, że dekorują swoje miasta,

ich domy i posiadłości, oraz ich osoby,

48: im bardziej wściekły będę z nich za swoje grzechy ", mówi Pan.

49: Tak jak szanowany i cnotliwy kobieta znosi nierząd,

50: więc sprawiedliwość brzydzić winę, kiedy pokładów siebie, i będą ją oskarżyć

jej twarz, gdy przyjdzie, którzy będą go bronić, która szuka się każdego grzechu na ziemi.

51: Dlatego nie być taka jak ona lub jej prac.

52: Albowiem tylko chwila, a nieprawość zostanie usunięty z ziemi i

sprawiedliwość zapanuje nad nami.

53: Niech nikt nie mówi, że grzesznik nie grzeszyli; Bóg spali węgle ognia na głowie niego

który mówi: "Ja nie zgrzeszyliśmy przed Bogiem i Jego chwały."

54: Oto Pan zna wszystkie dzieła ludzi, ich wyobraźni i ich myśli i

ich sercach.

55: On powiedział: "Niech ziemia być wykonane", i to było robione; "Niech niebiosa być wykonane" i było

zrobiony.

56: Na jego słowa gwiazdy zostały ustalone, a on zna liczbę gwiazd.

57: To jest ten, który przeszukuje głębokie i jego skarby, która mierzy się z morza i jego

zawartość;

58: kto został zamknięty na morze w pośrodku wód, a jego słowa zawiesił

Ziemia nad wodą;

59: który rozprzestrzenił się z nieba jakby łukiem, a założył ją na wodach;

60: kto wprowadził źródła wód na pustyni i baseny na szczytach gór, aby wysłać

rzeki z wysokości do wody ziemi;

61: który ukształtował człowieka i umieścił serce w środku jego ciała, i dał mu oddech i życie

i zrozumienie

62: a duch Boga Wszechmogącego; który stworzył wszystkie rzeczy i wyszukuje ukryte rzeczy

ukrytych miejsc.

63: Na pewno zna swoje wyobrażenia, a co myślisz w waszych sercach! Biada tym, którzy

grzechu i chce ukryć swoje grzechy!

64: Ponieważ Pan będzie ściśle przeanalizować wszystkie swoje prace i dokona publicznego spektaklu

was wszystkich.

65: A kiedy wasze grzechy wyjdzie przed ludźmi, będziecie zawstydzeni; i własne

nieprawości występuje jako swoich oskarżycieli w tym dniu.

66: Co zrobisz? Albo w jaki sposób można ukryć swoje grzechy przed Bogiem i Jego aniołów?

67: Oto Bóg jest sędzią, strach go! Przerwać od swoich grzechów, i zapomnieć twoje winy, nigdy nie

zobowiązać je ponownie; Tak bowiem Bóg doprowadzi cię do przodu i uwolni cię od wszelkiego ucisku.

68: Albowiem płonący gniew wielkiego tłumu rozpalił się nad wami i przekazują one

porwać niektórzy z was i będą cię karmić, co ofiarowano bożkom.

69: A ci, którzy zgodę jeść odbywają się szyderstwem i pogardą, a być zdeptany

pod stopami.

70: Bo w wielu miejscach i w sąsiednich miastach nie powinno być wielkim powstanie przeciwko

tych, którzy boją się Pana.

71: powinny one być jak szaleńców, oszczędzając nikogo, ale grabieży i niszczenia tych, którzy

nadal się boi Pana.

72 albowiem oni niszczyć i plądrować swoje towary i wypędzić ich z domów.

73: Wtedy wypróbowana jakość moich wybrańców będzie oczywistym, jak złoto, który jest badany przez ogień.

74: "Słuchaj, mój wybrańców", mówi Pan. "Oto dzień ucisku są na wyciągnięcie ręki, a ja będę

uwolni cię od nich.

75: Nie bój się lub wątpić, bo Bóg jest twoim przewodnikiem.

76: Wy, którzy przestrzegają moich przykazań i nakazów ", mówi Pan Bóg:" Nie pozwól, aby grzechy

ciągnąć się w dół albo wasze winy przeważają nad tobą. "

77: Biada tym, którzy są dusił przez ich grzechy i ogarnia ich winy, jako pole

jest zapchane zarośla i swojej drodze zasypany z cierni, tak że nikt nie może przejść

przez!

78: jest wyłączona i zrezygnował z przeznaczeniem do spożycia przez ogień.

 

Oryginał po angielsku

 

2 Esdras

from The Holy Bible, Revised Standard Version (also known as 4 Ezra)

Chapter 1

1: The second book of the prophet Ezra the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah, son

of Shallum, son of Zadok, son of Ahitub,

2: son of Ahijah, son of Phinehas, son of Eli, son of Amariah, son of Azariah, son of

Meraioth, son of Arna, son of Uzzi, son of Borith, son of Abishua, son of Phinehas, son of

Eleazar,

3: son of Aaron, of the tribe of Levi, who was a captive in the country of the Medes in the

reign of Artaxerxes, king of the Persians.

4: The word of the Lord came to me, saying,

5: “Go and declare to my people their evil deeds, and to their children the iniquities which

they have committed against me, so that they may tell their children’s children

6: that the sins of their parents have increased in them, for they have forgotten me and have

offered sacrifices to strange gods.

7: Was it not I who brought them out of the land of Egypt, out of the house of bondage? But

they have angered me and despised my counsels.

8: Pull out the hair of your head and hurl all evils upon them, for they have not obeyed my

law -- they are a rebellious people.

9: How long shall I endure them, on whom I have bestowed such great benefits?

10: For their sake I have overthrown many kings: I struck down Pharaoh with his servants,

and all his army.

11: I have destroyed all nations before them, and scattered in the east the people of two

provinces, Tyre and Sidon; I have slain all their enemies.

12: “But speak to them and say, Thus says the Lord:

13: Surely it was I who brought you through the sea, and made safe highways for you where

there was no road; I gave you Moses as leader and Aaron as priest;

14: I provided light for you from a pillar of fire, and did great wonders among you. Yet you

have forgotten me, says the Lord.

15: “Thus says the Lord Almighty: The quails were a sign to you; I gave you camps for your

protection, and in them you complained.

16: You have not exulted in my name at the destruction of your enemies, but to this day you

still complain.

17: Where are the benefits which I bestowed on you? When you were hungry and thirsty in

the wilderness, did you not cry out to me,

18: saying, `Why hast thou led us into this wilderness to kill us? It would have been better for

us to serve the Egyptians than to die in this wilderness.’

19: I pitied your groanings and gave you manna for food; you ate the bread of angels.

20: When you were thirsty, did I not cleave the rock so that waters flowed in abundance?

Because of the heat I covered you with the leaves of trees.

21: I divided fertile lands among you; I drove out the Canaanites, the Perizzites, and the

Philistines before you. What more can I do for you? says the Lord.

22: Thus says the Lord Almighty: When you were in the wilderness, at the bitter stream,

thirsty and blaspheming my name,

23: I did not send fire upon you for your blasphemies, but threw a tree into the water and

made the stream sweet.

24: “What shall I do to you, O Jacob? You would not obey me, O Judah. I will turn to other

nations and will give them my name, that they may keep my statutes.

25: Because you have forsaken me, I also will forsake you. When you beg mercy of me, I will

show you no mercy.

26: When you call upon me, I will not listen to you; for you have defiled your hands with

blood, and your feet are swift to commit murder.

27: It is not as though you had forsaken me; you have forsaken yourselves, says the Lord.

28: “Thus says the Lord Almighty: Have I not entreated you as a father entreats his sons or a

mother her daughters or a nurse her children,

29: that you should be my people and I should be your God, and that you should be my sons

and I should be your father?

30: I gathered you as a hen gathers her brood under her wings. But now, what shall I do to

you? I will cast you out from my presence.

31: When you offer oblations to me, I will turn my face from you; for I have rejected your

feast days, and new moons, and circumcisions of the flesh.

32: I sent to you my servants the prophets, but you have taken and slain them and torn their

bodies in pieces; their blood I will require of you, says the Lord.

33: “Thus says the Lord Almighty: Your house is desolate; I will drive you out as the wind

drives straw;

34: and your sons will have no children, because with you they have neglected my

commandment and have done what is evil in my sight.

35: I will give your houses to a people that will come, who without having heard me will

believe. Those to whom I have shown no signs will do what I have commanded.

36: They have seen no prophets, yet will recall their former state.

37: I call to witness the gratitude of the people that is to come, whose children rejoice with

gladness; though they do not see me with bodily eyes, yet with the spirit they will believe the

things I have said.

38: “And now, father, look with pride and see the people coming from the east;

39: to them I will give as leaders Abraham, Isaac, and Jacob and Hosea and Amos and Micah

and Joel and Obadiah and Jonah

40: and Nahum and Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi, who is also called

the messenger of the Lord.

Chapter 2

1: “Thus says the Lord: I brought this people out of bondage, and I gave them commandments

through my servants the prophets; but they would not listen to them, and made my counsels void.

2: The mother who bore them says to them, `Go, my children, because I am a widow and

forsaken.

3: I brought you up with gladness; but with mourning and sorrow I have lost you, because you

have sinned before the Lord God and have done what is evil in my sight.

4: But now what can I do for you? For I am a widow and forsaken. Go, my children, and ask

for mercy from the Lord.’

5: I call upon you, father, as a witness in addition to the mother of the children, because they

would not keep my covenant,

6: that you may bring confusion upon them and bring their mother to ruin, so that they may

have no offspring.

7: Let them be scattered among the nations, let their names be blotted out from the earth,

because they have despised my covenant.

8: “Woe to you, Assyria, who conceal the unrighteous in your midst! O wicked nation,

remember what I did to Sodom and Gomorrah,

9: whose land lies in lumps of pitch and heaps of ashes. So will I do to those who have not

listened to me, says the Lord Almighty.”

10: Thus says the Lord to Ezra: “Tell my people that I will give them the kingdom of

Jerusalem, which I was going to give to Israel.

11: Moreover, I will take back to myself their glory, and will give to these others the

everlasting habitations, which I had prepared for Israel.

12: The tree of life shall give them fragrant perfume, and they shall neither toil nor become

weary.

13: Ask and you will receive; pray that your days may be few, that they may be shortened.

The kingdom is already prepared for you; watch!

14: Call, O call heaven and earth to witness, for I left out evil and created good, because I

live, says the Lord.

15: “Mother, embrace your sons; bring them up with gladness, as does the dove; establish

their feet, because I have chosen you, says the Lord.

16: And I will raise up the dead from their places, and will bring them out from their tombs,

because I recognize my name in them.

17: Do not fear, mother of sons, for I have chosen you, says the Lord.

18: I will send you help, my servants Isaiah and Jeremiah. According to their counsel I have

consecrated and prepared for you twelve trees loaded with various fruits,

19: and the same number of springs flowing with milk and honey, and seven mighty

mountains on which roses and lilies grow; by these I will fill your children with joy.

20: Guard the rights of the widow, secure justice for the fatherless, give to the needy, defend

the orphan, clothe the naked,

21: care for the injured and the weak, do not ridicule a lame man, protect the maimed, and let

the blind man have a vision of my splendor.

22: Protect the old and the young within your walls;

23: When you find any who are dead, commit them to the grave and mark it, and I will give

you the first place in my resurrection.

24: Pause and be quiet, my people, because your rest will come.

25: Good nurse, nourish your sons, and strengthen their feet.

26: Not one of the servants whom I have given you will perish, for I will require them from

among your number.

27: Do not be anxious, for when the day of tribulation and anguish comes, others shall weep

and be sorrowful, but you shall rejoice and have abundance.

28: The nations shall envy you but they shall not be able to do anything against you, says the

Lord.

29: My hands will cover you, that your sons may not see Gehenna.

30: Rejoice, O mother, with your sons, because I will deliver you, says the Lord.

31: Remember your sons that sleep, because I will bring them out of the hiding places of the

earth, and will show mercy to them; for I am merciful, says the Lord Almighty.

32: Embrace your children until I come, and proclaim mercy to them; because my springs run

over, and my grace will not fail.”

33: I, Ezra, received a command from the Lord on Mount Horeb to go to Israel. When I came

to them they rejected me and refused the Lord’s commandment.

34: Therefore I say to you, O nations that hear and understand, “Await your shepherd; he will

give you everlasting rest, because he who will come at the end of the age is close at hand.

35: Be ready for the rewards of the kingdom, because the eternal light will shine upon you for

evermore.

36: Flee from the shadow of this age, receive the joy of your glory; I publicly call on my

Savior to witness.

37: Receive what the Lord has entrusted to you and be joyful, giving thanks to him who has

called you to heavenly kingdoms.

38: Rise and stand, and see at the feast of the Lord the number of those who have been sealed.

39: Those who have departed from the shadow of this age have received glorious garments

from the Lord.

40: Take again your full number, O Zion, and conclude the list of your people who are

clothed in white, who have fulfilled the law of the Lord.

41: The number of your children, whom you desired, is full; beseech the Lord’s power that

your people, who have been called from the beginning, may be made holy.”

42: I, Ezra, saw on Mount Zion a great multitude, which I could not number, and they all

were praising the Lord with songs.

43: In their midst was a young man of great stature, taller than any of the others, and on the

head of each of them he placed a crown, but he was more exalted than they. And I was held

spellbound.

44: Then I asked an angel, “Who are these, my lord?”

45: He answered and said to me, “These are they who have put off mortal clothing and have

put on the immortal, and they have confessed the name of God; now they are being crowned, and

receive palms.”

46: Then I said to the angel, “Who is that young man who places crowns on them and puts

palms in their hands?”

47: He answered and said to me, “He is the Son of God, whom they confessed in the world.”

So I began to praise those who had stood valiantly for the name of the Lord.

48: Then the angel said to me, “Go, tell my people how great and many are the wonders of

the Lord God which you have seen.”

Chapter 3

1: In the thirtieth year after the destruction of our city, I Salathiel, who am also called Ezra,

was in Babylon. I was troubled as I lay on my bed, and my thoughts welled up in my heart,

2: because I saw the desolation of Zion and the wealth of those who lived in Babylon.

3: My spirit was greatly agitated, and I began to speak anxious words to the Most High, and

said,

4: “O sovereign Lord, didst thou not speak at the beginning when thou didst form the earth --

and that without help -- and didst command the dust

5: and it gave thee Adam, a lifeless body? Yet he was the workmanship of thy hands, and thou

didst breathe into him the breath of life, and he was made alive in thy presence.

6: And thou didst lead him into the garden which thy right hand had planted before the earth

appeared.

7: And thou didst lay upon him one commandment of thine; but he transgressed it, and

immediately thou didst appoint death for him and for his descendants. From him there sprang

nations and tribes, peoples and clans without number.

8: And every nation walked after its own will and did ungodly things before thee and scorned

thee, and thou didst not hinder them.

9: But again, in its time thou didst bring the flood upon the inhabitants of the world and

destroy them.

10: And the same fate befell them: as death came upon Adam, so the flood upon them.

11: But thou didst leave one of them, Noah with his household, and all the righteous who

have descended from him.

12: “When those who dwelt on earth began to multiply, they produced children and peoples

and many nations, and again they began to be more ungodly than were their ancestors.

13: And when they were committing iniquity before thee, thou didst choose for thyself one of

them, whose name was Abraham;

14: and thou didst love him, and to him only didst thou reveal the end of the times, secretly by

night.

15: Thou didst make with him an everlasting covenant, and promise him that thou wouldst

never forsake his descendants; and thou gavest to him Isaac, and to Isaac thou gavest Jacob and

Esau.

16: And thou didst set apart Jacob for thyself, but Esau thou didst reject; and Jacob became a

great multitude.

17: And when thou didst lead his descendants out of Egypt, thou didst bring them to Mount

Sinai.

18: Thou didst bend down the heavens and shake the earth, and move the world, and make

the depths to tremble, and trouble the times.

19: And thy glory passed through the four gates of fire and earthquake and wind and ice, to

give the law to the descendants of Jacob, and thy commandment to the posterity of Israel.

20: “Yet thou didst not take away from them their evil heart, so that thy law might bring forth

fruit in them.

21: For the first Adam, burdened with an evil heart, transgressed and was overcome, as were

also all who were descended from him.

22: Thus the disease became permanent; the law was in the people’s heart along with the evil

root, but what was good departed, and the evil remained.

23: So the times passed and the years were completed, and thou didst raise up for thyself a

servant, named David.

24: And thou didst command him to build a city for thy name, and in it to offer thee oblations

from what is thine.

25: This was done for many years; but the inhabitants of the city transgressed,

26: in everything doing as Adam and all his descendants had done, for they also had the evil

heart.

27: So thou didst deliver the city into the hands of thy enemies.

28: “Then I said in my heart, Are the deeds of those who inhabit Babylon any better? Is that

why she has gained dominion over Zion?

29: For when I came here I saw ungodly deeds without number, and my soul has seen many

sinners during these thirty years. And my heart failed me,

30: for I have seen how thou dost endure those who sin, and hast spared those who act

wickedly, and hast destroyed thy people, and hast preserved thy enemies,

31: and hast not shown to any one how thy way may be comprehended. Are the deeds of

Babylon better than those of Zion?

32: Or has another nation known thee besides Israel? Or what tribes have so believed thy

covenants as these tribes of Jacob?

33: Yet their reward has not appeared and their labor has borne no fruit. For I have traveled

widely among the nations and have seen that they abound in wealth, though they are unmindful

of thy commandments.

34: Now therefore weigh in a balance our iniquities and those of the inhabitants of the world;

and so it will be found which way the turn of the scale will incline.

35: When have the inhabitants of the earth not sinned in thy sight? Or what nation has kept

thy commandments so well?

36: Thou mayest indeed find individual men who have kept thy commandments, but nations

thou wilt not find.”

Chapter 4

1: Then the angel that had been sent to me, whose name was Uriel, answered

2: and said to me, “Your understanding has utterly failed regarding this world, and do you

think you can comprehend the way of the Most High?”

3: Then I said, “Yes, my lord.” And he replied to me, “I have been sent to show you three

ways, and to put before you three problems.

4: If you can solve one of them for me, I also will show you the way you desire to see, and

will teach you why the heart is evil.”

5: I said, “Speak on, my lord.” And he said to me, “Go, weigh for me the weight of fire, or

measure for me a measure of wind, or call back for me the day that is past.”

6: I answered and said, “Who of those that have been born can do this, that you ask me

concerning these things?”

7: And he said to me, “If I had asked you, `How many dwellings are in the heart of the sea, or

how many streams are at the source of the deep, or how many streams are above the firmament,

or which are the exits of hell, or which are the entrances of paradise?’

8: Perhaps you would have said to me, `I never went down into the deep, nor as yet into hell,

neither did I ever ascend into heaven.’

9: But now I have asked you only about fire and wind and the day, things through which you

have passed and without which you cannot exist, and you have given me no answer about them!”

10: And he said to me, “You cannot understand the things with which you have grown up;

11: how then can your mind comprehend the way of the Most High? And how can one who is

already worn out by the corrupt world understand incorruption?” When I heard this, I fell on my

face

12: and said to him, “It would be better for us not to be here than to come here and live in

ungodliness, and to suffer and not understand why.”

13: He answered me and said, “I went into a forest of trees of the plain, and they made a plan

14: and said, `Come, let us go and make war against the sea, that it may recede before us, and

that we may make for ourselves more forests.’

15: And in like manner the waves of the sea also made a plan and said, `Come, let us go up

and subdue the forest of the plain so that there also we may gain more territory for ourselves.’

16: But the plan of the forest was in vain, for the fire came and consumed it;

17: likewise also the plan of the waves of the sea, for the sand stood firm and stopped them.

18: If now you were a judge between them, which would you undertake to justify, and which

to condemn?”

19: I answered and said, “Each has made a foolish plan, for the land is assigned to the forest,

and to the sea is assigned a place to carry its waves.”

20: He answered me and said, “You have judged rightly, but why have you not judged so in

your own case?

21: For as the land is assigned to the forest and the sea to its waves, so also those who dwell

upon earth can understand only what is on the earth, and he who is above the heavens can

understand what is above the height of the heavens.”

22: Then I answered and said, “I beseech you, my lord, why have I been endowed with the

power of understanding?

23: For I did not wish to inquire about the ways above, but about those things which we daily

experience: why Israel has been given over to the Gentiles as a reproach; why the people whom

you loved has been given over to godless tribes, and the law of our fathers has been made of no

effect and the written covenants no longer exist;

24: and why we pass from the world like locusts, and our life is like a mist, and we are not

worthy to obtain mercy.

25: But what will he do for his name, by which we are called? It is about these things that I

have asked.”

26: He answered me and said, “If you are alive, you will see, and if you live long, you will

often marvel, because the age is hastening swiftly to its end.

27: For it will not be able to bring the things that have been promised to the righteous in their

appointed times, because this age is full of sadness and infirmities.

28: For the evil about which you ask me has been sown, but the harvest of it has not yet come.

29: If therefore that which has been sown is not reaped, and if the place where the evil has

been sown does not pass away, the field where the good has been sown will not come.

30: For a grain of evil seed was sown in Adam’s heart from the beginning, and how much

ungodliness it has produced until now, and will produce until the time of threshing comes!

31: Consider now for yourself how much fruit of ungodliness a grain of evil seed has

produced.

32: When heads of grain without number are sown, how great a threshing floor they will fill!”

33: Then I answered and said, “How long and when will these things be? Why are our years

few and evil?”

34: He answered me and said, “You do not hasten faster than the Most High, for your haste is

for yourself, but the Highest hastens on behalf of many.

35: Did not the souls of the righteous in their chambers ask about these matters, saying, `How

long are we to remain here? And when will come the harvest of our reward?

36: And Jeremiel the archangel answered them and said, `When the number of those like

yourselves is completed; for he has weighed the age in the balance,

37: and measured the times by measure, and numbered the times by number; and he will not

move or arouse them until that measure is fulfilled.’”

38: Then I answered and said, “O sovereign Lord, but all of us also are full of ungodliness.

39: And it is perhaps on account of us that the time of threshing is delayed for the righteous --

on account of the sins of those who dwell on earth.”

40: He answered me and said, “Go and ask a woman who is with child if, when her nine

months have been completed, her womb can keep the child within her any longer.”

41: And I said, “No, lord, it cannot.” And he said to me, “In Hades the chambers of the souls

are like the womb.

42: For just as a woman who is in travail makes haste to escape the pangs of birth, so also do

these places hasten to give back those things that were committed to them from the beginning.

43: Then the things that you desire to see will be disclosed to you.”

44: I answered and said, “If I have found favor in your sight, and if it is possible, and if I am

worthy,

45: show me this also: whether more time is to come than has passed, or whether for us the

greater part has gone by.

46: For I know what has gone by, but I do not know what is to come.”

47: And he said to me, “Stand at my right side, and I will show you the interpretation of a

parable.”

48: So I stood and looked, and behold, a flaming furnace passed by before me, and when the

flame had gone by I looked, and behold, the smoke remained.

49: And after this a cloud full of water passed before me and poured down a heavy and

violent rain, and when the rainstorm had passed, drops remained in the cloud.

50: And he said to me, “Consider it for yourself; for as the rain is more than the drops, and

the fire is greater than the smoke, so the quantity that passed was far greater; but drops and

smoke remained.”

51: Then I prayed and said, “Do you think that I shall live until those days? Or who will be

alive in those days?”

52: He answered me and said, “Concerning the signs about which you ask me, I can tell you

in part; but I was not sent to tell you concerning your life, for I do not know.

Chapter 5

1: “Now concerning the signs: behold, the days are coming when those who dwell on earth

shall be seized with great terror, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be

barren of faith.

2: And unrighteousness shall be increased beyond what you yourself see, and beyond what

you heard of formerly.

3: And the land which you now see ruling shall be waste and untrodden, and men shall see it

desolate.

4: But if the Most High grants that you live, you shall see it thrown into confusion after the

third period; and the sun shall suddenly shine forth at night, and the moon during the day.

5: Blood shall drip from wood, and the stone shall utter its voice; the peoples shall be

troubled, and the stars shall fall.

6: And one shall reign whom those who dwell on earth do not expect, and the birds shall fly

away together;

7: and the sea of Sodom shall cast up fish; and one whom the many do not know shall make

his voice heard by night, and all shall hear his voice.

8: There shall be chaos also in many places, and fire shall often break out, and the wild beasts

shall roam beyond their haunts,

and menstruous women shall bring forth monsters.

9: And salt waters shall be found in the sweet, and all friends shall conquer one another; then

shall reason hide itself, and wisdom shall withdraw into its chamber,

10: and it shall be sought by many but shall not be found, and unrighteousness and unrestraint

shall increase on earth.

11: And one country shall ask its neighbor, `Has righteousness, or any one who does right,

passed through you?’ And it will answer, `No.’

12: And at that time men shall hope but not obtain; they shall labor but their ways shall not

prosper.

13: These are the signs which I am permitted to tell you, and if you pray again, and weep as

you do now, and fast for seven days, you shall hear yet greater things than these.”

14: Then I awoke, and my body shuddered violently, and my soul was so troubled that it

fainted.

15: But the angel who had come and talked with me held me and strengthened me and set me

on my feet.

16: Now on the second night Phaltiel, a chief of the people, came to me and said, “Where

have you been? And why is your face sad?

17: Or do you not know that Israel has been entrusted to you in the land of their exile?

18: Rise therefore and eat some bread, so that you may not forsake us, like a shepherd who

leaves his flock in the power of cruel wolves.”

19: Then I said to him, “Depart from me and do not come near me for seven days, and then

you may come to me.” He heard what I said and left me.

20: So I fasted seven days, mourning and weeping, as Uriel the angel had commanded me.

21: And after seven days the thoughts of my heart were very grievous to me again.

22: Then my soul recovered the spirit of understanding, and I began once more to speak

words in the presence of the Most High.

23: And I said, “O sovereign Lord, from every forest of the earth and from all its trees thou

hast chosen one vine,

24: and from all the lands of the world thou hast chosen for thyself one region, and from all

the flowers of the world thou hast chosen for thyself one lily,

25: and from all the depths of the sea thou hast filled for thyself one river, and from all the

cities that have been built thou hast consecrated Zion for thyself,

26: and from all the birds that have been created thou hast named for thyself one dove, and

from all the flocks that have been made thou hast provided for thyself one sheep,

27: and from all the multitude of peoples thou hast gotten for thyself one people; and to this

people, whom thou hast loved, thou hast given the law which is approved by all.

28: And now, O Lord, why hast thou given over the one to the many, and dishonored the one

root beyond the others, and scattered thine only one among the many?

29: And those who opposed thy promises have trodden down those who believed thy

covenants.

30: If thou dost really hate thy people, they should be punished at thy own hands.”

31: When I had spoken these words, the angel who had come to me on a previous night was

sent to me,

32: and he said to me, “Listen to me, and I will instruct you; pay attention to me, and I will

tell you more.”

33: And I said, “Speak, my lord.” And he said to me, “Are you greatly disturbed in mind over

Israel? Or do you love him more than his Maker does?”

34: And I said, “No, my lord, but because of my grief I have spoken; for every hour I suffer

agonies of heart, while I strive to understand the way of the Most High and to search out part of

his judgment.”

35: And he said to me, “You cannot.” And I said, “Why not, my lord? Why then was I born?

Or why did not my mother’s womb become my grave, that I might not see the travail of Jacob

and the exhaustion of the people of Israel?”

36: He said to me, “Count up for me those who have not yet come, and gather for me the

scattered raindrops, and make the withered flowers bloom again for me;

37: open for me the closed chambers, and bring forth for me the winds shut up in them, or

show me the picture of a voice; and then I will explain to you the travail that you ask to

understand.”

38: And I said, “O sovereign Lord, who is able to know these things except he whose

dwelling is not with men?

39: As for me, I am without wisdom, and how can I speak concerning the things which thou

hast asked me?”

40: He said to me, “Just as you cannot do one of the things that were mentioned, so you

cannot discover my judgment, or the goal of the love that I have promised my people.”

41: And I said, “Yet behold, O Lord, thou dost have charge of those who are alive at the end,

but what will those do who were before us, or we, or those who come after us?”

42: He said to me, “I shall liken my judgment to a circle; just as for those who are last there is

no slowness, so for those who are first there is no haste.”

43: Then I answered and said, “Couldst thou not have created at one time those who have

been and those who are and those who will be, that thou mightest show thy judgment the

sooner?”

44: He replied to me and said, “The creation cannot make more haste than the Creator,

neither can the world hold at one time those who have been created in it.”

45: And I said, “How hast thou said to thy servant that thou wilt certainly give life at one time

to thy creation? If therefore all creatures will live at one time and the creation will sustain them,

it might even now be able to support all of them present at one time.”

46: He said to me, “Ask a woman’s womb, and say to it, `If you bear ten children, why one

after another?’ Request it therefore to produce ten at one time.”

47: I said, “Of course it cannot, but only each in its own time.”

48: He said to me, “Even so have I given the womb of the earth to those who from time to

time are sown in it.

49: For as an infant does not bring forth, and a woman who has become old does not bring

forth any longer, so have I organized the world which I created.”

50: Then I inquired and said, “Since thou hast now given me the opportunity, let me speak

before thee. Is our mother, of whom thou hast told me, still young? Or is she now approaching

old age?”

51: He replied to me, “Ask a woman who bears children, and she will tell you.

52: Say to her, “Why are those whom you have borne recently not like those whom you bore

before, but smaller in stature?’

53: And she herself will answer you, `Those born in the strength of youth are different from

those born during the time of old age, when the womb is failing.’

54: Therefore you also should consider that you and your contemporaries are smaller in

stature than those who were before you,

55: and those who come after you will be smaller than you, as born of a creation which

already is aging and passing the strength of youth.”

56: And I said, “O Lord, I beseech thee, if I have found favor in thy sight, show thy servant

through whom thou dost visit thy creation.”

Chapter 6

1: And he said to me, “At the beginning of the circle of the earth, before the portals of the

world were in place, and before the assembled winds blew,

2: and before the rumblings of thunder sounded, and before the flashes of lightning shone,

and before the foundations of paradise were laid,

3: and before the beautiful flowers were seen, and before the powers of movement were

established, and before the innumerable hosts of angels were gathered together,

4: and before the heights of the air were lifted up, and before the measures of the firmaments

were named, and before the footstool of Zion was established,

5: and before the present years were reckoned; and before the imaginations of those who now

sin were estranged, and before those who stored up treasures of faith were sealed --

6: then I planned these things, and they were made through me and not through another, just

as the end shall come through me and not through another.”

7: And I answered and said, “What will be the dividing of the times? Or when will be the end

of the first age and the beginning of the age that follows?”

8: He said to me, “From Abraham to Isaac, because from him were born Jacob and Esau, for

Jacob’s hand held Esau’s heel from the beginning.

9: For Esau is the end of this age, and Jacob is the beginning of the age that follows.

10: For the beginning of a man is his hand, and the end of a man is his heel; between the heel

and the hand seek for nothing else, Ezra!”

11: I answered and said, “O sovereign Lord, if I have found favor in thy sight,

12: show thy servant the end of thy signs which thou didst show me in part on a previous

night.”

13: He answered and said to me, “Rise to your feet and you will hear a full, resounding voice.

14: And if the place where you are standing is greatly shaken

15: while the voice is speaking, do not be terrified; because the word concerns the end, and

the foundations of the earth will understand

16: that the speech concerns them. They will tremble and be shaken, for they know that their

end must be changed.”

17: When I heard this, I rose to my feet and listened, and behold, a voice was speaking, and

its sound was like the sound of many waters.

18: And it said, “Behold, the days are coming, and it shall be that when I draw near to visit

the inhabitants of the earth,

19: and when I require from the doers of iniquity the penalty of their iniquity, and when the

humiliation of Zion is complete,

20: and when the seal is placed upon the age which is about to pass away, then I will show

these signs: the books shall be opened before the firmament, and all shall see it together.

21: Infants a year old shall speak with their voices, and women with child shall give birth to

premature children at three and four months, and these shall live and dance.

22: Sown places shall suddenly appear unsown, and full storehouses shall suddenly be found

to be empty;

23: and the trumpet shall sound aloud, and when all hear it, they shall suddenly be terrified.

24: At that time friends shall make war on friends like enemies, and the earth and those who

inhabit it shall be terrified, and the springs of the fountains shall stand still, so that for three

hours they shall not flow.

25: “And it shall be that whoever remains after all that I have foretold to you shall himself be

saved and shall see my salvation and the end of my world.

26: And they shall see the men who were taken up, who from their birth have not tasted

death; and the heart of the earth’s inhabitants shall be changed and converted to a different spirit.

27: For evil shall be blotted out, and deceit shall be quenched;

28: faithfulness shall flourish, and corruption shall be overcome, and the truth, which has

been so long without fruit, shall be revealed.”

29: While he spoke to me, behold, little by little the place where I was standing began to rock

to and fro.

30: And he said to me, “I have come to show you these things this night.

31: If therefore you will pray again and fast again for seven days, I will again declare to you

greater things than these,

32: because your voice has surely been heard before the Most High; for the Mighty One has

seen your uprightness and has also observed the purity which you have maintained from your

youth.

33: Therefore he sent me to show you all these things, and to say to you: `Believe and do not

be afraid!

34: Do not be quick to think vain thoughts concerning the former times, lest you be hasty

concerning the last times.’”

35: Now after this I wept again and fasted seven days as before, in order to complete the three

weeks as I had been told.

36: And on the eighth night my heart was troubled within me again, and I began to speak in

the presence of the Most High.

37: For my spirit was greatly aroused, and my soul was in distress.

38: I said, “O Lord, thou didst speak at the beginning of creation, and didst say on the first

day, `Let heaven and earth be made,’ and thy word accomplished the work.

39: And then the Spirit was hovering, and darkness and silence embraced everything; the

sound of man’s voice was not yet there.

40: Then thou didst command that a ray of light be brought forth from thy treasuries, so that

thy works might then appear.

41: “Again, on the second day, thou didst create the spirit of the firmament, and didst

command him to divide and separate the waters, that one part might move upward and the other

part remain beneath.

42: “On the third day thou didst command the waters to be gathered together in the seventh

part of the earth; six parts thou didst dry up and keep so that some of them might be planted and

cultivated and be of service before thee.

43: For thy word went forth, and at once the work was done.

44: For immediately fruit came forth in endless abundance and of varied appeal to the taste;

and flowers of inimitable color; and odors of inexpressible fragrance. These were made on the

third day.

45: “On the fourth day thou didst command the brightness of the sun, the light of the moon,

and the arrangement of the stars to come into being;

46: and thou didst command them to serve man, who was about to be formed.

47: “On the fifth day thou didst command the seventh part, where the water had been

gathered together, to bring forth living creatures, birds, and fishes; and so it was done.

48: The dumb and lifeless water produced living creatures, as it was commanded, that

therefore the nations might declare thy wondrous works.

49: “Then thou didst keep in existence two living creatures; the name of one thou didst call

Behemoth and the name of the other Leviathan.

50: And thou didst separate one from the other, for the seventh part where the water had been

gathered together could not hold them both.

51: And thou didst give Behemoth one of the parts which had been dried up on the third day,

to live in it, where there are a thousand mountains;

52: but to Leviathan thou didst give the seventh part, the watery part; and thou hast kept them

to be eaten by whom thou wilt, and when thou wilt.

53: “On the sixth day thou didst command the earth to bring forth before thee cattle, beasts,

and creeping things;

54: and over these thou didst place Adam, as ruler over all the works which thou hadst made;

and from him we have all come, the people whom thou hast chosen.

55: “All this I have spoken before thee, O Lord, because thou hast said that it was for us that

thou didst create this world.

56: As for the other nations which have descended from Adam, thou hast said that they are

nothing, and that they are like spittle, and thou hast compared their abundance to a drop from a

bucket.

57: And now, O Lord, behold, these nations, which are reputed as nothing, domineer over us

and devour us.

58: But we thy people, whom thou hast called thy first-born, only begotten, zealous for thee,

and most dear, have been given into their hands.

59: If the world has indeed been created for us, why do we not possess our world as an

inheritance? How long will this be so?”

Chapter 7

1: When I had finished speaking these words, the angel who had been sent to me on the

former nights was sent to me again,

2: and he said to me, “Rise, Ezra, and listen to the words that I have come to speak to you.”

3: I said, “Speak, my lord.” And he said to me, “There is a sea set in a wide expanse so that it

is broad and vast,

4: but it has an entrance set in a narrow place, so that it is like a river.

5: If any one, then, wishes to reach the sea, to look at it or to navigate it, how can he come to

the broad part unless he passes through the narrow part?

6: Another example: There is a city built and set on a plain, and it is full of all good things;

7: but the entrance to it is narrow and set in a precipitous place, so that there is fire on the

right hand and deep water on the left;

8: and there is only one path lying between them, that is, between the fire and the water, so

that only one man can walk upon that path.

9: If now that city is given to a man for an inheritance, how will the heir receive his

inheritance unless he passes through the danger set before him?”

10: I said, “He cannot, lord.” And he said to me, “So also is Israel’s portion.

11: For I made the world for their sake, and when Adam transgressed my statutes, what had

been made was judged.

12: And so the entrances of this world were made narrow and sorrowful and toilsome; they

are few and evil, full of dangers and involved in great hardships.

13: But the entrances of the greater world are broad and safe, and really yield the fruit of

immortality.

14: Therefore unless the living pass through the difficult and vain experiences, they can never

receive those things that have been reserved for them.

15: But now why are you disturbed, seeing that you are to perish? And why are you moved,

seeing that you are mortal?

16: And why have you not considered in your mind what is to come, rather than what is now

present?”

17: Then I answered and said, “O sovereign Lord, behold, thou hast ordained in thy law that

the righteous shall inherit these things, but that the ungodly shall perish.

18: The righteous therefore can endure difficult circumstances while hoping for easier ones;

but those who have done wickedly have suffered the difficult circumstances and will not see the

easier ones.”

19: And he said to me, “You are not a better judge than God, or wiser than the Most High!

20: Let many perish who are now living, rather than that the law of God which is set before

them be disregarded!

21: For God strictly commanded those who came into the world, when they came, what they

should do to live, and what they should observe to avoid punishment.

22: Nevertheless they were not obedient, and spoke against him; they devised for themselves

vain thoughts,

23: and proposed to themselves wicked frauds; they even declared that the Most High does

not exist, and they ignored his ways!

24: They scorned his law, and denied his covenants; they have been unfaithful to his statutes,

and have not performed his works.

25: “Therefore, Ezra, empty things are for the empty, and full things are for the full.

26: For behold, the time will come, when the signs which I have foretold to you will come to

pass, that the city which now is not seen shall appear, and the land which now is hidden shall be

disclosed.

27: And every one who has been delivered from the evils that I have foretold shall see my

wonders.

28: For my son the Messiah shall be revealed with those who are with him, and those who

remain shall rejoice four hundred years.

29: And after these years my son the Messiah shall die, and all who draw human breath.

30: And the world shall be turned back to primeval silence for seven days, as it was at the first

beginnings; so that no one shall be left.

31: And after seven days the world, which is not yet awake, shall be roused, and that which is

corruptible shall perish.

32: And the earth shall give up those who are asleep in it, and the dust those who dwell

silently in it; and the chambers shall give up the souls which have been committed to them.

33: And the Most High shall be revealed upon the seat of judgment, and compassion shall

pass away, and patience shall be withdrawn;

34: but only judgment shall remain, truth shall stand, and faithfulness shall grow strong.

35: And recompense shall follow, and the reward shall be manifested; righteous deeds shall

awake, and unrighteous deeds shall not sleep.

36: Then the pit of torment shall appear, and opposite it shall be the place of rest; and the

furnace of hell shall be disclosed, and opposite it the paradise of delight.

37: Then the Most High will say to the nations that have been raised from the dead, `Look

now, and understand whom you have denied, whom you have not served, whose commandments

you have despised!

38: Look on this side and on that; here are delight and rest, and there are fire and torments!’

Thus he will speak to them on the day of judgment --

39: a day that has no sun or moon or stars,

40: or cloud or thunder or lightning or wind or water or air, or darkness or evening or

morning,

41: or summer or spring or heat or winter or frost or cold or hail or rain or dew,

42: or noon or night, or dawn or shining or brightness or light, but only the splendor of the

glory of the Most High, by which all shall see what has been determined for them.

43: For it will last for about a week of years.

44: This is my judgment and its prescribed order; and to you alone have I shown these

things.”

45: I answered and said, “O sovereign Lord, I said then and I say now: Blessed are those who

are alive and keep thy commandments!

46: But what of those for whom I prayed? For who among the living is there that has not

sinned, or who among men that has not transgressed thy covenant?

47: And now I see that the world to come will bring delight to few, but torments to many.

48: For an evil heart has grown up in us, which has alienated us from God, and has brought us

into corruption and the ways of death, and has shown us the paths of perdition and removed us

far from life -- and that not just a few of us but almost all who have been created!”

49: He answered me and said, “Listen to me, Ezra, and I will instruct you, and will admonish

you yet again.

50: For this reason the Most High has made not one world but two.

51: For whereas you have said that the righteous are not many but few, while the ungodly

abound, hear the explanation for this.

52: “If you have just a few precious stones, will you add to them lead and clay?”

53: I said, “Lord, how could that be?”

54: And he said to me, “Not only that, but ask the earth and she will tell you; defer to her, and

she will declare it to you.

55: Say to her, `You produce gold and silver and brass, and also iron and lead and clay;

56: but silver is more abundant than gold, and brass than silver, and iron than brass, and lead

than iron, and clay than lead.’

57: Judge therefore which things are precious and desirable, those that are abundant or those

that are rare?”

58: I said, “O sovereign Lord, what is plentiful is of less worth, for what is more rare is more

precious.”

59: He answered me and said, “Weigh within yourself what you have thought, for he who has

what is hard to get rejoices more than he who has what is plentiful.

60: So also will be the judgment which I have promised; for I will rejoice over the few who

shall be saved, because it is they who have made my glory to prevail now, and through them my

name has now been honored.

61: And I will not grieve over the multitude of those who perish; for it is they who are now

like a mist, and are similar to a flame and smoke -- they are set on fire and burn hotly, and are

extinguished.”

62: I replied and said, “O earth, what have you brought forth, if the mind is made out of the

dust like the other created things!

63: For it would have been better if the dust itself had not been born, so that the mind might

not have been made from it.

64: But now the mind grows with us, and therefore we are tormented, because we perish and

know it.

65: Let the human race lament, but let the beasts of the field be glad; let all who have been

born lament, but let the four-footed beasts and the flocks rejoice!

66: For it is much better with them than with us; for they do not look for a judgment, nor do

they know of any torment or salvation promised to them after death.

67: For what does it profit us that we shall be preserved alive but cruelly tormented?

68: For all who have been born are involved in iniquities, and are full of sins and burdened

with transgressions.

69: And if we were not to come into judgment after death, perhaps it would have been better

for us.”

70: He answered me and said, “When the Most High made the world and Adam and all who

have come from him, he first prepared the judgment and the things that pertain to the judgment.

71: And now understand from your own words, for you have said that the mind grows with us.

72: For this reason, therefore, those who dwell on earth shall be tormented, because though

they had understanding they committed iniquity, and though they received the commandments

they did not keep them, and though they obtained the law they dealt unfaithfully with what they

received.

73: What, then, will they have to say in the judgment, or how will they answer in the last

times?

74: For how long the time is that the Most High has been patient with those who inhabit the

world, and not for their sake, but because of the times which he has foreordained!”

75: I answered and said, “If I have found favor in thy sight, O Lord, show this also to thy

servant: whether after death, as soon as every one of us yields up his soul, we shall be kept in rest

until those times come when thou wilt renew the creation, or whether we shall be tormented at

once?”

76: He answered me and said, “I will show you that also, but do not be associated with those

who have shown scorn, nor number yourself among those who are tormented.

77: For you have a treasure of works laid up with the Most High; but it will not be shown to

you until the last times.

78: Now, concerning death, the teaching is: When the decisive decree has gone forth from the

Most High that a man shall die, as the spirit leaves the body to return again to him who gave it,

first of all it adores the glory of the Most High.

79: And if it is one of those who have shown scorn and have not kept the way of the Most

High, and who have despised his law, and who have hated those who fear God --

80: such spirits shall not enter into habitations, but shall immediately wander about in

torments, ever grieving and sad, in seven ways.

81: The first way, because they have scorned the law of the Most High.

82: The second way, because they cannot now make a good repentance that they may live.

83: The third way, they shall see the reward laid up for those who have trusted the covenants

of the Most High.

84: The fourth way, they shall consider the torment laid up for themselves in the last days.

85: The fifth way, they shall see how the habitations of the others are guarded by angels in

profound quiet.

86: The sixth way, they shall see how some of them will pass over into torments.

87: The seventh way, which is worse than all the ways that have been mentioned, because

they shall utterly waste away in confusion and be consumed with shame, and shall wither with

fear at seeing the glory of the Most High before whom they sinned while they were alive, and

before whom they are to be judged in the last times.

88: “Now this is the order of those who have kept the ways of the Most High, when they shall

be separated from their mortal body.

89: During the time that they lived in it, they laboriously served the Most High, and withstood

danger every hour, that they might keep the law of the Lawgiver perfectly.

90: Therefore this is the teaching concerning them:

91: First of all, they shall see with great joy the glory of him who receives them, for they shall

have rest in seven orders.

92: The first order, because they have striven with great effort to overcome the evil thought

which was formed with them, that it might not lead them astray from life into death.

93: The second order, because they see the perplexity in which the souls of the ungodly

wander, and the punishment that awaits them.

94: The third order, they see the witness which he who formed them bears concerning them,

that while they were alive they kept the law which was given them in trust.

95: The fourth order, they understand the rest which they now enjoy, being gathered into their

chambers and guarded by angels in profound quiet, and the glory which awaits them in the last

days.

96: The fifth order, they rejoice that they have now escaped what is corruptible, and shall

inherit what is to come; and besides they see the straits and toil from which they have been

delivered, and the spacious liberty which they are to receive and enjoy in immortality.

97: The sixth order, when it is shown to them how their face is to shine like the sun, and how

they are to be made like the light of the stars, being incorruptible from then on.

98: The seventh order, which is greater than all that have been mentioned, because they shall

rejoice with boldness, and shall be confident without confusion, and shall be glad without fear,

for they hasten to behold the face of him whom they served in life and from whom they are to

receive their reward when glorified.

99: This is the order of the souls of the righteous, as henceforth is announced; and the

aforesaid are the ways of torment which those who would not give heed shall suffer hereafter.”

100: I answered and said, “Will time therefore be given to the souls, after they have been

separated from the bodies, to see what you have described to me?”

101: He said to me, “They shall have freedom for seven days, so that during these seven days

they may see the things of which you have been told, and afterwards they shall be gathered in

their habitations.”

102: I answered and said, “If I have found favor in thy sight, show further to me, thy servant,

whether on the day of judgment the righteous will be able to intercede for the ungodly or to

entreat the Most High for them,

103: fathers for sons or sons for parents, brothers for brothers, relatives for their kinsmen, or

friends for those who are most dear.”

104: He answered me and said, “Since you have found favor in my sight, I will show you this

also. The day of judgment is decisive and displays to all the seal of truth. Just as now a father

does not send his son, or a son his father, or a master his servant, or a friend his dearest friend, to

be ill or sleep or eat or be healed in his stead,

105: so no one shall ever pray for another on that day, neither shall any one lay a burden on

another; for then every one shall bear his own righteousness and unrighteousness.”

“36(106)”: I answered and said, “How then do we find that first Abraham prayed for the

people of Sodom, and Moses for our fathers who sinned in the desert,

“37(107)”: and Joshua after him for Israel in the days of Achan,

“38(108)”: and Samuel in the days of Saul, and David for the plague, and Solomon for those

in the sanctuary,

“39(109)”: and Elijah for those who received the rain, and for the one who was dead, that he

might live,

“40(110)”: and Hezekiah for the people in the days of Sennacherib, and many others prayed

for many?

“41(111)”: If therefore the righteous have prayed for the ungodly now, when corruption has

increased and unrighteousness has multiplied, why will it not be so then as well?”

“42(112)”: He answered me and said, “This present world is not the end; the full glory does

not abide in it; therefore those who were strong prayed for the weak.

“43(113)”: But the day of judgment will be the end of this age and the beginning of the

immortal age to come, in which corruption has passed away,

“44(114)”: sinful indulgence has come to an end, unbelief has been cut off, and righteousness

has increased and truth has appeared.

“45(115)”: Therefore no one will then be able to have mercy on him who has been

condemned in the judgment, or to harm him who is victorious.”

“46(116)”: I answered and said, “This is my first and last word, that it would have been better

if the earth had not produced Adam, or else, when it had produced him, had restrained him from

sinning.

“47(117)”: For what good is it to all that they live in sorrow now and expect punishment after

death?

“48(118)”: O Adam, what have you done? For though it was you who sinned, the fall was not

yours alone, but ours also who are your descendants.

“49(119)”: For what good is it to us, if an eternal age has been promised to us, but we have

done deeds that bring death?

“50(120)”: And what good is it that an everlasting hope has been promised to us, but we have

miserably failed?

“51(121)”: Or that safe and healthful habitations have been reserved for us, but we have lived

wickedly?

“52(122)”: Or that the glory of the Most High will defend those who have led a pure life, but

we have walked in the most wicked ways?

“53(123)”: Or that a paradise shall be revealed, whose fruit remains unspoiled and in which

are abundance and healing, but we shall not enter it,

“54(124)”: because we have lived in unseemly places?

“55(125)”: Or that the faces of those who practiced self-control shall shine more than the

stars, but our faces shall be blacker than darkness?

“56(126)”: For while we lived and committed iniquity we did not consider what we should

suffer after death.”

“57(127)”: He answered and said, “This is the meaning of the contest which every man who

is born on earth shall wage,

“58(128)”: that if he is defeated he shall suffer what you have said, but if he is victorious he

shall receive what I have said.

“59(129)”: For this is the way of which Moses, while he was alive, spoke to the people,

saying, `Choose for yourself life, that you may live!’

“60(130)”: But they did not believe him, or the prophets after him, or even myself who have

spoken to them.

“61(131)”: Therefore there shall not be grief at their destruction, so much as joy over those to

whom salvation is assured.”

“62(132)”: I answered and said, “I know, O Lord, that the Most High is now called merciful,

because he has mercy on those who have not yet come into the world;

“63(133)”: and gracious, because he is gracious to those who turn in repentance to his law;

“64(134)”: and patient, because he shows patience toward those who have sinned, since they

are his own works;

“65(135)”: and bountiful, because he would rather give than take away;

“66(136)”: and abundant in compassion, because he makes his compassions abound more and

more to those now living and to those who are gone and to those yet to come,

“67(137)”: for if he did not make them abound, the world with those who inhabit it would not

have life;

“68(138)”: and he is called giver, because if he did not give out of his goodness so that those

who have committed iniquities might be relieved of them, not one ten-thousandth of mankind

could have life;

“69(139)”: and judge, because if he did not pardon those who were created by his word and

blot out the multitude of their sins,

“70(140)”: there would probably be left only very few of the innumerable multitude.”

Chapter 8

1: He answered me and said, “The Most High made this world for the sake of many, but the

world to come for the sake of few.

2: But I tell you a parable, Ezra. Just as, when you ask the earth, it will tell you that it

provides very much clay from which earthenware is made, but only a little dust from which gold

comes; so is the course of the present world.

3: Many have been created, but few shall be saved.”

4: I answered and said, “Then drink your fill of understanding, O my soul, and drink wisdom,

O my heart!

5: For not of your own will did you come into the world, and against your will you depart, for

you have been given only a short time to live.

6: O Lord who are over us, grant to thy servant that we may pray before thee, and give us seed

for our heart and cultivation of our understanding so that fruit may be produced, by which every

mortal who bears the likeness of a human being may be able to live.

7: For thou alone dost exist, and we are a work of thy hands, as thou hast declared.

8: And because thou dost give life to the body which is now fashioned in the womb, and dost

furnish it with members, what thou hast created is preserved in fire and water, and for nine

months the womb which thou has formed endures thy creation which has been created in it.

9: But that which keeps and that which is kept shall both be kept by thy keeping. And when

the womb gives up again what has been created in it,

10: thou hast commanded that from the members themselves (that is, from the breasts) milk

should be supplied which is the fruit of the breasts,

11: so that what has been fashioned may be nourished for a time; and afterwards thou wilt

guide him in thy mercy.

12: Thou hast brought him up in thy righteousness, and instructed him in thy law, and

reproved him in thy wisdom.

13: Thou wilt take away his life, for he is thy creation; and thou wilt make him live, for he is

thy work.

14: If then thou wilt suddenly and quickly destroy him who with so great labor was fashioned

by thy command, to what purpose was he made?

15: And now I will speak out: About all mankind thou knowest best; but I will speak about

thy people, for whom I am grieved,

16: and about thy inheritance, for whom I lament, and about Israel, for whom I am sad, and

about the seed of Jacob, for whom I am troubled.

17: Therefore I will pray before thee for myself and for them, for I see the failings of us who

dwell in the land,

18: and I have heard of the swiftness of the judgment that is to come.

19: Therefore hear my voice, and understand my words, and I will speak before thee.” The

beginning of the words of Ezra’s prayer, before he was taken up. He said:

20: “O Lord who inhabitest eternity, whose eyes are exalted and whose upper chambers are in

the air,

21: whose throne is beyond measure and whose glory is beyond comprehension, before whom

the hosts of angels stand trembling

22: and at whose command they are changed to wind and fire, whose word is sure and whose

utterances are certain, whose ordinance is strong and whose command is terrible,

23: whose look dries up the depths and whose indignation makes the mountains melt away,

and whose truth is established for ever --

24: hear, O Lord, the prayer of thy servant, and give ear to the petition of thy creature; attend

to my words.

25: For as long as I live I will speak, and as long as I have understanding I will answer.

26: O look not upon the sins of thy people, but at those who have served thee in truth.

27: Regard not the endeavors of those who act wickedly, but the endeavors of those who have

kept thy covenants amid afflictions.

28: Think not on those who have lived wickedly in thy sight; but remember those who have

willingly acknowledged that thou art to be feared.

29: Let it not be thy will to destroy those who have had the ways of cattle; but regard those

who have gloriously taught thy law.

30: Be not angry with those who are deemed worse than beasts; but love those who have

always put their trust in thy glory.

31: For we and our fathers have passed our lives in ways that bring death, but thou, because of

us sinners, are called merciful.

32: For if thou hast desired to have pity on us, who have no works of righteousness, then thou

wilt be called merciful.

33: For the righteous, who have many works laid up with thee, shall receive their reward in

consequence of their own deeds.

34: But what is man, that thou art angry with him; or what is a corruptible race, that thou art

so bitter against it?

35: For in truth there is no one among those who have been born who has not acted wickedly,

and among those who have existed there is no one who has not transgressed.

36: For in this, O Lord, thy righteousness and goodness will be declared, when thou art

merciful to those who have no store of good works.”

37: He answered me and said, “Some things you have spoken rightly, and it will come to pass

according to your words.

38: For indeed I will not concern myself about the fashioning of those who have sinned, or

about their death, their judgment, or their destruction;

39: but I will rejoice over the creation of the righteous, over their pilgrimage also, and their

salvation, and their receiving their reward.

40: As I have spoken, therefore, so it shall be.

41: “For just as the farmer sows many seeds upon the ground and plants a multitude of

seedlings, and yet not all that have been sown will come up in due season, and not all that were

planted will take root; so also those who have been sown in the world will not all be saved.”

42: I answered and said, “If I have found favor before thee, let me speak.

43: For if the farmer’s seed does not come up, because it has not received thy rain in due

season, or if it has been ruined by too much rain, it perishes.

44: But man, who has been formed by thy hands and is called thy own image because he is

made like thee, and for whose sake thou hast formed all things -- hast thou also made him like

the farmer’s seed?

45: No, O Lord who art over us! But spare thy people and have mercy on thy inheritance, for

thou hast mercy on thy own creation.”

46: He answered me and said, “Things that are present are for those who live now, and things

that are future are for those who will live hereafter.

47: For you come far short of being able to love my creation more than I love it. But you have

often compared yourself to the unrighteous. Never do so!

48: But even in this respect you will be praiseworthy before the Most High,

49: because you have humbled yourself, as is becoming for you, and have not deemed

yourself to be among the righteous in order to receive the greatest glory.

50: For many miseries will affect those who inhabit the world in the last times, because they

have walked in great pride.

51: But think of your own case, and inquire concerning the glory of those who are like

yourself,

52: because it is for you that paradise is opened, the tree of life is planted, the age to come is

prepared, plenty is provided, a city is built, rest is appointed, goodness is established and wisdom

perfected beforehand.

53: The root of evil is sealed up from you, illness is banished from you, and death is hidden;

hell has fled and corruption has been forgotten;

54: sorrows have passed away, and in the end the treasure of immortality is made manifest.

55: Therefore do not ask any more questions about the multitude of those who perish.

56: For they also received freedom , but they despised the Most High, and were contemptuous

of his law, and forsook his ways.

57: Moreover they have even trampled upon his righteous ones,

58: and said in their hearts that there is not God -- though knowing full well that they must

die.

59: For just as the things which I have predicted await you, so the thirst and torment which

are prepared await them. For the Most High did not intend that men should be destroyed;

60: but they themselves who were created have defiled the name of him who made them, and

have been ungrateful to him who prepared life for them.

61: Therefore my judgment is now drawing near;

62: I have not shown this to all men, but only to you and a few like you.” Then I answered

and said,

63: “Behold, O Lord, thou hast now shown me a multitude of the signs which thou wilt do in

the last times, but thou hast not shown me when thou wilt do them.”

Chapter 9

1: He answered me and said, “Measure carefully in your mind, and when you see that a

certain part of the predicted signs are past,

2: then you will know that it is the very time when the Most High is about to visit the world

which he has made.

3: So when there shall appear in the world earthquakes, tumult of peoples, intrigues of

nations, wavering of leaders, confusion of princes,

4: then you will know that it was of these that the Most High spoke from the days that were of

old, from the beginning.

5: For just as with everything that has occurred in the world, the beginning is evident, and the

end manifest;

6: so also are the times of the Most High: the beginnings are manifest in wonders and mighty

works, and the end in requital and in signs.

7: And it shall be that every one who will be saved and will be able to escape on account of

his works, or on account of the faith by which he has believed,

8: will survive the dangers that have been predicted, and will see my salvation in my land and

within my borders, which I have sanctified for myself from the beginning.

9: Then those who have now abused my ways shall be amazed, and those who have rejected

them with contempt shall dwell in torments.

10: For as many as did not acknowledge me in their lifetime, although they received my

benefits,

11: and as many as scorned my law while they still had freedom, and did not understand but

despised it while an opportunity of repentance was still open to them,

12: these must in torment acknowledge it after death.

13: Therefore, do not continue to be curious as to how the ungodly will be punished; but

inquire how the righteous will be saved, those to whom the age belongs and for whose sake the

age was made.”

14: I answered and said,

15: “I said before, and I say now, and will say it again: there are more who perish than those

who will be saved,

16: as a wave is greater than a drop of water.”

17: He answered me and said, “As is the field, so is the seed; and as are the flowers, so are the

colors; and as is the work, so is the product; and as is the farmer, so is the threshing floor.

18: For there was a time in this age when I was preparing for those who now exist, before the

world was made for them to dwell in, and no one opposed me then, for no one existed;

19: but now those who have been created in this world which is supplied both with an

unfailing table and an inexhaustible pasture, have become corrupt in their ways.

20: So I considered my world, and behold, it was lost, and my earth, and behold, it was in

peril because of the devices of those who had come into it.

21: And I saw and spared some with great difficulty, and saved for myself one grape out of a

cluster, and one plant out of a great forest.

22: So let the multitude perish which has been born in vain, but let my grape and my plant be

saved, because with much labor I have perfected them.

23: But if you will let seven days more pass -- do not fast during them, however;

24: but go into a field of flowers where no house has been built, and eat only of the flowers of

the field, and taste no meat and drink no wine, but eat only flowers,

25: and pray to the Most High continually -- then I will come and talk with you.”

26: So I went, as he directed me, into the field which is called Ardat; and there I sat among

the flowers and ate of the plants of the field, and the nourishment they afforded satisfied me.

27: And after seven days, as I lay on the grass, my heart was troubled again as it was before.

28: And my mouth was opened, and I began to speak before the Most High, and said,

29: “O Lord, thou didst show thyself among us, to our fathers in the wilderness when they

came out from Egypt and when they came into the untrodden and unfruitful wilderness;

30: and thou didst say, `Hear me, O Israel, and give heed to my words, O descendants of

Jacob.

31: For behold, I sow my law in you, and it shall bring forth fruit in you and you shall be

glorified through it for ever.’

32: But though our fathers received the law, they did not keep it, and did not observe the

statutes; yet the fruit of the law did not perish -- for it could not, because it was thine.

33: Yet those who received it perished, because they did not keep what had been sown in

them.

34: And behold, it is the rule that, when the ground has received seed, or the sea a ship, or any

dish food or drink, and when it happens that what was sown or what was launched or what was

put in is destroyed,

35: they are destroyed, but the things that held them remain; yet with us it has not been so.

36: For we who have received the law and sinned will perish, as well as our heart which

received it;

37: the law, however, does not perish but remains in its glory.”

38: When I said these things in my heart, I lifted up my eyes and saw a woman on my right,

and behold, she was mourning and weeping with a loud voice, and was deeply grieved at heart,

and her clothes were rent, and there were ashes on her head.

39: Then I dismissed the thoughts with which I had been engaged, and turned to her

40: and said to her, “Why are you weeping, and why are you grieved at heart?”

41: And she said to me, “Let me alone, my lord, that I may weep for myself and continue to

mourn, for I am greatly embittered in spirit and deeply afflicted.”

42: And I said to her, “What has happened to you? Tell me.”

43: And she said to me, “Your servant was barren and had no child, though I lived with my

husband thirty years.

44: And every hour and every day during those thirty years I besought the Most High, night

and day.

45: And after thirty years God heard your handmaid, and looked upon my low estate, and

considered my distress, and gave me a son. And I rejoiced greatly over him, I and my husband

and all my neighbors; and we gave great glory to the Mighty One.

46: And I brought him up with much care.

47: So when he grew up and I came to take a wife for him, I set a day for the marriage feast.

Chapter 10

1: “But it happened that when my son entered his wedding chamber, he fell down and died.

2: Then we all put out the lamps, and all my neighbors attempted to console me; and I

remained quiet until evening of the second day.

3: But when they all had stopped consoling me, that I might be quiet, I got up in the night and

fled, and came to this field, as you see.

4: And now I intend not to return to the city, but to stay here, and I will neither eat nor drink,

but without ceasing mourn and fast until I die.”

5: Then I broke off the reflections with which I was still engaged, and answered her in anger

and said,

6: “You most foolish of women, do you not see our mourning, and what has happened to us?

7: For Zion, the mother of us all, is in deep grief and great affliction.

8: It is most appropriate to mourn now, because we are all mourning, and to be sorrowful,

because we are all sorrowing; you are sorrowing for one son, but we, the whole world, for our

mother.

9: Now ask the earth, and she will tell you that it is she who ought to mourn over so many

who have come into being upon her.

10: And from the beginning all have been born of her, and others will come; and behold,

almost all go to perdition, and a multitude of them are destined for destruction.

11: Who then ought to mourn the more, she who lost so great a multitude, or you who are

grieving for one?

12: But if you say to me, `My lamentation is not like the earth’s, for I have lost the fruit of my

womb, which I brought forth in pain and bore in sorrow;

13: but it is with the earth according to the way of the earth -- the multitude that is now in it

goes as it came’;

14: then I say to you, `As you brought forth in sorrow, so the earth also has from the

beginning given her fruit, that is, man, to him who made her.’

15: Now, therefore, keep your sorrow to yourself, and bear bravely the troubles that have

come upon you.

16: For if you acknowledge the decree of God to be just, you will receive your son back in

due time, and will be praised among women.

17: Therefore go into the city to your husband.”

18: She said to me, “I will not do so; I will not go into the city, but I will die here.”

19: So I spoke again to her, and said,

20: “Do not say that, but let yourself be persuaded because of the troubles of Zion, and be

consoled because of the sorrow of Jerusalem.

21: For you see that our sanctuary has been laid waste, our altar thrown down, our temple

destroyed;

22: our harp has been laid low, our song has been silenced, and our rejoicing has been ended;

the light of our lampstand has been put out, the ark of our covenant has been plundered, our holy

things have been polluted, and the name by which we are called has been profaned; our free men

have suffered abuse, our priests have been burned to death, our Levites have gone into captivity,

our virgins have been defiled, and our wives have been ravished; our righteous men have been

carried off, our little ones have been cast out, our young men have been enslaved and our strong

men made powerless.

23: And, what is more than all, the seal of Zion -- for she has now lost the seal of her glory,

and has been given over into the hands of those that hate us.

24: Therefore shake off your great sadness and lay aside your many sorrows, so that the

Mighty One may be merciful to you again, and the Most High may give you rest, a relief from

your troubles.”

25: While I was talking to her, behold, her face suddenly shone exceedingly, and her

countenance flashed like lightning, so that I was too frightened to approach her, and my heart

was terrified. While I was wondering what this meant,

26: behold, she suddenly uttered a loud and fearful cry, so that the earth shook at the sound.

27: And I looked, and behold, the woman was no longer visible to me, but there was an

established city, and a place of huge foundations showed itself. Then I was afraid, and cried with

a loud voice and said,

28: “Where is the angel Uriel, who came to me at first? For it was he who brought me into

this overpowering bewilderment; my end has become corruption, and my prayer a reproach.”

29: As I was speaking these words, behold, the angel who had come to me at first came to me,

and he looked upon me;

30: and behold, I lay there like a corpse and I was deprived of my understanding. Then he

grasped my right hand and strengthened me and set me on my feet, and said to me,

31: “What is the matter with you? And why are you troubled? And why are your

understanding and the thoughts of your mind troubled?”

32: I said, “Because you have forsaken me! I did as you directed, and went out into the field,

and behold, I saw, and still see, what I am unable to explain.”

33: He said to me, “Stand up like a man, and I will instruct you.”

34: I said, “Speak, my lord; only do not forsake me, lest I die before my time.

35: For I have seen what I did not know, and I have heard what I do not understand.

36: Or is my mind deceived, and my soul dreaming?

37: Now therefore I entreat you to give your servant an explanation of this bewildering

vision.”

38: He answered me and said, “Listen to me and I will inform you, and tell you about the

things which you fear, for the Most High has revealed many secrets to you.

39: For he has seen your righteous conduct, that you have sorrowed continually for your

people, and mourned greatly over Zion.

40: This therefore is the meaning of the vision.

41: The woman who appeared to you a little while ago, whom you saw mourning and began

to console --

42: but you do not now see the form of a woman, but an established city has appeared to you

43: and as for her telling you about the misfortune of her son, this is the interpretation:

44: This woman whom you saw, whom you now behold as an established city, is Zion.

45: And as for her telling you that she was barren for thirty years, it is because there were

three thousand years in the world before any offering was offered in it.

46: And after three thousand years Solomon built the city, and offered offerings; then it was

that the barren woman bore a son.

47: And as for her telling you that she brought him up with much care, that was the period of

residence in Jerusalem.

48: And as for her saying to you , `When my son entered his wedding chamber he died,’ and

that misfortune had overtaken her, that was the destruction which befell Jerusalem.

49: And behold, you saw her likeness, how she mourned for her son, and you began to

console her for what had happened.

50: For now the Most High, seeing that you are sincerely grieved and profoundly distressed

for her, has shown you the brilliance of her glory, and the loveliness of her beauty.

51: Therefore I told you to remain in the field where no house had been built,

52: for I knew that the Most High would reveal these things to you.

53: Therefore I told you to go into the field where there was no foundation of any building,

54: for no work of man’s building could endure in a place where the city of the Most High

was to be revealed.

55: “Therefore do not be afraid, and do not let your heart be terrified; but go in and see the

splendor and vastness of the building, as far as it is possible for your eyes to see it,

56: and afterward you will hear as much as your ears can hear.

57: For you are more blessed than many, and you have been called before the Most High, as

but few have been.

58: But tomorrow night you shall remain here,

59: and the Most High will show you in those dream visions what the Most High will do to

those who dwell on earth in the last days.” So I slept that night and the following one, as he had

commanded me.

Chapter 11

1: On the second night I had a dream, and behold, there came up from the sea an eagle that

had twelve feathered wings and three heads.

2: And I looked, and behold, he spread his wings over all the earth, and all the winds of

heaven blew upon him, and the clouds were gathered about him.

3: And I looked, and out of his wings there grew opposing wings; but they became little, puny

wings.

4: But his heads were at rest; the middle head was larger than the other heads, but it also was

at rest with them.

5: And I looked, and behold, the eagle flew with his wings, to reign over the earth and over

those who dwell in it.

6: And I saw how all things under heaven were subjected to him, and no one spoke against

him, not even one creature that was on the earth.

7: And I looked, and behold, the eagle rose upon his talons, and uttered a cry to his wings,

saying,

8: “Do not all watch at the same time; let each sleep in his own place, and watch in his turn;

9: but let the heads be reserved for the last.”

10: And I looked, and behold, the voice did not come from his heads, but from the midst of

his body.

11: And I counted his opposing wings, and behold, there were eight of them.

12: And I looked, and behold, on the right side one wing arose, and it reigned over all the

earth.

13: And while it was reigning it came to its end and disappeared, so that its place was not

seen. Then the next wing arose and reigned, and it continued to reign a long time.

14: And while it was reigning its end came also, so that it disappeared like the first.

15: And behold, a voice sounded, saying to it.

16: “Hear me, you who have ruled the earth all this time; I announce this to you before you

disappear.

17: After you no one shall rule as long as you, or even half as long.”

18: Then the third wing raised itself up, and held the rule like the former ones, and it also

disappeared.

19: And so it went with all the wings; they wielded power one after another and then were

never seen again.

20: And I looked, and behold, in due course the wings that followed also rose up on the right

side, in order to rule. There were some of them that ruled, yet disappeared suddenly;

21: and others of them rose up, but did not hold the rule.

22: And after this I looked, and behold, the twelve wings and the two little wings disappeared;

23: and nothing remained on the eagle’s body except the three heads that were at rest and six

little wings.

24: And I looked, and behold, two little wings separated from the six and remained under the

head that was on the right side; but four remained in their place.

25: And I looked, and behold, these little wings planned to set themselves up and hold the

rule.

26: And I looked, and behold, one was set up, but suddenly disappeared;

27: a second also, and this disappeared more quickly than the first.

28: And I looked, and behold, the two that remained were planning between themselves to

reign together;

29: and while they were planning, behold, one of the heads that were at rest (the one which

was in the middle) awoke; for it was greater than the other two heads.

30: And I saw how it allied the two heads with itself,

31: and behold, the head turned with those that were with it, and it devoured the two little

wings which were planning to reign.

32: Moreover this head gained control of the whole earth, and with much oppression

dominated its inhabitants; and it had greater power over the world than all the wings that had

gone before.

33: And after this I looked, and behold, the middle head also suddenly disappeared, just as the

wings had done.

34: But the two heads remained, which also ruled over the earth and its inhabitants.

35: And I looked, and behold, the head on the right side devoured the one on the left.

36: Then I heard a voice saying to me, “Look before you and consider what you see.”

37: And I looked, and behold, a creature like a lion was aroused out of the forest, roaring; and

I heard how he uttered a man’s voice to the eagle, and spoke, saying,

38: “Listen and I will speak to you. The Most High says to you,

39: `Are you not the one that remains of the four beasts which I had made to reign in my

world, so that the end of my times might come through them?

40: You, the fourth that has come, have conquered all the beasts that have gone before; and

you have held sway over the world with much terror, and over all the earth with grievous

oppression; and for so long you have dwelt on the earth with deceit.

41: And you have judged the earth, but not with truth;

42: for you have afflicted the meek and injured the peaceable; you have hated those who tell

the truth, and have loved liars; you have destroyed the dwellings of those who brought forth fruit,

and have laid low the walls of those who did you no harm.

43: And so your insolence has come up before the Most High, and your pride to the Mighty

One.

44: And the Most High has looked upon his times, and behold, they are ended, and his ages

are completed!

45: Therefore you will surely disappear, you eagle, and your terrifying wings, and your most

evil little wings, and your malicious heads, and your most evil talons, and your whole worthless

body,

46: so that the whole earth, freed from your violence, may be refreshed and relieved, and may

hope for the judgment and mercy of him who made it.’”

Chapter 12

1: While the lion was saying these words to the eagle, I looked,

2: and behold, the remaining head disappeared. And the two wings that had gone over to it

arose and set themselves up to reign, and their reign was brief and full of tumult.

3: And I looked, and behold, they also disappeared, and the whole body of the eagle was

burned, and the earth was exceedingly terrified. Then I awoke in great perplexity of mind and

great fear, and I said to my spirit,

4: “Behold, you have brought this upon me, because you search out the ways of the Most

High.

5: Behold, I am still weary in mind and very weak in my spirit, and not even a little strength is

left in me, because of the great fear with which I have been terrified this night.

6: Therefore I will now beseech the Most High that he may strengthen me to the end.”

7: And I said, “O sovereign Lord, if I have found favor in thy sight, and if I have been

accounted righteous before thee beyond many others, and if my prayer has indeed come up

before thy face,

8: strengthen me and show me, thy servant, the interpretation and meaning of this terrifying

vision, that thou mayest fully comfort my soul.

9: For thou hast judged me worthy to be shown the end of the times and the last events of the

times.”

10: He said to me, “This is the interpretation of this vision which you have seen:

11: The eagle which you saw coming up from the sea is the fourth kingdom which appeared

in a vision to your brother Daniel.

12: But it was not explained to him as I now explain or have explained it to you.

13: Behold, the days are coming when a kingdom shall arise on earth, and it shall be more

terrifying than all the kingdoms that have been before it.

14: And twelve kings shall reign in it, one after another.

15: But the second that is to reign shall hold sway for a longer time than any other of the

twelve.

16: This is the interpretation of the twelve wings which you saw.

17: As for your hearing a voice that spoke, coming not from the eagle’s heads but from the

midst of his body, this is the interpretation:

18: In the midst of the time of that kingdom great struggles shall arise, and it shall be in

danger of falling; nevertheless it shall not fall then, but shall regain its former power.

19: As for your seeing eight little wings clinging to his wings, this is the interpretation:

20: Eight kings shall arise in it, whose times shall be short and their years swift;

21: and two of them shall perish when the middle of its time draws near; and four shall be

kept for the time when its end approaches; but two shall be kept until the end.

22: As for your seeing three heads at rest, this is the interpretation:

23: In its last days the Most High will raise up three kings, and they shall renew many things

in it, and shall rule the earth

24: and its inhabitants more oppressively than all who were before them; therefore they are

called the heads of the eagle.

25: For it is they who shall sum up his wickedness and perform his last actions.

26: As for your seeing that the large head disappeared, one of the kings shall die in his bed,

but in agonies.

27: But as for the two who remained, the sword shall devour them.

28: For the sword of one shall devour him who was with him; but he also shall fall by the

sword in the last days.

29: As for your seeing two little wings passing over to the head which was on the right side,

30: this is the interpretation: It is these whom the Most High has kept for the eagle’s end; this

was the reign which was brief and full of tumult, as you have seen.

31: “And as for the lion whom you saw rousing up out of the forest and roaring and speaking

to the eagle and reproving him for his unrighteousness, and as for all his words that you have

heard,

32: this is the Messiah whom the Most High has kept until the end of days, who will arise

from the posterity of David, and will come and speak to them; he will denounce them for their

ungodliness and for their wickedness, and will cast up before them their contemptuous dealings.

33: For first he will set them living before his judgment seat, and when he has reproved them,

then he will destroy them.

34: But he will deliver in mercy the remnant of my people, those who have been saved

throughout my borders, and he will make them joyful until the end comes, the day of judgment,

of which I spoke to you at the beginning.

35: This is the dream that you saw, and this is its interpretation.

36: And you alone were worthy to learn this secret of the Most High.

37: Therefore write all these things that you have seen in a book, and put it in a hidden place;

38: and you shall teach them to the wise among your people, whose hearts you know are able

to comprehend and keep these secrets.

39: But wait here seven days more, so that you may be shown whatever it pleases the Most

High to show you.” Then he left me.

40: When all the people heard that the seven days were past and I had not returned to the city,

they all gathered together, from the least to the greatest, and came to me and spoke to me,

saying,

41: “How have we offended you, and what harm have we done you, that you have forsaken us

and sit in this place?

42: For of all the prophets you alone are left to us, like a cluster of grapes from the vintage,

and like a lamp in a dark place, and like a haven for a ship saved from a storm.

43: Are not the evils which have befallen us sufficient?

44: Therefore if you forsake us, how much better it would have been for us if we also had

been consumed in the burning of Zion!

45: For we are no better than those who died there.” And they wept with a loud voice. Then I

answered them and said,

46: “Take courage, O Israel; and do not be sorrowful, O house of Jacob;

47: for the Most High has you in remembrance, and the Mighty One has not forgotten you in

your struggle.

48: As for me, I have neither forsaken you nor withdrawn from you; but I have come to this

place to pray on account of the desolation of Zion, and to seek mercy on account of the

humiliation of our sanctuary.

49: Now go, every one of you to his house, and after these days I will come to you.”

50: So the people went into the city, as I told them to do.

51: But I sat in the field seven days, as the angel had commanded me; and I ate only of the

flowers of the field, and my food was of plants during those days.

Chapter 13

1: After seven days I dreamed a dream in the night;

2: and behold, a wind arose from the sea and stirred up all its waves.

3: And I looked, and behold, this wind made something like the figure of a man come up out

of the heart of the sea. And I looked, and behold, that man flew with the clouds of heaven; and

wherever he turned his face to look, everything under his gaze trembled,

4: and whenever his voice issued from his mouth, all who heard his voice melted as wax

melts when it feels the fire.

5: After this I looked, and behold, an innumerable multitude of men were gathered together

from the four winds of heaven to make war against the man who came up out of the sea.

6: And I looked, and behold, he carved out for himself a great mountain, and flew up upon it.

7: And I tried to see the region or place from which the mountain was carved, but I could not.

8: After this I looked, and behold, all who had gathered together against him, to wage war

with him, were much afraid, yet dared to fight.

9: And behold, when he saw the onrush of the approaching multitude, he neither lifted his

hand nor held a spear or any weapon of war;

10: but I saw only how he sent forth from his mouth as it were a stream of fire, and from his

lips a flaming breath, and from his tongue he shot forth a storm of sparks.

11: All these were mingled together, the stream of fire and the flaming breath and the great

storm, and fell on the onrushing multitude which was prepared to fight, and burned them all up,

so that suddenly nothing was seen of the innumerable multitude but only the dust of ashes and

the smell of smoke. When I saw it, I was amazed.

12: After this I saw the same man come down from the mountain and call to him another

multitude which was peaceable.

13: Then many people came to him, some of whom were joyful and some sorrowful; some of

them were bound, and some were bringing others as offerings. Then in great fear I awoke; and I

besought the Most High, and said,

14: “From the beginning thou hast shown thy servant these wonders, and hast deemed me

worthy to have my prayer heard by thee;

15: now show me also the interpretation of this dream.

16: For as I consider it in my mind, alas for those who will be left in those days! And still

more, alas for those who are not left!

17: For those who are not left will be sad,

18: because they understand what is reserved for the last days, but cannot attain it.

19: But alas for those also who are left, and for that very reason! For they shall see great

dangers and much distress, as these dreams show.

20: Yet it is better to come into these things, though incurring peril, than to pass from the

world like a cloud, and not to see what shall happen in the last days.” He answered me and said,

21: “I will tell you the interpretation of the vision, and I will also explain to you the things

which you have mentioned.

22: As for what you said about those who are left, this is the interpretation:

23: He who brings the peril at that time will himself protect those who fall into peril, who

have works and have faith in the Almighty.

24: Understand therefore that those who are left are more blessed than those who have died.

25: This is the interpretation of the vision: As for your seeing a man come up from the heart

of the sea,

26: this is he whom the Most High has been keeping for many ages, who will himself deliver

his creation; and he will direct those who are left.

27: And as for your seeing wind and fire and a storm coming out of his mouth,

28: and as for his not holding a spear or weapon of war, yet destroying the onrushing

multitude which came to conquer him, this is the interpretation:

29: Behold, the days are coming when the Most High will deliver those who are on the earth.

30: And bewilderment of mind shall come over those who dwell on the earth.

31: And they shall plan to make war against one another, city against city, place against place,

people against people, and kingdom against kingdom.

32: And when these things come to pass and the signs occur which I showed you before, then

my Son will be revealed, whom you saw as a man coming up from the sea.

33: And when all the nations hear his voice, every man shall leave his own land and the

warfare that they have against one another;

34: and an innumerable multitude shall be gathered together, as you saw, desiring to come

and conquer him.

35: But he shall stand on the top of Mount Zion.

36: And Zion will come and be made manifest to all people, prepared and built, as you saw

the mountain carved out without hands.

37: And he, my Son, will reprove the assembled nations for their ungodliness (this was

symbolized by the storm),

38: and will reproach them to their face with their evil thoughts and the torments with which

they are to be tortured (which were symbolized by the flames), and will destroy them without

effort by the law (which was symbolized by the fire).

39: And as for your seeing him gather to himself another multitude that was peaceable,

40: these are the ten tribes which were led away from their own land into captivity in the days

of King Hoshea, whom Shalmaneser the king of the Assyrians led captive; he took them across

the river, and they were taken into another land.

41: But they formed this plan for themselves, that they would leave the multitude of the

nations and go to a more distant region, where mankind had never lived,

42: that there at least they might keep their statutes which they had not kept in their own land.

43: And they went in by the narrow passages of the Euphrates river.

44: For at that time the Most High performed signs for them, and stopped the channels of the

river until they had passed over.

45: Through that region there was a long way to go, a journey of a year and a half; and that

country is called Arzareth.

46: “Then they dwelt there until the last times; and now, when they are about to come again,

47: the Most High will stop the channels of the river again, so that they may be able to pass

over. Therefore you saw the multitude gathered together in peace.

48: But those who are left of your people, who are found within my holy borders, shall be

saved.

49: Therefore when he destroys the multitude of the nations that are gathered together, he will

defend the people who remain.

50: And then he will show them very many wonders.”

51: I said, “O sovereign Lord, explain this to me: Why did I see the man coming up from the

heart of the sea?”

52: He said to me, “Just as no one can explore or know what is in the depths of the sea, so no

one on earth can see my Son or those who are with him, except in the time of his day.

53: This is the interpretation of the dream which you saw. And you alone have been

enlightened about this,

54: because you have forsaken your own ways and have applied yourself to mine, and have

searched out my law;

55: for you have devoted your life to wisdom, and called understanding your mother.

56: Therefore I have shown you this, for there is a reward laid up with the Most High. And

after three more days I will tell you other things, and explain weighty and wondrous matters to

you.”

57: Then I arose and walked in the field, giving great glory and praise to the Most High

because of his wonders, which he did from time to time,

58: and because he governs the times and whatever things come to pass in their seasons. And

I stayed there three days.

Chapter 14

1: On the third day, while I was sitting under an oak, behold, a voice came out of a bush

opposite me and said, “Ezra, Ezra.”

2: And I said, “Here I am, Lord,” and I rose to my feet.

3: Then he said to me, “I revealed myself in a bush and spoke to Moses, when my people

were in bondage in Egypt;

4: and I sent him and led my people out of Egypt; and I led him up on Mount Sinai, where I

kept him with me many days;

5: and I told him many wondrous things, and showed him the secrets of the times and

declared to him the end of the times. Then I commanded him, saying,

6: ‘These words you shall publish openly, and these you shall keep secret.’

7: And now I say to you;

8: Lay up in your heart the signs that I have shown you, the dreams that you have seen, and

the interpretations that you have heard;

9: for you shall be taken up from among men, and henceforth you shall live with my Son and

with those who are like you, until the times are ended.

10: For the age has lost its youth, and the times begin to grow old.

11: For the age is divided into twelve parts, and nine of its parts have already passed,

12: as well as half of the tenth part; so two of its parts remain, besides half of the tenth part.

13: Now therefore, set your house in order, and reprove your people; comfort the lowly

among them, and instruct those that are wise. And now renounce the life that is corruptible,

14: and put away from you mortal thoughts; cast away from you the burdens of man, and

divest yourself now of your weak nature,

15: and lay to one side the thoughts that are most grievous to you, and hasten to escape from

these times.

16: For evils worse than those which you have now seen happen shall be done hereafter.

17: For the weaker the world becomes through old age, the more shall evils be multiplied

among its inhabitants.

18: For truth shall go farther away, and falsehood shall come near. For the eagle which you

saw in the vision is already hastening to come.”

19: Then I answered and said, “Let me speak in thy presence, Lord.

20: For behold, I will go, as thou hast commanded me, and I will reprove the people who are

now living; but who will warn those who will be born hereafter? For the world lies in darkness,

and its inhabitants are without light.

21: For thy law has been burned, and so no one knows the things which have been done or

will be done by thee.

22: If then I have found favor before thee, send the Holy Spirit into me, and I will write

everything that has happened in the world from the beginning, the things which were written in

thy law, that men may be able to find the path, and that those who wish to live in the last days

may live.”

23: He answered me and said, “Go and gather the people, and tell them not to seek you for

forty days.

24: But prepare for yourself many writing tablets, and take with you Sarea, Dabria, Selemia,

Ethanus, and Asiel -- these five, because they are trained to write rapidly;

25: and you shall come here, and I will light in your heart the lamp of understanding, which

shall not be put out until what you are about to write is finished.

26: And when you have finished, some things you shall make public, and some you shall

deliver in secret to the wise; tomorrow at this hour you shall begin to write.”

27: Then I went as he commanded me, and I gathered all the people together, and said,

28: “Hear these words, O Israel

29: At first our fathers dwelt as aliens in Egypt, and they were delivered from there,

30: and received the law of life, which they did not keep, which you also have transgressed

after them.

31: Then land was given to you for a possession in the land of Zion; but you and your fathers

committed iniquity and did not keep the ways which the Most High commanded you.

32: And because he is a righteous judge, in due time he took from you what he had given.

33: And now you are here, and your brethren are farther in the interior.

34: If you, then, will rule over your minds and discipline your hearts, you shall be kept alive,

and after death you shall obtain mercy.

35: For after death the judgment will come, when we shall live again; and then the names of

the righteous will become manifest, and the deeds of the ungodly will be disclosed.

36: But let no one come to me now, and let no one seek me for forty days.”

37: So I took the five men, as he commanded me, and we proceeded to the field, and

remained there.

38: And on the next day, behold, a voice called me, saying, “Ezra, open your mouth and drink

what I give you to drink.”

39: Then I opened my mouth, and behold, a full cup was offered to me; it was full of

something like water, but its color was like fire.

40: And I took it and drank; and when I had drunk it, my heart poured forth understanding,

and wisdom increased in my breast, for my spirit retained its memory;

41: and my mouth was opened, and was no longer closed.

42: And the Most High gave understanding to the five men, and by turns they wrote what was

dictated, in characters which they did not know. They sat forty days, and wrote during the

daytime, and ate their bread at night.

43: As for me, I spoke in the daytime and was not silent at night.

44: So during the forty days ninety-four books were written.

45: And when the forty days were ended, the Most High spoke to me, saying, “Make public

the twenty-four books that you wrote first and let the worthy and the unworthy read them;

46: but keep the seventy that were written last, in order to give them to the wise among your

people.

47: For in them is the spring of understanding, the fountain of wisdom, and the river of

knowledge.”

48: And I did so.

Chapter 15

1: The Lord says, “Behold, speak in the ears of my people the words of the prophecy which I

will put in your mouth,

2: and cause them to be written on paper; for they are trustworthy and true.

3: Do not fear the plots against you, and do not be troubled by the unbelief of those who

oppose you.

4: For every unbeliever shall die in his unbelief.”

5: “Behold,” says the Lord, “I bring evils upon the world, the sword and famine and death and

destruction.

6: For iniquity has spread throughout every land, and their harmful deeds have reached their

limit.

7: Therefore,” says the Lord,

8: “I will be silent no longer concerning their ungodly deeds which they impiously commit,

neither will I tolerate their wicked practices. Behold, innocent and righteous blood cries out to

me, and the souls of the righteous cry out continually.

9: I will surely avenge them,” says the Lord, “and will receive to myself all the innocent blood

from among them.

10: Behold, my people is led like a flock to the slaughter; I will not allow them to live any

longer in the land of Egypt,

11: but I will bring them out with a mighty hand and with an uplifted arm, and will smite

Egypt with plagues, as before, and will destroy all its land.”

12: Let Egypt mourn, and its foundations, for the plague of chastisement and punishment that

the Lord will bring upon it.

13: Let the farmers that till the ground mourn, because their seed shall fail and their trees

shall be ruined by blight and hail and by a terrible tempest.

14: Alas for the world and for those who live in it!

15: For the sword and misery draw near them, and nation shall rise up to fight against nation,

with swords in their hands.

16: For there shall be unrest among men; growing strong against one another, they shall in

their might have no respect for their king or the chief of their leaders.

17: For a man will desire to go into a city, and shall not be able.

18: For because of their pride the cities shall be in confusion, the houses shall be destroyed,

and people shall be afraid.

19: A man shall have no pity upon his neighbors, but shall make an assault upon their houses

with the sword, and plunder their goods, because of hunger for bread and because of great

tribulation.

20: “Behold,” says God, “I call together all the kings of the earth to fear me, from the rising

sun and from the south, from the east and from Lebanon; to turn and repay what they have given

them.

21: Just as they have done to my elect until this day, so I will do, and will repay into their

bosom.” Thus says the Lord God:

22: “My right hand will not spare the sinners, and my sword will not cease from those who

shed innocent blood on earth.”

23: And a fire will go forth from his wrath, and will consume the foundations of the earth,

and the sinners, like straw that is kindled.

24: “Woe to those who sin and do not observe my commandments,” says the Lord;

25: “I will not spare them. Depart, you faithless children! Do not pollute my sanctuary.”

26: For the Lord knows all who transgress against him; therefore he will hand them over to

death and slaughter.

27: For now calamities have come upon the whole earth, and you shall remain in them; for

God will not deliver you, because you have sinned against him.

28: Behold, a terrifying sight, appearing from the east!

29: The nations of the dragons of Arabia shall come out with many chariots, and from the day

that they set out, their hissing shall spread over the earth, so that all who hear them fear and

tremble.

30: Also the Carmonians, raging in wrath, shall go forth like wild boars of the forest, and with

great power they shall come, and engage them in battle, and shall devastate a portion of the land

of the Assyrians with their teeth.

31: And then the dragons, remembering their origin, shall become still stronger; and if they

combine in great power and turn to pursue them,

32: then these shall be disorganized and silenced by their power, and shall turn and flee.

33: And from the land of the Assyrians an enemy in ambush shall beset them and destroy one

of them, and fear and trembling shall come upon their army, and indecision upon their kings.

34: Behold, clouds from the east, and from the north to the south; and their appearance is very

threatening, full of wrath and storm.

35: They shall dash against one another and shall pour out a heavy tempest upon the earth,

and their own tempest; and there shall be blood from the sword as high as a horse’s belly

36: and a man’s thigh and a camel’s hock.

37: And there shall be fear and great trembling upon the earth; and those who see that wrath

shall be horror-stricken, and they shall be seized with trembling.

38: And, after that, heavy storm clouds shall be stirred up from the south, and from the north,

and another part from the west.

39: And the winds from the east shall prevail over the cloud that was raised in wrath, and

shall dispel it; and the tempest that was to cause destruction by the east wind shall be driven

violently toward the south and west.

40: And great and mighty clouds, full of wrath and tempest, shall rise, to destroy all the earth

and its inhabitants, and shall pour out upon every high and lofty place a terrible tempest,

41: fire and hail and flying swords and floods of water, that all the fields and all the streams

may be filled with the abundance of those waters.

42: And they shall destroy cities and walls, mountains and hills, trees of the forests, and grass

of the meadows, and their grain.

43: And they shall go on steadily to Babylon, and shall destroy her.

44: They shall come to her and surround her; they shall pour out the tempest and all its wrath

upon her; then the dust and smoke shall go up to heaven, and all who are about her shall wail

over her.

45: And those who survive shall serve those who have destroyed her.

46: And you, Asia, who share in the glamour of Babylon and the glory of her person --

47: woe to you, miserable wretch! For you have made yourself like her; you have decked out

your daughters in harlotry to please and glory in your lovers, who have always lusted after you.

48: You have imitated that hateful harlot in all her deeds and devices; therefore God says,

49: “I will send evils upon you, widowhood, poverty, famine, sword, and pestilence, to lay

waste your houses and bring you to destruction and death.

50: And the glory of your power shall wither like a flower, when the heat rises that is sent

upon you.

51: You shall be weakened like a wretched woman who is beaten and wounded, so that you

cannot receive your mighty lovers.

52: Would I have dealt with you so violently,” says the Lord,

53: “If you had not always killed my chosen people, exulting and clapping your hands and

talking about their death when you were drunk?

54: Trick out the beauty of your face!

55: The reward of a harlot is in your bosom, therefore you shall receive your recompense.

56: As you will do to my chosen people,” says the Lord, “so God will do to you, and will hand

you over to adversities.

57: Your children shall die of hunger, and you shall fall by the sword, and your cities shall be

wiped out, and all your people who are in the open country shall fall by the sword.

58: And those who are in the mountains and highlands shall perish of hunger, and they shall

eat their own flesh in hunger for bread and drink their own blood in thirst for water.

59: Unhappy above all others, you shall come and suffer fresh afflictions.

60: And as they pass they shall wreck the hateful city, and shall destroy a part of your land

and abolish a portion of your glory, as they return from devastated Babylon.

61: And you shall be broken down by them like stubble, and they shall be like fire to you.

62: And they shall devour you and your cities, your land and your mountains; they shall burn

with fire all your forests and your fruitful trees.

63: They shall carry your children away captive, and shall plunder your wealth, and abolish

the glory of your countenance.”

Chapter 16

1: Woe to you, Babylon and Asia! Woe to you, Egypt and Syria!

2: Gird yourselves with sackcloth and haircloth, and wail for your children, and lament for

them; for your destruction is at hand.

3: The sword has been sent upon you, and who is there to turn it back?

4: A fire has been sent upon you, and who is there to quench it?

5: Calamities have been sent upon you, and who is there to drive them away?

6: Can one drive off a hungry lion in the forest, or quench a fire in the stubble, when once it

has begun to burn?

7: Can one turn back an arrow shot by a strong archer?

8: The Lord God sends calamities, and who will drive them away?

9: Fire will go forth from his wrath, and who is there to quench it?

10: He will flash lightning, and who will not be afraid? He will thunder, and who will not be

terrified?

11: The Lord will threaten, and who will not be utterly shattered at his presence?

12: The earth and its foundations quake, the sea is churned up from the depths, and its waves

and the fish also shall be troubled at the presence of the Lord and before the glory of his power.

13: For his right hand that bends the bow is strong, and his arrows that he shoots are sharp and

will not miss when they begin to be shot to the ends of the world.

14: Behold, calamities are sent forth and shall not return until they come over the earth.

15: The fire is kindled, and shall not be put out until it consumes the foundations of the earth.

16: Just as an arrow shot by a mighty archer does not return, so the calamities that are sent

upon the earth shall not return.

17: Alas for me! Alas for me! Who will deliver me in those days?

18: The beginning of sorrows, when there shall be much lamentation; the beginning of

famine, when many shall perish; the beginning of wars, when the powers shall be terrified; the

beginning of calamities, when all shall tremble. What shall they do in these circumstances, when

the calamities come?

19: Behold, famine and plague, tribulation and anguish are sent as scourges for the correction

of men.

20: Yet for all this they will not turn from their iniquities, nor be always mindful of the

scourges.

21: Behold, provision will be so cheap upon earth that men will imagine that peace is assured

for them, and then the calamities shall spring up on the earth -- the sword, famine, and great

confusion.

22: For many of those who live on the earth shall perish by famine; and those who survive the

famine shall die by the sword.

23: And the dead shall be cast out like dung, and there shall be no one to console them; for

the earth shall be left desolate, and its cities shall be demolished.

24: No one shall be left to cultivate the earth or to sow it.

25: The trees shall bear fruit, and who will gather it?

26: The grapes shall ripen, and who will tread them? For in all places there shall be great

solitude;

27: one man will long to see another, or even to hear his voice.

28: For out of a city, ten shall be left; and out of the field, two who have hidden themselves in

thick groves and clefts in the rocks.

29: As in an olive orchard three or four olives may be left on every tree,

30: or as when a vineyard is gathered some clusters may be left by those who search carefully

through the vineyard,

31: so in those days three or four shall be left by those who search their houses with the

sword.

32: And the earth shall be left desolate, and its fields shall be for briers, and its roads and all

its paths shall bring forth thorns, because no sheep will go along them.

33: Virgins shall mourn because they have no bridegrooms; women shall mourn because they

have no husbands; their daughters shall mourn, because they have no helpers.

34: Their bridegrooms shall be killed in war, and their husbands shall perish of famine.

35: Listen now to these things, and understand them, O servants of the Lord.

36: Behold the word of the Lord, receive it; do not disbelieve what the Lord says.

37: Behold, the calamities draw near, and are not delayed.

38: Just as a woman with child, in the ninth month, when the time of her delivery draws near,

has great pains about her womb for two or three hours beforehand, and when the child comes

forth from the womb, there will not be a moment’s delay,

39: so the calamities will not delay in coming forth upon the earth, and the world will groan,

and pains will seize it on every side.

40: “Hear my words, O my people; prepare for battle, and in the midst of the calamities be

like strangers on the earth.

41: Let him that sells be like one who will flee; let him that buys be like one who will lose;

42: let him that does business be like one who will not make a profit; and let him that builds a

house be like one who will not live in it;

43: let him that sows be like one who will not reap; so also him that prunes the vines, like one

who will not gather the grapes;

44: them that marry, like those who will have no children; and them that do not marry, like

those who are widowed.

45: Because those who labor, labor in vain;

46: for strangers shall gather their fruits, and plunder their goods, and overthrow their houses,

and take their children captive; for in captivity and famine they will beget their children.

47: Those who conduct business, do it only to be plundered; the more they adorn their cities,

their houses and possessions, and their persons,

48: the more angry I will be with them for their sins,” says the Lord.

49: Just as a respectable and virtuous woman abhors a harlot,

50: so righteousness shall abhor iniquity, when she decks herself out, and shall accuse her to

her face, when he comes who will defend him who searches out every sin on earth.

51: Therefore do not be like her or her works.

52: For behold, just a little while, and iniquity will be removed from the earth, and

righteousness will reign over us.

53: Let no sinner say that he has not sinned; for God will burn coals of fire on the head of him

who says, “I have not sinned before God and his glory.”

54: Behold, the Lord knows all the works of men, their imaginations and their thoughts and

their hearts.

55: He said, “Let the earth be made,” and it was made; “Let the heaven be made,” and it was

made.

56: At his word the stars were fixed, and he knows the number of the stars.

57: It is he who searches the deep and its treasures, who has measured the sea and its

contents;

58: who has enclosed the sea in the midst of the waters, and by his word has suspended the

earth over the water;

59: who has spread out the heaven like an arch, and founded it upon the waters;

60: who has put springs of water in the desert, and pools on the tops of the mountains, to send

rivers from the heights to water the earth;

61: who formed man, and put a heart in the midst of his body, and gave him breath and life

and understanding

62: and the spirit of Almighty God; who made all things and searches out hidden things in

hidden places.

63: Surely he knows your imaginations and what you think in your hearts! Woe to those who

sin and want to hide their sins!

64: Because the Lord will strictly examine all their works, and will make a public spectacle of

all of you.

65: And when your sins come out before men, you shall be put to shame; and your own

iniquities shall stand as your accusers in that day.

66: What will you do? Or how will you hide your sins before God and his angels?

67: Behold, God is the judge, fear him! Cease from your sins, and forget your iniquities, never

to commit them again; so God will lead you forth and deliver you from all tribulation.

68: For behold, the burning wrath of a great multitude is kindled over you, and they shall

carry off some of you and shall feed you what was sacrificed to idols.

69: And those who consent to eat shall be held in derision and contempt, and be trodden

under foot.

70: For in many places and in neighboring cities there shall be a great insurrection against

those who fear the Lord.

71: They shall be like mad men, sparing no one, but plundering and destroying those who

continue to fear the Lord.

72: For they shall destroy and plunder their goods, and drive them out of their houses.

73: Then the tested quality of my elect shall be manifest, as gold that is tested by fire.

74: “Hear, my elect,” says the Lord. “Behold, the days of tribulation are at hand, and I will

deliver you from them.

75: Do not fear or doubt, for God is your guide.

76: You who keep my commandments and precepts,” says the Lord God, “do not let your sins

pull you down, or your iniquities prevail over you.”

77: Woe to those who are choked by their sins and overwhelmed by their iniquities, as a field

is choked with underbrush and its path overwhelmed with thorns, so that no one can pass

through!

78: It is shut off and given up to be consumed by fire.

 

Tłumaczenie:

 

 

 

 

 

Napisano: 18 Czerwca 2016

Ostatnie uaktualnienie: 18 Czerwca 2016